Hàng đợi – Queue | Hướng dẫn code cài đặt Hàng đợi trong C/C++

This entry is part 2 of 12 in the series This entry is part 2 of 12 in the series Cấu trúc tài liệu

Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc dữ liệu Hàng đợi(Queue). Đây là cấu trúc dữ liệu đặc biệt không cho phép truy cập trực tiếp tới các phần tử ở giữa. Bài này sẽ trình bày cho các bạn lý thuyết về hàng đợi, cách cài đặt hàng đợi và một số biến thể của hàng đợi trong C/C++. 

1. Lý thuyết về hàng đợi

Hàng đợi(tiếng anh: Queue) là một cấu trúc dữ liệu dùng để lưu giữ các đối tượng theo cơ chế FIFO (viết tắt từ tiếng Anh: First In First Out), nghĩa là “vào trước ra trước”.

Hình ảnh về hàng đợi rất hay gặp trong đời sống hàng ngày, hình ảnh việc xếp hàng dưới đây là một mô phỏng dễ hiểu nhất cho cấu trúc dữ liệu hàng đợi(queue): Người vào đầu tiên sẽ được tiến đón đầu tiên;Người mới vào bắt buộc phải xếp hàng ở phía cuối.

Trong cấu trúc hàng đợi ( queue ), ta chỉ hoàn toàn có thể thêm những thành phần vào một đầu của queue ( giả sử là cuối ), và cũng chỉ hoàn toàn có thể xóa thành phần ở đầu còn lại của queue ( tạm gọi là đầu ). Như vậy, ở một đầu không hề xảy ra hai hành vi thêm và xóa đồng thời .
Như vậy, với cấu trúc Hàng đợi ( Queue ), tất cả chúng ta có những công dụng sau :

 • EnQueue: Thêm phần tử vào cuối(rear) của Queue.
 • DeQueue: Xóa phần tử khỏi đầu(front) của Queue. Nếu Queue rỗng thì thông báo lỗi.
 • IsEmpty: Kiểm tra Queue rỗng.
 • Front: Lấy giá trị của phần tử ở đầu(front) của Queue. Lấy giá trị không làm thay đổi Queue.

2. Cài đặt hàng đợi bằng mảng

Ở mục này, tất cả chúng ta sẽ thực thi thiết lập những tính năng của Queue đã nói ở phần trước. Mục này tôi sẽ cùng những bạn đi thiết lập queue bằng mảng, chính bới nó sẽ đơn thuần hơn, giúp những bạn dễ hiểu hơn. Các cách setup khác sẽ được trình diễn ở phần sau .
Để setup được Queue, tất cả chúng ta sẽ cần sử dụng những biến như sau :

 • queue[]: Một mảng một chiều mô phỏng cho hàng đợi
 • arraySize: Số lượng phần tử tối đa có thể lưu trữ trong queue[]
 • front: Chỉ số của phần tử ở đang đầu queue. Nó sẽ là chỉ số của phần tử sẽ bị xóa ở lần tiếp theo
 • rear: Chỉ số của phần tử tiếp theo sẽ được thêm vào cuối của queue

Bây giờ ta sẽ đi vào thiết lập từng công dụng của Hàng đợi :

2.1. Enqueue – Thêm vào cuối hàng đợi

Nếu hàng đợi chưa đầy, tất cả chúng ta sẽ thêm thành phần cần thêm vào cuối ( rear ) của hàng đợi. Ngược lại, thông tin lỗi .

Các bạn lưu ý, rear là chỉ số của phần tử sẽ được thêm ở lần tiếp theo. Do đó, thêm xong rồi ta mới tăng rear lên 1 đơn vị. Giá trị rear cần thay đổi nên được truyền theo tham chiếu.

0123456789

voidEnqueue(intqueue[],intelement,intvà rear, int arraySize ) {

if ( rear = = arraySize ) / / Queue is full

printf ( ” OverFlow \ n ” ) ;

else{

queue[rear]=element;/ / Add the element to the back

rear++;

}

}

2.2. Dequeue – Xóa khỏi đầu hàng đợi

Nếu hàng đợi có ít nhất 1 phần tử, chúng ta sẽ tiến hành xóa bỏ phần tử ở đầu của hàng đợi bằng cách tăng front lên 1 giá trị.

Ở đây, front đang là chỉ số của phần tử sẽ bị xóa rồi. Cho nên chỉ cần tăng là xong, đó cũng là lý do ta cần truyền tham số front sử dụng tham chiếu.

