Chuyển đổi Int thành String trong Java

Miêu tả

Nếu bạn cần phải hiển thị số trong textfield thì bạn cần phải thực hiện việc chuyển đổi Int thành String vì mọi thứ trong textfield được hiển thị dưới dạng chuỗi.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng việc sử dụng một trong hai phương thức là: String.valueOf()Integer.toString().

Sử dụng phương thức String.valueOf()

Phương thức valueOf() là phương thức static của lớp String và nó được sử dụng để chuyển đổi Int thành String. Cú pháp của phương thức này là:

public static String valueOf(int i) 

Dưới đây là ví dụ minh họa cách sử dụng phương thức String.valueOf() để chuyển đổi Int thành String trong Java.

public class IntToStringExample {
  public static void main(String args[]) {
    int i = 300;
    String s = String.valueOf(i);
    System.out.print("Gia tri cua (i + 100) la: ");
    System.out.println(i + 100);
    System.out.print("Gia tri cua (s + 100) la: ");
    System.out.println(s + 100);

  }
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Gia tri cua (i + 100) la: 400
Gia tri cua (s + 100) la: 300100

Sử dụng phương thức Integer.toString()

Phương thức toString() là phương thức static của lớp Integer để chuyển đổi Int thành String. Cú pháp của phương thức này là:

public static String toString(int i) 

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng phương thức Integer.toString() để chuyển đổi Int thành String trong Java.

public class IntToStringExample {
  public static void main(String args[]) {
    int i = 300;
    String s = Integer.toString(i);
    System.out.print("Gia tri cua (i + 100) la: ");
    System.out.println(i + 100); 
    System.out.print("Gia tri cua (s + 100) la: ");
    System.out.println(s + 100); 

  }
}

Chạy chương trình Java trên sẽ cho kết quả:

Gia tri cua (i + 100) la: 400
Gia tri cua (s + 100) la: 300100