Cách đảo ngược một số trong Java (bài tập)

Trong bài viết này tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá về cách đảo ngược một số ít trong Java. Bài tập đảo ngược một số ít là bài tập cơ bản khi mở màn học một ngôn từ lập trình nào đó, nó giúp những bạn rèn luyện với những vòng lặp .

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ trình làng những bạn cách đảo ngược 1 số ít sử dụng vòng lặp while và vòng lặp for. Vì vậy những bạn hãy tìm hiểu và khám phá cách hoạt động giải trí của nó trước khi vào bài này nhé .

Đảo ngược một số bằng vòng lặp while trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng vòng lặp while để đảo ngược một số ít được nhập từ bàn phím. Trước hết những bạn hãy khám phá thuật toán của nó đã nhé .

Thuật toán:

while(num1 != 0) {
  int digit = num1 % 10;
  reversed = reversed * 10 + digit;
  num1 /= 10;
}

Giả sử tất cả chúng ta có reversed = 0 và num1 = 1234 là số cần đảo ngược. Bây giờ mình sẽ chạy vòng lặp while này từng bước cho những bạn thấy phương pháp thuật toán này hoạt động giải trí nhé .

Bước 1: Thực hiện vòng lặp lần 1, num1 = 1234, reversed = 0.

Kiểm tra điều kiện kèm theo vòng lặp num1 ! = 0, nên tất cả chúng ta sẽ thực thi những câu lệnh bên trong vòng lặp .

 1. digit = num1 % 10 = 1234 % 10 = 4, như vậy digit = 4.
 2. reversed = reversed * 10 + digit = 0 * 10 + 4 = 4, như vậy reversed = 4.
 3. num1 = num1 / 10 = 1234 / 10 = 123, như vậy num1 = 123.

Kết thúc vòng lặp lần 1 ta có: reversed = 4, num1 = 123. Biến digit chỉ là biến trung gian vậy nên chúng ta không cần quan tâm đến nó.

Bước 2: Thực hiện vòng lặp lần 2, num1 = 123, reversed = 4.

Tương tự như vòng lặp thứ nhất, sau khi kết thúc vòng lặp lần hai ta được kết quả: num1 = 12, reversed = 43.

Bước 3: Thực hiện vòng lặp lần 3, num1 =12, reversed = 43. Sau khi vòng lặp kết thúc ra được: num1 = 1, reversed = 432.

Bước 4: Thực hiện vòng lặp lần 4, num1 = 1, reversed = 432. Kết thúc vòng lặp ta được kết quả: num1 = 0, reversed = 4321.

Đến đây, num1 = 0 không thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo vòng lặp while nên kết thúc vòng lặp. Ta được tác dụng ở đầu cuối là reversed = 4321 là số đảo ngược của num1 = 1234 .

Ví dụ: Mình sẽ áp dụng thuật toán trên để viết một chương trình đảo ngược một hoàn chỉnh bằng Java.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến num1 là số cần đảo ngược, reversed là số sau khi đảo ngược
  int num1,num2, reversed = 0;
  System.out.println("\n\nNhập vào số cần đảo ngược: ");
  num1 = sc.nextInt();
  //sở dĩ mình gán num1 cho num2 chỉ để hiển thị ra màn hình
  num2 = num1;
  //sử dụng vòng lặp while để đảo ngược num1
  while(num1 != 0) {
   int digit = num1 % 10;
   reversed = reversed * 10 + digit;
   num1 /= 10;
  }
  //hiển thị số sau khi đảo ngược ra màn hình
  System.out.printf("Số %d sau khi đảo ngược là: %d", num2, reversed);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai3 01 PNG

Đảo ngược một số bằng vòng lặp for trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng vòng lặp for để đảo ngược một số ít được nhập từ bàn phím. Tương tự như vòng lặp while, ta có thuật toán với vòng lặp for như sau :

for(;num1 != 0; num1 /= 10) {
  int digit = num1 % 10;
  reversed = reversed * 10 + digit;
}

Ví dụ: mình sẽ sử dụng thuật toán trên viết một chương trình hoàn chỉnh để đảo ngược một số.

import java.util.Scanner;
public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //sử dụng class Scanner để lấy dữ liệu từ bàn phím
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  //khai báo biến num1 là số cần đảo ngược, reversed là số sau khi đảo ngược
  int num1,num2, reversed = 0;
  System.out.println("\n\nNhập vào số cần đảo ngược: ");
  num1 = sc.nextInt();
  //sở dĩ mình gán num1 cho num2 chỉ để hiển thị ra màn hình
  num2 = num1;
  //sử dụng vòng lặp for để đảo ngược num1
  for(;num1 != 0; num1 /= 10) {
   int digit = num1 % 10;
   reversed = reversed * 10 + digit;
  }
  //hiển thị số sau khi đảo ngược ra màn hình
  System.out.printf("Số %d sau khi đảo ngược là: %d", num2, reversed);

  System.out.println("\n------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

bai3 02 PNG

Như vậy là tất cả chúng ta đã tìm hiểu và khám phá xong cách đảo ngược một số ít trong Java bằng hai cách khác nhau. Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những bài tập Java khác tại Bài tập Java, Chúc những bạn thành công xuất sắc ! ! !