0123456789

voidDequeue(intqueue[],intvà front, int rear ) {

if ( front = = rear ) / / Queue is empty

printf ( ” UnderFlow \ n ” ) ;

else{

queue[front]=0;/ / Delete the front element

front++;

}

}

Tới đây chắc nhiều bạn thắc mắc tại sao lại tăng front mà không phải là giảm. Các bạn xem giải thích ở hình sau nhé:

2.3. Front – Lấy giá trị ở đầu hàng đợi

Hàm này sẽ lấy và trả về giá trị của thành phần đang ở đầu hàng đợi

01234

intFront(intqueue[],intfront){

returnqueue[front];

}

2.4. Các hàm hỗ trợ khác

Hàm lấy size của Hàng đợi, nói cách khác là số lượng thành phần đang có trên hàng đợi

01234

intSize(intfront,intrear){

return(rear-front);

}

Hàm kiểm tra queue rỗng

01234

boolIsEmpty(intfront,intrear){

return(front==rear);

}

Hàng đợi(Queue)

3. Ứng dụng của hàng đợi

Để thấy được vai trò của cấu trúc tài liệu queue cũng như hiểu hơn về nó. Chúng ta sẽ đi vào một bài toán đơn cử như sau :
Bạn có một chuỗi ký tự. Hãy lấy ký tự ở đầu của chuỗi và thêm nó vào cuối chuỗi. Hãy cho tôi thấy sự thay đỗi của chuỗi sau khi thực thi hành vi trên N lần .

Ý tưởng: Chuỗi ký tự trên có thể xem xét như là một hàng đợi. Tại mỗi bước, chúng ta sẽ dequeue(xóa) phần tử ở đầu chuỗi và thực hiện enqueue(thêm) phần tử đó cuối chuỗi. Lặp lại N lần bước công việc này, chúng ta sẽ có câu trả lời.

Lời giải :

012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546

#include

#include

usingnamespacestd;

voidEnqueue(charqueue[],charelement,intvà rear, int arraySize ) {

if ( rear = = arraySize ) / / Queue is full

printf ( ” OverFlow \ n ” ) ;

else{

queue[rear]=element;/ / Add the element to the back

rear++;

}

}

voidDequeue(charqueue[],intvà front, int rear ) {

if ( front = = rear ) / / Queue is empty

printf ( ” UnderFlow \ n ” ) ;

else{

queue[front]=0;/ / Delete the front element

front++;

}

}

charFront(charqueue[],intfront){

returnqueue[front];

}

intmain(){

charqueue[20]={‘ a ‘,’ b ‘,’ c ‘,’ d ‘};

intfront=0,rear=4;

intarraySize=20;/ / Size of the array

intN=3;/ / Number of steps

charch;

for(inti=0;i

ch=Front(queue,front);

Enqueue(queue,ch,rear,arraySize);

Dequeue(queue,front,rear);

}

for(inti=front;i

printf(” % c “,queue[i]);

printf(” \ n “);

return0;

}

4. Các biến thể của Queue

Trong mục này, tất cả chúng ta sẽ đi khám phá về 2 biến thể khác của hàng đợi. Các biến thể này là nâng cấp cải tiến của hàng đợi tiêu chuẩn phía trên nhưng vẫn tuân thủ quy luật của hàng đợi. Các biến thể này có ưu điểm hơn và tính ứng dụng tốt hơn .

 1. Double-ended queue(Hàng đợi 2 đầu)
 2. Circular queue(Hàng đợi vòng)

4.1. Hàng đợi 2 đầu

Trong hàng đợi tiêu chuẩn phía trên, tài liệu được thêm ở cuối và xóa đi ở đầu của hàng đợi. Nhưng với Double-ended queue, tài liệu hoàn toàn có thể thêm hoặc xóa ở cả đầu ( front ) và cuối ( rear ) của hàng đợi .
Nào, hãy cùng tôi đi setup những hàm cho những tính năng của queue 2 đầu nào .

