Interface trong PHP hướng đối tượng

Tiếp tục với series học lập trình PHP hướng đối tượng, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về interface template trong hướng đối tượng.

1, Interface là gì? và tính chất.

Interface là gì?

Interface trong hướng đối tượng là một khuôn mẫu, giúp cho chúng ta tạo ra bộ khung cho một hoặc nhiều đối tượng và nhìn vào interface thì chúng ta hoàn toàn có thể xác định được các phương thức và các thuộc tính cố định (hay còn gọi là hằng) sẽ có trong đối tượng implement nó.

-Để khai báo interface trong PHP chúng ta dùng cú pháp:

interface InterfaceName
{
  //code
}

Trong đó: InterfaceName là tên của interface các bạn muốn đặt.

VD: Mình sẽ tạo ra interface DongVat.

interface DongVat
{
  //code
}

Tính chất của interface.

-Sau đây mình sẽ liệt kê ra các tính chất của interface:

 • Interface không phải là một đối tượng.
 • Trong interface chúng ta chỉ được khai báo phương thức chứ không được định nghĩa chúng.
 • Trong interface chúng ta có thể khai báo được hằng nhưng không thể khai báo biến.
 • Một interface không thể khởi tạo được (vì nó không phải là một đối tượng).
 • Các lớp implement interface thì phải khai báo và định nghĩa lại các phương thức có trong interface đó.
 • Một class có thể implement nhiều interface.
 • Các interface có thể kế thừa lẫn nhau.

2, Các ví dụ.

VD1: Chỉ được khai báo phương thức chứ không được định nghĩa chúng trong interface.

interface DongVat
{
  //đúng vì chúng ta chỉ khai báo phương thức trong interface
  public function setName();

  //Sai vì chúng ta không được định nghĩa phương thức trong interface
  public function getName()
  {
    //
  }
}

VD2: Trong interface chúng ta chỉ được khai báo hằng không thể khai báo biến.

interface DongVat
{
  //đúng vì trong interface có thể khai báo hằng
  const CONNGUOI = False;

  //Sai vì trong interface không thể khai báo biến
  public $name;

}

VD3: Một interface không thể khởi tạo được.

interface DongVat
{
  //
}

//sai vì interface không thể khởi tạo được
$dongvat = new DongVat();

VD4: Các lớp implement lại interface thì phải khai báo và định nghĩa lại các phương thức có trong interface.

interface DongVat
{
  public function getName();
}

//Class này đúng vì đã khai báo và định nghĩa lại phương thức getName
//trong interface
class ConTrau implements DongVat
{
  private $name;

  public function getName()
  {
    return $this->name;
  }
}

//Class này sai vì chưa khai báo và định nghĩa lại phương thức getName
//trong interface
class ConBo implements DongVat
{
  private $name;

  public function setName($name)
  {
    $this->name = $name;
  }
}

VD5: Một class có thể implement  nhiều interface.

interface DongVat
{
  public function getName();
}

interface ConTrau
{
  public function checkSung();
}

class ConNghe implements DongVat, ConTrau
{
  private $name;

  const SUNG = false;

  public function getName()
  {
    return $this->name;
  }

  public function checkSung()
  {
    return self::SUNG;
  }
}

VD6: interface có thể kế thừa lẫn nhau.

interface DongVat
{
  public function getName();
}

interface ConTrau extends Dongvat
{
  public function checkSung();
}

class ConNghe implements ConTrau
{
  private $name;
  const SUNG = false;

  public function getName()
  {
    return $this->name;
  }

  public function checkSung()
  {
    return self::SUNG;
  }
}

3, Lời kết.

-Như vậy mình đã giới thiệu xong đến mọi người về interface trong hướng đối tượng nói chung và PHP nói riêng rồi, dựa vào bài này và bài trước đó (lớp trừu tượng abstract) các bạn hãy tự đưa ra cho mình các điểm khác nhau giữa interfaceabstract nhé! Bài tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về staticfinal trong hướng đối tượng.