Java String – Phương thức equals trong Java String

Java String

– Phương thức equals trong Java String

Bài trước

Bài sau

Phương thức equals trong Java String

Phương thức equals trong Java String

Phương thức equals() so sánh hai chuỗi đưa ra dựa trên nội dung của chuỗi. Nếu hai chuỗi khác nhau nó trả về false. Nếu hai chuỗi bằng nhau nó trả về true.

Phương thức equals() của lớp String được ghi đè từ phương thức equals() của lớp Object.

Phương thức:

public boolean equals(Object anotherObject)

Ví dụ:

public class EqualsExample {

	public static void main(String[] args) {
		// TODO Auto-generated method stub
		String s1 = "java";
    String s2 = "java";
    String s3 = "JAVA";
    String s4 = "python";
    System.out.println(s1.equals(s2));
    System.out.println(s1.equals(s3));
    System.out.println(s1.equals(s4));
	}
	
}

Kết quả:

Bài trước

Bài sau