Hướng dẫn sử dụng View trong SQL Server – Gia Sư Tin Học

Để dễ dàng theo dõi bài Hướng dẫn sử dụng View trong SQL Server, các bạn xem bài học View trong SQL Server 2014.

Trong bài giảng này, chúng tôi trình bày mục đích sử dụng view, câu lệnh tạo view, ví dụ tạo view,…

Hướng dẫn sử dụng View trong SQL Server – Yêu cầu

Cơ sở dữ liệu này đã được tạo ở bài lab Hướng dẫn thêm dữ liệu vào bảng trong SQL Server.

hướng dẫn tạo view trong sql serverCâu 1. Tạo view thống kê danh sách sinh viên nam.

Câu 2. Tạo view thống kê những môn học có số giờ từ 36 trở lên.

Câu 3. Tạo view thống kê những sinh viên thi lần 1 có điểm dưới 5.

Hướng dẫn sử dụng View trong SQL Server – Hướng dẫn thực hiện

Câu 1. Tạo view thống kê danh sách sinh viên nam.

View sau khi tạo

Xem thông tin của View

Câu 2. Tạo view thống kê những môn học có số giờ từ 36 trở lên.

Xem thông tin của View

Chúng ta dễ dàng nhận thấy trong view không có dòng nào. Điều đó cũng dễ hiểu, vì hiện tại những môn học đều có số giờ bằng 30.

Câu 3. Tạo view thống kê những sinh viên thi lần 1 có điểm dưới 5.

Xem thông tin View

Cũng tương tự câu 2, trong câu này dữ liệu hiện tại không thỏa điều kiện nên view không có thông tin. Tuy nhiên, khi dữ liệu trong bảng DIEMTHI thỏa điều kiện (lần thi bằng 1, điểm thi < 5) thì dữ liệu tự động được đẩy sang view.