Java Swing là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Java Swing là gì?

Java Swing là Java Swing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Java Swing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Java Swing là một java giao diện người dùng đồ họa nhẹ (GUI) Widget Toolkit bao gồm một tập hợp phong phú của các widget. Nó là một phần của lớp Java Foundation (JFC) và bao gồm một số gói cho việc phát triển các ứng dụng desktop giàu trong Java. Swing bao gồm tích hợp điều khiển như cây cối, nút hình ảnh, panes theo thẻ, thanh trượt, thanh công cụ, chọn canh màu, bảng và các vùng văn bản để hiển thị HTTP hoặc định dạng văn bản phong phú (RTF). các thành phần Swing được viết hoàn toàn bằng Java và do đó là nền tảng độc lập.

Giải thích ý nghĩa

Swing cung cấp tùy biến giao diện của tất cả các thành phần trong một ứng dụng mà không làm thay đổi đáng kể đối với các mã ứng dụng. Nó cũng bao gồm một giao diện tính năng pluggable, cho phép nó bắt chước sự xuất hiện của các thành phần có nguồn gốc trong khi vẫn có lợi thế của nền tảng độc lập. Tính năng đặc biệt này làm cho văn bản ứng dụng trong Swing dễ dàng và phân biệt nó với các chương trình bản địa khác. Swing được phân phối như một thư viện có thể tải về và đã được đưa vào như một phần của Java Standard Edition 1.2. Ban đầu, đồ họa thư viện cho Java, được phát triển bởi Công ty Cổ phần Truyền thông Netscape, được gọi là lớp Internet Foundation (IFC). Phiên bản đầu tiên của IFC là vào ngày 16, năm 1996. Sự phát triển của JFC có thể được truy trở lại năm 1997, khi Sun Microsystems và Netscape Communication Corporation đã đưa ra ý tưởng về việc sáp nhập IFC với các công nghệ khác.

What is the Java Swing? – Definition

Java Swing is a lightweight Java graphical user interface (GUI) widget toolkit that includes a rich set of widgets. It is part of the Java Foundation Classes (JFC) and includes several packages for developing rich desktop applications in Java. Swing includes built-in controls such as trees, image buttons, tabbed panes, sliders, toolbars, color choosers, tables, and text areas to display HTTP or rich text format (RTF). Swing components are written entirely in Java and thus are platform-independent.

Understanding the Java Swing

Swing offers customization of the look and feel of every component in an application without making significant changes to the application code. It also includes a pluggable look and feel feature, which allows it to emulate the appearance of native components while still having the advantage of platform independence. This particular feature makes writing applications in Swing easy and distinguishes it from other native programs. Swing was distributed as a downloadable library and has been included as a part of Java standard edition 1.2. Originally, the graphics library for Java, developed by Netscape Communication Corporation, was called Internet Foundation Classes (IFC). The first release of IFC was on December 16, 1996. The evolution of JFC can be traced back to 1997, when Sun Microsystems and Netscape Communication Corporation came up with the idea of merging IFC with other technologies.

Thuật ngữ liên quan

  • Programming
  • Class
  • Procedure
  • Java
  • Java Foundation Classes (JFC)
  • Netscape Communications
  • Graphical User Interface (GUI)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: Java Swing là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm