Cách sử dụng msgbox trong VBA

Minh Phú

Learn English, Excel, Powerpoint

https://aneedz.com/uploads/logoac_1_200_83.png

MsgBox được sử dụng để phản hồi thông tin cho người dùng sau khi họ thực hiện một thao tác nào đó

Trong VBA,  MsgBox được sử  dụng để phản hồi thông tin cho người dùng sau khi họ thực hiện một thao tác nào đó. Để tạo một MsgBox, bạn hãy tạo một command button trong worksheet và thêm dòng code bên dưới :

1. Msgbox chứa thông tin đơn giản.

MsgBox “This is fun”

Khi người dùng click vào nút command, thì hộp thoại phía sau xuất hiện

Simple Message in Excel VBA

2. Tăng độ phức tạp của MsgBox.
Trước tiên ta thêm  số 12  vào ô l A1.

MsgBox “Entered value is ” & Range(“A1”).Value

Sau khi click vào nút command, hộp thoại thông báo như sau

Advanced Message in MsgBox

 Chú ý: Chúng ta sử dụng toán tử  & để nối 2 chuỗi lại với nhau. mặc dù Range(“A1”).value không phải là muột chuỗi, tuy nhiên, nó vẫn hoạt động trong cách nối này.

3. Để xuống dòng trong MsgBox, chúng ta dùng câu lệnh vbNewLine.

MsgBox “Line 1” & vbNewLine & “Line 2”

Đây là kết quả sau khi click vào nút command

New Line in MsgBox