Bài 2 – Cấu trúc thư mục Laravel – ITCOM

Mặc định cấu trúc thư mục ứng dụng Laravel được phong cách thiết kế để thiết kế xây dựng cả ứng dụng nhỏ và ứng dụng lớn. Tất nhiên, ta hoàn toàn có thể trọn vẹn tổ trức lại cấu trúc thư mục theo ý muốn. Laravel phần đông không áp đặt những hạn chế về nơi những class nằm ở thư mục nào – miễn là Composer hoàn toàn có thể tự động hóa tải được những class. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc thư mục ta hoàn toàn có thể xem tại đây

app

Thư mục app, chứa tất cả các project được tạo, hầu hết các class trong project được tạo đều ở trong đây. Không giống các framework khác, các file model không được chứa trong một thư mục riêng biệt, mà được chứa ngay tại thư mục app này.

app/Console

Thư mục Console, chứa những tập tin định nghĩa những câu lệnh trên artisan .

app/Exceptions

Thư mục Exceptions, chứa những tập tin quản trị, điều hướng lỗi .

app/Http/Controllers

Thư mục Controllers, chứa những controller của project .

app/Http/Middleware

Thư mục Middleware, chứa những tập tin lọc và ngăn ngừa những requests .

app/Providers

Thư mục Providers, chứa những file thực thi việc khai báo service và bind vào trong Service Container .

bootstrap

Thư mục bootstrap, chứa những file khởi động của framework và những file thông số kỹ thuật auto loading, route, và file cache

config

Thư mục config, chứa tổng thể những file thông số kỹ thuật .

database

Thư mục factories, chứa những file định nghĩa những cột bảng tài liệu để tạo ra những tài liệu mẫu .

database/migrations

Thư mục migrations, chứa những file tạo và chỉnh sửa tài liệu .

database/seeds

Thư mục seeds, chứa những file tạo tài liệu thêm vào CSDL .

public

Thư mục public, chứa file index.php giống như cổng cho toàn bộ những request vào project

resources

Thư mục resources, chứa những file view và raw, những file biên soạn như LESS, SASS, hoặc JavaScript. Ngoài ra còn chứa tổng thể những file lang trong project .

resources/views

Thư mục views, chứa những file view xuất giao diện người dùng .

routes

Thư mục routes, chứa toàn bộ những điều khiển và tinh chỉnh route ( đường dẫn ) trong project. Chứa những file route sẵn có : web.php, channels.php, api.php, và console.php .

routes/api.php

file api.php, điều khiển và tinh chỉnh những route của ứng dụng, như route của ứng dụng User ( ĐK, đăng nhập, … ) .

routes/web.php

file web.php, điều khiển và tinh chỉnh những route của view, như route của trang top, loại sản phẩm …

storage

Thư mục storage, chứa những file biên soạn blade templates của bạn, file based sessions, file caches, và những file sinh ra từ project : Thư mục app, dùng để chứa những file sinh ra từ project, framework chứa những file sinh ra từ framework và caches, logs chứa file logs, / storage / app / public lưu những file người dùng tạo ra như hình ảnh

tests

Thư mục tests, chứa những file tests, như PHPUnit test .

vendor

Thư mục vendor, chứa những thư viện của Composer .

.env

file. env, chứa những config chính của Laravel .

artisan

file thực thi lệnh của Laravel .

.gitattributes, .gitignore

File dành cho giải quyết và xử lý git .

composer.json, composer.lock

File của Composer .

package.json

file package.json, chứa những package cần dùng cho projects .

phpunit.xml

file phpunit.xml, xml của phpunit dùng để testing project.

webpack.mix.js

file webpack.mix.js, file dùng để build những webpack .