Thêm dữ liệu vào cuối queue

0123456789

voidInsertAtBack(intqueue[],intelement,intvà rear, int array_size ) {

if ( rear = = array_size )

printf ( ” Overflow \ n ” ) ;

else{

queue[rear]=element;

rear=rear+1;

}

}

Xóa dữ liệu ở cuối queue

0123456789

voidDeleteFromBack(intqueue[],intvà rear, int front ) {

if ( front = = rear )

printf ( ” Underflow \ n ” ) ;

else{

rear=rear-1;

queue[rear]=0;

}

}

Thêm dữ liệu vào đầu queue

01234567891011

voidInsertAtFront(intqueue[],intvà rear, int và front, int element, int array_size ) {

if ( rear = = array_size )

printf ( ” Overflow \ n ” ) ;

else{

for(inti=rear;i>front;i–)

queue[i]=queue[i-1];

queue[front]=element;

rear=rear+1;

}

}

Xóa dữ liệu ở đầu queue

0123456789

voidDeleteAtFront(intqueue[],intvà front, int và rear ) {

if ( front = = rear )

printf ( ” Underflow \ n ” ) ;

else{

queue[front]=0;

front=front+1;

}

}

Lấy giá trị ở đầu queue

01234

intGetFront(intqueue[],intfront){

returnqueue[front];

}

Lấy giá trị ở cuối queue

01234

intGetRear(intqueue[],intrear){

returnqueue[rear-1];

}

Các hàm chức năng khác như SizeIsEmpty giống với hàng đợi tiêu chuẩn.

4.2. Hàng đợi vòng

Hàng đợi vòng là một nâng cấp cải tiến của hàng đợi tiêu chuẩn. Trong hàng đợi tiêu chuẩn, khi một thành phần bị xóa khỏi hàng đợi, những vị trí bị xóa đó sẽ không được tái sử dụng. Hàng đợi vòng sinh ra để khắc phục sự tiêu tốn lãng phí này .

Trong khi thêm phần tử vào hàng đợi vòng, nếu chỉ số rear đã ở vị trí cuối của mảng, khi đó bạn vẫn có thể thêm vào hàng đợi bằng cách thêm vào phía đầu của mảng(đó là các vị trí ở đầu mảng đã bị xóa đi và chưa được dùng).

Để cài đặt hàng đợi vòng, ngoài các biến sử dụng trong hàng đợi tiêu chuẩn, chúng ta cần thêm một biến khác nữa để lưu số lượng phần tử đang có trong hàng đợi, đặt nó là count

Bây giờ tất cả chúng ta cùng đi viết những hàm cho hàng đợi vòng nhé .

Enqueue

012345678910

voidEnqueue(intqueue[],intelement,intvà rear, int arraySize, int và count ) {

if ( count = = arraySize ) / / Queue is full

printf ( “ OverFlow \ n ” ) ;

else{

queue[rear]=element;

rear=(rear+1)%arraySize;

count=count+1;

}

}

Mình giải thích tại sao lại là (rear + 1)%arraySize : Giả sử khi rear = arraySize - 1, khi đó với hàng đợi tiêu chuẩn bạn sẽ không thể thêm nữa. Nhưng với hàng đợi vòng, ta sẽ thêm chừng nào count != arraySize. arraySize là số phần tử tối đa có thể có, do vậy, count != arraySize nghĩa là còn ô trống để insert vào queue. Chỉ số được insert vào queue như sau(giả sử arraySize = 3 nhé):

 • Nếu rear = 0, giá trị rear thực là (0 + 1) % 3 = 1
 • Nếu rear = 1, giá trị rear thực là (1 + 1) % 3 = 2
 • Nếu rear = 2, giá trị rear thực là (2 + 1) % 3 = 0

Các bạn nên nhớ: rear là chỉ số của phần tử sẽ được insert ở lần tiếp theo. Mỗi khi dequeue, count sẽ phải giảm đi 1. Ngược lại, nếu enqueue thành công, count sẽ tăng lên 1.

Giải thích này cũng đúng với front trong hàm dequeue dưới đây.

Dequeue

012345678910

voidDequeue(intqueue[],intvà front, int rear, int và count ) {

if ( count = = 0 ) / / Queue is empty

printf ( “ UnderFlow \ n ” ) ;

else{

queue[front]=0;/ / Delete the front element

front=(front+1)%arraySize;

count=count-1;

}

}

Front

01234

intFront(intqueue[],intfront){

returnqueue[front];

}

Size

01234

intSize(intcount){

returncount;

}

IsEmpty

01234

boolIsEmpty(intcount){

return(count==0);

}

5. Bài tập thực hành

Dưới đây là 1 số ít bài tập thực hành thực tế về kỹ năng và kiến thức hàng đợi :