C++ – Tính tổng các chữ số của một số nguyên được nhập từ bàn phím

C++ – Tính tổng các chữ số của một số nguyên được nhập từ bàn phím

Viết một chương trình tính tổng các số trong một số nguyên được nhập từ bàn phím. Ví dụ số 123, kết quả là 6

test php

Bài giải

——————– ######## ——————–

Cách giải bài toán trên như sau:

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

 • Nhập một số nguyên từ bàn phím
 • Sử dụng vòng lặp while để tách từng số trong một số, sau đó cộng các số riêng lẻ đó lại. Thuật toán để tách từng số trong một số mình đã nói ở bài đảo ngược một số nguyên, nếu bạn nào chưa biết thì có thể xem lại nhé.

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp while trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int so;
  int soTemp;
  int tong = 0;
  cout << "Nhap so: ";
  cin >> so;
  soTemp = so;
  while (soTemp != 0) {
    tong += soTemp % 10;
    soTemp /= 10;
  }
  cout << "Tong cac chu so cua so " << so << " la " << tong << endl;
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập số là 12345:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex while 1 JPG

Khi nhập số là 112:

ex while 2 JPG

Bài tập vòng lặp while C++

Cùng chuyên mục: