Bài tập đọc và ghi file trong C | Lập Trình Từ Đầu

1. Bài tâp đọc và ghi file trong ngôn từ lập trình C

Bài tập này tất cả chúng ta sẽ sử dụng các kiến thức và kỹ năng từ ngôn từ lập trình C như : cách nhập xuất văn bản trong ngôn từ lập trình C, cách đọc và ghi file trong C .
Yêu cầu của bài tập đưa ra cho tất cả chúng ta là nhập tài liệu từ bàn phím ghi vào file và lấy tài liệu từ file in ra màn hình hiển thị .

2. Lời giải

Để thực thi bài toán này tất cả chúng ta cần có kỹ năng và kiến thức cơ bản về ngôn từ lập trình C, các cách nhập xuất chuỗi cơ bản trong C, cách đọc và ghi file trong C .

Để đọc và ghi file trong C tất cả chúng ta cần phải sử dụng các hàm nằm trong thư viện stdlid. h. Bạn hoàn toàn có thể khám phá về đọc ghi file nhiều hơn từ chương trình học của chúng tôi Tại Đây
Các bước triển khai nhu yếu của bài tập nhập tài liệu từ bàn phím ghi vào file bằng ngôn từ lập trình C như sau :
Bước 1 : Khai báo một con trỏ có kiểu file FILE * fp .Bước 2 : Mở file ở chính sách w ( chỉ ghi ) fp = fopen ( “ laptrinhtudau.txt ”, ” w ” ) .
Bước 3 : Dùng if với điều kiện kèm theo fp = = NULL thỏa mãn nhu cầu thì báo lỗi .
Bước 4 : Khai báo char a [ 100 ] chỗi văn bản tối đa 100 ký tự và nhập tài liệu từ bàn phím vào cho a .Bước 5 : Ghi file fprintf ( fp, ” % s ”, a ) rồi đóng file lại fclose ( fp ) .
Bước 6 : Chạy chương trình .
Chương trình giải bài tập nhập tài liệu từ bàn phím ghi vào file bằng ngôn từ lập trình C như sau :

#include 
#include 
int main(){
  FILE *fp;//tao con cho kieu file
  //mo file laptrinhtudau.txt o che do w
  fp = fopen("laptrinhtudau.txt","w");
  if(fp==NULL){
    printf("Loi file!");
    return -1;
  }
  // nhap vao van ban
  char a[100];
  printf("Nhap van ban:");
  gets(a);
  //ghi du lieu vao file bang ham fprintf()
  fprintf(fp,"%s",a);
  //dong file
  fclose(fp);
}

Ví dụ tôi nhập vào văn bản: laptrinhtudau.com

Kết quả :

Nhap van ban:laptrinhtudau.com

Các bước triển khai nhu yếu của bài tập lấy tài liệu từ file in ra màn hình hiển thị bằng ngôn từ lập trình C như sau :
Bước 1 : Khai báo một con trỏ có kiểu file FILE * fp .
Bước 2 : Mở file ở chính sách r ( chỉ đọc ) fp = fopen ( “ laptrinhtudau.txt ”, ” r ” ) .
Bước 3 : Dùng if với điều kiện kèm theo fp = = NULL thỏa mãn nhu cầu thì báo lỗi .
Bước 4 : Khai báo char a [ 100 ] chỗi văn bản tối đa 100 ký tự ..
Bước 5 : Lấy tài liệu từ file gán vào a như sau : fscanf ( fp, ” % s ”, và a ) .
Bước 6 : In a ra màn hình hiển thị và đóng file .
Bước 7 : Chạy chương trình .

Chương trình giải bài tập lấy dữ liệu từ file in ra màn hình bằng ngôn ngữ lập trình C như sau:

#include 
#include 
int main(){
  FILE *fp;//tao con cho kieu file
  //mo file laptrinhtudau.txt o che do r
  fp = fopen("laptrinhtudau.txt","r");
  if(fp==NULL){
    printf("Loi file!");
    return -1;
  }
  // khai bao chuoi
  char a[100];
  //lay du lieu tu file gan vao chuoi
  fscanf(fp,"%s",&a);
  //in chuoi ra man hinh
  printf("Noi dung trong file la:%s",a);
  //dong file
  fclose(fp);
}

Kết quả :

Noi dung trong file la:laptrinhtudau.com

3. Tổng kết

Sau khi làm bài tập này các bạn cần phải hiểu và nắm được những kỹ năng và kiến thức sau :

 • Cách nhập xuất chuỗi cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C.
 • Cách đọc và ghi file trong C.