Các Toán Tử Khác Trong Sql, Các Toán Tử So Sánh Trong Sql Server

Sử dụng các toán tử logic như toán tử AND, OR, NOT, IN để xây dựng các điều kiện của mệnh đề WHERE trong SQL

Bạn đang xem: Toán tử khác trong sql

Với các toán tử Logic SQL bạn có thể kết hợp hai giá trị Boolean để trả về giá trị false, true, null

Chọn ra các bản ghi của bảng Products là các sản phẩm có giá nhỏ hơn 40 và lớn hơn 35.

Kết quả:

Có một file CSDL mẫu dạng SQLite, bạn có thể tải về thực hành: CSDL SQLite mẫu. Hoặc Chạy SQL Online

Hoặc ví dụ:

Các điều kiện Logic có thể kết hợp nhiều toán tử Logic:

Ví dụ: Lấy các bản ghi là các khách hàng đến từ Đức, ở thành phố Berlin hoặc Stuttgart.

SELECT * FROM KhachhangWHERE Quocgia = “Việt Nam” AND (Thanhpho = “Cao Bằng” OR Thanhpho = “Đồng Nai”)Chạy thử

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia7Tăng Phương ChiTăng Phương Chig Hải DươngHải Dương888Mỹ9Nguyễn Thái DươngNguyễn Thái Dươngmnn Bạc LiêuBạc Liêu222Mỹ19Nguyễn Ngọc AnhNguyễn Ngọc Anhzsb Bình DươngBình Dương777Đức41Đinh Ngọc KhánhĐinh Ngọc Khánhcctzlelo Bình DươngBình Dương999Ý50Lê Quỳnh NhiLê Quỳnh Nhieqauglc Hải DươngHải Dương666Đức53Đào Duy TháiĐào Duy Tháirxbhgrh Bạc LiêuBạc Liêu455Anh