Devlearning

IoC Container trong Spring chính là lõi của Spring Framework. IoC Container sẽ tạo ra các đối tượng, nối chúng lại với nhau, cấu hình chúng, và quản lý vòng đời của chúng từ khi tạo ra đến khi bị hủy. IoC Container sử dụng DI (Dependency Injection) để quản lý các thành phần tạo nên một ứng dụng. Những đối tượng này được gọi là Spring Bean. IoC Container được cung cấp thông tin từ các tập tin XML.

2 loại IoC Container, đó là: BeanFactory ApplicationContext

BeanFactory
• Đây là container đơn giản nhất cung cấp hỗ trợ cơ bản cho DI và được xác định bởi giao diện org.springframework.beans.factory.BeanFactory. BeanFactory và các giao diện có liên quan, như BeanFactoryAware, InitializingBean, DisposableBean vẫn còn tồn tại trong Spring vì mục đích tích hợp các framework bên thứ ba với Spring.
XmlBeanFactory là lớp thực hiện cho giao diện BeanFactory. Để sử dụng BeanFactory, chúng ta cần phải tạo ra thể hiện của lớp XmlBeanFactory như dưới đây:
Resource resource = new ClassPathResource("applicationContext.xml");
BeanFactory factory = new XmlBeanFactory(resource);

ApplicationContext
ClassPathXmlApplicationContext là lớp thực hiện của giao diện ApplicationContext. Chúng ta cần phải tạo ra thể hiện của lớp ClassPathXmlApplicationContext để sử dụng ApplicationContext như dưới đây:
ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");

Constructor của lớp ClassPathXmlApplicationContext nhận tham số truyền vào là một chuỗi, vì vậy chúng ta truyền tên của tập tin xml để tạo ra thể hiện của ApplicationContext.