Biến và hằng số trong C

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về biến trong lập trình C, nhưng trước khi tìm hiểu về nó chúng ta cần biết một khái niệm khác trước đó là kiểu dữ liệu (data type).

Kiểu dữ liệu trong C

Trong lập trình, một kiểu dữ liệu là một cách phân loại dữ liệu cho chương trình hiểu các lập trình viên muốn sử dụng dữ liệu gì.

Ví dụ bạn muốn quản lý tuổi của một người trong chương trình, tuổi sẽ là kiểu số nguyên – trong ngôn ngữ lập trình sẽ có kiểu dữ liệu tương ứng để làm việc với số nguyên.

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, như số nguyên, số thập phân… và C cũng vậy.

Một kiểu dữ liệu chỉ định kích thước và loại giá trị. Có 6 kiểu dữ liệu được sử dụng nhiều nhất trong C:

Kiểu dữ liệuKích thướcMô tảint4 bytesLưu trữ toàn bộ số nguyên từ -2,147,483,648 to 2,147,483,647long8 bytesLưu trữ toàn bộ số nguyên từ -9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807float4 bytesLưu trữ số thập phân. Đủ để lưu trữ 6 đến 7 chữ số thập phân sau dấu phẩydouble8 bytesLưu trữ số thập phân. Đủ để lưu trữ 15 chữ số thập phân sau dấu phẩychar2 bytesLưu trữ một ký tự/chữ cái hoặc giá trị trong bảng mã ASCII

Biến trong C là gì?

Biến là nơi để lưu trữ tạm thời các giá trị với một kiểu dữ liệu xác định.

Chúng ta gọi nó là biến vì nó có thể thay đối trong quá trình thực hiện chương trình.

Các bạn sẽ thấy chương trình của chúng ta sẽ chứa rất nhiều biến. Trong ngôn ngữ C, một biến sẽ có 3 thành phần:

 • Kiểu dữ liệu: chính là phần bên trên chúng ta đã tìm hiểu qua.
 • Tên gọi: tên gọi này sẽ giúp ta làm việc với biến đó trong chương trình, ví dụ gọi biến đó ra, tính toán biến đó…
 • Giá trị: đó là giá trị mà biến đó nó chứa, ví dụ như 10.

Cách đặt tên biến trong C

Trong ngôn ngữ C, mỗi biến có một tên gọi, nhưng không phải muốn đặt tên thế nào tùy theo ý thích của bạn cũng được. Dưới đây là một số nguyên tắc khi đặt tên cho biến:

 • Chúng ta chỉ có thể đặt tên nó bằng những chữ cái viết thường hay viết hoa và những con số.
 • Tên của biến phải bắt đầu bằng một chữ cái. Chúng ta không được sử dụng khoảng trắng (space), thay vào đó chúng ta có thể sử dụng kí tự _ (underscore)– đó là kí tự duy nhất không thuộc dạng chữ cái hay số được phép sử dụng.
 • Bạn cũng không được phép sử dụng chữ cái mang dấu trọng âm. (ví dụ é è ê…).
 • Tên biến không được trùng với những từ khoá trong C
 • Và một điều hết sức quan trọng mà bạn cần phải nắm đó là trong ngôn ngữ C có sự khác nhau giữa chữ thường và chữ in hoa: chieu_rong, CHIEU_RONGCHieu_RoNg là tên của 3 biến khác nhau trong ngôn ngữ C.

Vậy đặt tên biến như thế nào cho đúng?

 • Hãy sử dụng tiếng anh để đặt tên cho biến.
 • Tên của biến phải bắt đầu bằng một chữ cái viết thường, nếu tên biến có 2 từ trở lên, hãy viết hoa chữ cái đầu tiên của từ tiếp theo. Ví dụ: phoneNumber
 • Tên biến cần tường minh, có nghĩa là tên biến phải thể hiện được ý nghĩa rõ ràng đúng với mục đích nó được khai báo. Ví dụ: name thay vì chỉ n, age thay vì chỉ a

Khai báo và khởi tạo biến trong C

Cú pháp để khai báo 1 biến như sau:

kiểu dữ liệu tên biến;

hoặc chúng ta có thể vừa khai báo vừa gán luôn giá trị cho biến như sau:

kiểu dữ liệu tên biến = giá trị;

Khai báo và khởi tạo biến trong C

Số nguyên

Đối với kiểu số nguyên thì không có có gì đặc biệt, các bạn hãy xem qua ví dụ sau:

#

include

<stdio.h>

int

main

(

)

{

int

a

=

2

;

int

b

;

b

=

5

;

}

Số thập phân

Đối với kiểu số thập phân (floatdouble) cần lưu ý khi khai báo và gán giá trị cho biết, trong lập trình chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm . thay vì dấu phẩy , – chúng ta hay dùng cụm từ dấu chấm động để nói đến các số thập phân.

