mũ trong java – Thánh chiến 3D

Trong chương này, tôi đã giới thiệu đến các bạn 2 loại thư viện đó là thư viện xử lý ngày tháng và thư viện xử lý dữ liệu số trong Java. Sang bài này, tôi sẽ giới thiệu đến loại thư viện tiếp theo đó là thư viện toán học Math trong Java. Cuối bài này, tôi sẽ đưa ra một số bài tập để các bạn luyện tập!

1. Tổng quát

Thư viện toán học Math là thư viện phân phối những phương pháp có sẵn để xử lý những yếu tố về số học. Các phương pháp này phần nhiều trả về giá trị kiểu double. Bảng dưới đây sẽ liệt kê tên và hiệu quả của những phương pháp có trong thư viện này .
Đang xem : Mũ trong java

Tên phương thức Công dụng PI Trả về giá trị PI. abs(a) Trả về giá trị tuyệt đối của số a. max(a,b) Trả về giá trị lớn nhất giữa 2 số a và b. min(a,b) Trả về giá trị nhỏ nhất giữa 2 số a và b. sqrt(a) Trả về căn bậc 2 của số a. pow(x,y) Tính lũy thừa xy. sin(radian) Tính sin, với radian = Math.PI * góc / 180. cos(radian) Tính cos. tan(radian) Tính tan.

Để sử dụng những phương pháp trên, tất cả chúng ta sẽ triển khai theo cú pháp sau :
Bài viết được đăng tại thanhchien3d.vn

Cú pháp
Math.;

Sau đây tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá về những loại phương pháp này .

2. Các phương thức của Math

Math.PI

Math. PI là phương pháp trả về giá trị số PI .

Ví dụ
public static void main(String<> args)

Kết quả sau khi biên dịch chương trình :

*

Math.abs(a)

Math. abs ( a ) là phương pháp trả về giá trị tuyệt đối của số a. Số a này hoàn toàn có thể có kiểu tài liệu là int, double, float hoặc long .

Ví dụ
public static void main(String<> args)

Kết quả sau khi biên dịch chương trình :

*

Math.max(a,b)

Math. max ( a, b ) là phương pháp trả về giá trị lớn nhất giữa 2 số a và b .

Ví dụ
public static void main(String<> args)

Kết quả sau khi biên dịch chương trình :

*

Math.min(a,b)

Math. min ( a, b ) là phương pháp trả về giá trị nhỏ nhất giữa 2 số a và b .
Xem thêm : Sân Trượt Băng Royal City

Ví dụ
public static void main(String<> args)

Kết quả sau khi biên dịch chương trình :

*

Math.sqrt(a)

Math.sqrt(double a) là phương thức trả về căn bậc 2 của số a. Kết quả của phương thức này sẽ trả về số căn bậc hai của số a có kiểu double.

Ví dụ
public static void main(String<> args)

Kết quả sau khi biên dịch chương trình :

*

Math.pow(x,y)

Math. pow ( x, y ) là phương pháp dùng để tính tính lũy thừa x y ( x là cơ số và y là số mũ ) .

Ví dụ
public static void main(String<> args)

Kết quả sau khi biên dịch chương trình :

*

Math.sin(radian)

Math.sin(double radian) là phương thức dùng để tính sin, với số radian = Math.PI * góc / 180.

Ví dụ
public static void main(String<> args)

Kết quả sau khi biên dịch chương trình :

*

Math.cos(radian)

Math.cos(double radian) là phương thức dùng để tính cos, với số radian = Math.PI * góc / 180.

Ví dụ
public static void main(String<> args)

Kết quả sau khi biên dịch chương trình :

*

Math.tan(radian)

Math.tan(double radian) là phương thức dùng để tính tan, với số radian = Math.PI * góc / 180.

Xem thêm : Đề Bài Văn Nghị Luận Về Hiện Tượng Nghiện trò chơi Online Hiện Nay

Ví dụ
public static void main(String<> args)

Kết quả sau khi biên dịch chương trình :

*

3. Lời kết

Trong bài này, tôi đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu về thư viện toán học Math trong Java và tôi cũng đã đưa ra một số ví dụ minh họa các phương thức của thư viện này. Sang bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu thư viện tiếp theo – đó là thư viện xử lý số ngẫu nhiên trong Java. Các bạn theo dõi nhé!

Danh sách bài viết Java – Viết chương trình giải phương trình bậc 2 2 ẩn. Java – Viết chương trình tính độ dài đoạn thẳng nối 2 điểm. Java – Viết chương trình hiển thị ngẫu nhiên 1 ký tự in hoa. Java – Viết chương trình tính diện tích quy hoạnh đa giác đều. Java – Viết chương trình tìm số lớn nhất, nhỏ nhất và tính trung bình của 2 số có kiểu double ngẫu nhiên .
Bình luận đã đóng, nếu có vướng mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin vấn đáp .

Bài sau Bài tiếp
Tổng quan Java là gì Cài đặt Java Cài đặt Eclipse Chương trình Hello World Cú pháp và quy tắc cơ bản Các kiểu dữ liệu Biến và hằng số Toán tử Cấu trúc điều khiển Cấu trúc điều khiển if – else Cấu trúc rẽ nhánh switch – case. Vòng lặp Vòng lặp while. Vòng lặp do – while. Vòng lặp for. Từ khóa break và continue. Chuỗi và Mảng Chuỗi (String) trong Java Mảng một chiều trong Java Mảng hai chiều trong Java Collections Collections trong Java. List Interface trong Java Set Interface trong Java SortedSet Interface trong Java Map Interface trong Java SortedMap Interface trong Java LinkedList trong Java ArrayList trong Java HashSet trong Java TreeSet trong Java HashMap trong Java TreeMap trong Java Thư viện quan trọng Xử lý ngày tháng trong Java Xử lý dữ liệu số trong Java Xử lý Math trong Java Xử lý số ngẫu nhiên trong Java Thư viện xử lý chuỗi trong Java Hướng đối tượng Đối tượng và lớp trong Java Đối tượng, phạm vi truy cập Encapsulation trong Java Inheritance trong Java Polymorphism trong Java Abstraction trong Java Overriding & Overloading alias và từ khóa static trong Java Interface trong Java Xử lý Luồng Multithreading trong Java Tạo và quản lý luồng trong Java Đồng bộ hóa đa luồng Java Sử dụng sleep() và join() Sử dụng Thread Pool CountDownLatch trong Java Exception Exception trong Java Try Catch trong Java Finally trong Java Throw exception trong Java Custom Exception trong Java Ví dụ về exception trong Java Làm việc với File Cách tạo một file trong Java Cách đọc file trong Java Cách ghi file trong Java Ghi nối file trong Java Cách xóa file trong Java Tham khảo
Danh sách chủ đề Java core Java 8 Bài tập Java Design Pattern JDBC Java interview Các hàm Java Tài liệu học Java