Java: Cách kết nối tới các RDBMS trong Java JDBC

Các khóa học qua video:

Kết nối tới RDBMS SQLServer

Sử dụng SQLServer-JDBC

package jdbc;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class SQLServerJDBCConnnection { //Bạn có quyền đặt tên lớp theo ý bạn

    static String hostName = “localhost”;
    static String dbName = “dbsqlserver”;
    static String userName = “sa”;
    static String password = “1234”;

    public static Connection getSQLServerJDBCConnection() throws SQLException {

        // Cấu trúc URL Connection dành cho SQLServer
        // Ví dụ:
        // jdbc:sqlserver://localhost:1433/databaseName=dbsqlserver
        String connectionURL = “jdbc:sqlserver://” + hostName + “:1433;databaseName=” + dbName;

        Connection conn = DriverManager.getConnection(connectionURL, userName, password);
        return conn;
    }
}

Sử dụng SQLServer-JTDS

package jdbc;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class SQLServerJTDSConnection { //Bạn có quyền đặt tên lớp theo ý bạn

    static String hostName = “localhost”;
    static String dbName = “dbjdbc”;
    static String userName = “sa”;
    static String password = “1234567”;

    public static Connection getSQLServerJTDSConnection() throws SQLException {

        // Cấu trúc URL Connection dành cho SQLServer
        // Ví dụ: jdbc:jtds:sqlserver://localhost:1433/dbjdbc
        String connectionURL = “jdbc:jtds:sqlserver://” + hostName + “:1433/” + dbName;

        Connection conn = DriverManager.getConnection(connectionURL, userName, password);
        return conn;
    }
}

Sử dụng ODBC – JDBC Briger

Tạo lớp kết nối như sau:

package jdbc;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class SQLServerODBCConnection {

    static String userName = “lab”;
    static String password = “”;

    public static Connection getSQLServerODBCConnection() throws SQLException {

        // Cấu trúc URL Connection dành cho JDBC-ODBC
        String connectionURL = “jdbc:odbc:driver={SQL Server}; Server=LAB54\\SQL2012; Database=DBLab8”;
        Connection conn = DriverManager.getConnection(connectionURL, userName, password);
        return conn;
    }
}

Trong đó:

LAB54\\SQL2012: là tên của ServerName, tên chính thức là LAB54\SQL2012, ta phải thêm dấu \ cho hợp lệ

DBLab8: là tên của cơ sở dữ liệu ta muốn làm việc.

Kết nối tới RDBMS MySQL

package

jdbc;

import

java.sql.

*;

class

MySQLConnection

{ //Bạn có quyền đặt tên lớp theo ý bạn

static

String

hostName =

"localhost"

;

static

String

dbName =

"db_demo"

;

static

String

userName =

"root"

;

static

String

password =

""

;

public static

Connection

getMySQLConnection

()

throws

SQLException

,

ClassNotFoundException

{ // Cấu trúc URL Connection dành cho MySQL // Ví dụ: jdbc:mysql://localhost:3306/db_demo

Class

.forName(

"com.mysql.jdbc.Driver"

);

String connectionURL

=

"jdbc:mysql://"

+ hostName +

":3306/"

+ dbName;

Connection conn

=

DriverManager

.getConnection(

connectionURL

, userName, password);

return

conn

; } }

public class

JDBC

{

public static void

main

(

String

[] args)

throws

SQLException

,

ClassNotFoundException

{

try

{

Connection con

=

MySQLConnection

.getMySQLConnection();

Statement stmt

=

con

.createStatement();

ResultSet rs

=

stmt

.executeQuery(

"select * from category"

);

while

(

rs

.next()) {

System

.out.println(

rs

.getString(

2

)); //hiển thị dữ liệu của cột thứ 2 }

con

.close(); }

catch

(

Exception

e) {

System

.out.println(e); } } }

Kết nối tới RDBMS Oracle

Ta tạo lớp kết nối như sau:

package jdbc;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class OracleConnection { //Bạn có quyền đặt tên lớp theo ý bạn

    static String hostName = “localhost”;
    static String sid = “db11g”;
    static String userName = “dtlong”;
    static String password = “”;

    public static Connection getOracleConnection() throws SQLException {

        // Cấu trúc URL Connection dành cho Oracle
        // Ví dụ: jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:db11g
        String connectionURL = “jdbc:oracle:thin:@” + hostName + “:1521:” + sid;

        Connection conn = DriverManager.getConnection(connectionURL, userName, password);
        return conn;
    }
}

Kiểm tra kết nối

Giờ ta tạo một lớp để kiểm tra kết nối như sau, chú ý tên lớp bạn có thể đặt theo ý của bạn:

package jdbc;

import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;

public class TestConnection {

    public static void main(String[] args) throws SQLException {

        Connection conn = SQLServerJDBCConnnection.getSQLServerJDBCConnection();

        //SQLServer-JTDS: Connection conn = SQLServerJTDSConnection.getSQLServerJTDSConnection();

        //SQLServer-ODBC: Connection conn = SQLServerODBCConnection.getSQLServerODBCConnection();

        //MySQL: Connection conn = MySQLConnection.getMySQLConnection();

        //Oracle: Connection conn = OracleConnection.getOracleConnection();

        if(conn!=null)
            System.out.println(“Kết nối thành công!”);
    }
}

Ta tiến hành thực thi hàm main(), nếu kết quả output là “Kết nối thành công!” thì việc kết nối đã thực hiện được.