#

include

<stdio.h>

int

main

(

)

{

float

a

=

2.75

;

float

b

=

5

,

55

;

}

Kiểu ký tự

Đối với kiểu ký tự, giá trị cần được đặt trong cặp dấu nháy đơn ' ' để chương trình hiểu được đó là một ký tự.

#

include

<stdio.h>

int

main

(

)

{

char

c

=

'A'

;

}

Nếu kiểu ký tự bạn cố tình khai báo nhiều hơn 1 ký tự trong ' ', biến sẽ chỉ nhận 1 ký tự cuối cùng.

#

include

<stdio.h>

int

main

(

)

{

char

c

=

'ABC'

;

printf

(

"%c"

,

c

)

;

}

Kết quả:

C

Khi bạn khai báo mà không gán giá trị cho biến, lúc này biến sẽ chứa một giá trị không xác định.

Hằng số trong C

Nếu bạn muốn khởi tạo một biến có giá trị không thể thay đổi, bạn có thể sử dụng 2 cách sau:

 • Sử dụng bộ tiền xử lý #define
 • Sử dụng từ khóa const

Điều này sẽ tạo ra một hằng số.

Ví dụ với bộ tiền xử lý #define:

#

include

<stdio.h>

#

define

PI

3.14

int

main

(

)

{

printf

(

"%f"

,

PI

)

;

}

Ví dụ với từ khóa const:

#

include

<stdio.h>

int

main

(

)

{

const

double

PI

=

3.14

;

PI

=

4.5

;

printf

(

"%f"

,

PI

)

;

}

 • Khi bạn gán lại giá trị PI = 4.5; thì dòng này sẽ bị lỗi vì PI đã được khai báo với từ khóa const, lúc này PI được xem là một hằng số, mà một hằng số thì không thể thay đổi được giá trị (hay gán lại một giá trị mới).
 • Nên dùng hằng số khi bạn muốn một biến không thể thay đổi giá trị do ngẫu nhiên hay sơ ý của bản thân hoặc không mong muốn người khác sơ ý hay cố ý thay đổi giá trị biến của bạn, điều này có thể dẫn đến chương trình chạy sai hoặc bị lỗi.
 • Quy tắc đặt tên biến hằng số hơi khác với quy tắc đặt tên biến thông thường đó là sẽ viết hoa tất cả ký tự tên biến, nếu tên biến hằng số có nhiều hơn 1 từ, thì mỗi từ nên được ngăn cách bằng dấu gạch dưới _. Ví dụ: PI, NEW_LINE

Phạm vi biến trong C

Trong ngôn ngữ lập trình C, mọi biến khi khai báo đều có 2 thuộc tính: kiểu dữ liệu (type) và lớp lưu trữ (storage class) của nó. Lớp lữu trữ ở đây chính là thuộc tính thể hiện phạm vi của biến – nơi nào có thể dùng biến đó và biến đó tồn tại trong bao lâu. Có 2 loại phạm vi chính cần quan tâm như sau:

 • Global variables (biến toàn cục)
 • Local variables (biến cục bộ)

Biến toàn cục trong C

Các biến được khai báo ở bên ngoài tất cả các khối code của hàm main thì được gọi là biến toàn cục (external or global variable). Các biến toàn cục có thể sử dụng ở mọi hàm – hay mọi nơi trong chương trình. Biến toàn cục cũng tồn tại cho tới khi chương trình kết thúc.

Ví dụ:

#

include

<stdio.h>

int

n

=

7

;

int

main

(

)

{

printf

(

"%d"

,

n

)

;

return

0

;

}

Kết quả:

7

Biến cục bộ trong C

Các biến được khai báo trong thân một hàm thì được gọi là các biến cục bộ (local variables). Các biến cục bộ này chỉ tồn tại và chỉ có thể sử dụng bên trong hàm nó được khai báo.

Thân hay body của một hàm được xác định nằm trong cặp dấu ngoặc nhọn { }.

Ví dụ:

#

include

<stdio.h>

int

main

(

)

{

int

a

;

double

b

;

return

0

;

}

Độ ưu tiên phạm vi biến

Nếu chúng ta sử dụng cùng một tên biến global variablelocal variables thì biến local variables sẽ được ưu tiên hơn.

Ví dụ:

#

include

<stdio.h>

int

a

=

5

;

int

main

(

)

{

int

a

=

1

;

printf

(

"%d"

,

a

)

;

}

Kết quả:

1