Hover là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Hover là gì?

Hover là Bay lượn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hover – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Khi bạn cuộn con trỏ trên một liên kết trên một trang web, nó thường được gọi là “lơ lửng” trên liên kết. Điều này có phần giống như khi bạn dềnh sếp qua bạn tại nơi làm việc, nhưng gần như không thấy khó chịu. Trong hầu hết các trường hợp, con trỏ sẽ thay đổi từ một con trỏ đến một bàn tay nhỏ khi nó được lơ lửng trên một liên kết. các nhà phát triển web cũng có thể sử dụng Cascading Style Sheets (CSS) để thay đổi màu sắc và phong cách của liên kết khi một dềnh sử dụng trên nó. Ví dụ, liên kết có thể trở thành gạch chân hoặc thay đổi màu sắc trong khi con trỏ đang lơ lửng trên nó.

Giải thích ý nghĩa

What is the Hover? – Definition

When you roll the cursor over a link on a Web page, it is often referred to as “hovering” over the link. This is somewhat like when your boss hovers over you at work, but not nearly as uncomfortable. In most cases, the cursor will change from a pointer to a small hand when it is hovering over a link. Web developers can also use cascading style sheets (CSS) to modify the color and style of link when a user hovers over it. For example, the link may become underlined or change color while the cursor is hovering over it.

Understanding the Hover

Thuật ngữ liên quan

  • Hotfix
  • HSF

Source: Hover là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm