Cách sử dụng thuộc tính background-size trong CSS để thiết lập kích thước hình nền cho phần tử HTML

Để dễ dàng tiếp thu bài hướng dẫn này thì trước tiên bạn cần xem qua:

– Thuộc tính background-size dùng để thiết lập “kích thước của hình nền”.

Ví dụ:

– Tôi có một tấm hình với tên là flower.gif như sau:

– Và một phần tử với kích thước như sau:

– Nếu dùng tấm hình flower.gif để làm hình nền cho phần tử thì mặc định kích thước của hình nền sẽ bằng với kích thước của tấm hình gốc.

– Tuy nhiên, với việc sử dụng thuộc tính background-size, tôi có thể thiết lập kích thước của hình nền lớn hơn kích thước của tấm hình gốc.

– Hoặc nhỏ hơn kích thước của tấm hình gốc:

. . . .