Java XML – Đọc XML trong Java – VietTuts

XML là gì?

XML là một ngôn ngữ dựa trên văn bản đơn giản được thiết kế để lưu trữ và truyền dữ liệu ở định dạng văn bản thuần túy. Nó là viết tắt của Extensible Markup Language. Sau đây là một số tính năng nổi bật của XML.

 • XML là một ngôn ngữ đánh dấu.
 • XML là một ngôn ngữ dựa trên thẻ (tag) như HTML.
 • Các thẻ XML không được định nghĩa trước như HTML.
 • Bạn có thể định nghĩa các thẻ của riêng mình, đó là lý do tại sao nó được gọi là ngôn ngữ có thể mở rộng.
 • Các thẻ XML được thiết kế để tự mô tả.
 • XML là khuyến nghị của W3C để lưu trữ dữ liệu và truyền dữ liệu.

Ví dụ

<?xml version = "1.0"?>
<?xml version = "1.0"?>
<class>
  <student id = "1">
   <firstname>Vinh</firstname>
   <lastname>Phan</lastname>
   <marks>85</marks>
  </student>
  
  <student id = "2">
   <firstname>Hoa</firstname>
   <lastname>Nguyen</lastname>
   <marks>95</marks>
  </student>
  
  <student id = "3">
   <firstname>Phu</firstname>
   <lastname>Tran</lastname>
   <marks>90</marks>
  </student>
</class>

Phân tích (Parser) – Đọc XML trong Java

Phân tích cú pháp XML đề cập đến việc duyệt qua một tài liệu XML để truy cập hoặc sửa đổi dữ liệu.

Trình phân tích cú pháp XML cung cấp một cách để truy cập hoặc sửa đổi dữ liệu trong một tài liệu XML. Java cung cấp nhiều tùy chọn để phân tích các tài liệu XML. Sau đây là các loại trình phân tích cú pháp khác nhau thường được sử dụng để phân tích các tài liệu XML.

 • Dom Parser: Phân tích cú pháp một tài liệu XML bằng cách tải toàn bộ nội dung của tài liệu và tạo cây phân cấp đầy đủ của nó trong bộ nhớ.
 • SAX Parser: Phân tích cú pháp một tài liệu XML trên các trình kích hoạt dựa trên sự kiện. Không nạp toàn bộ tài liệu hoàn chỉnh vào bộ nhớ.
 • JDOM Parser: Phân tích cú pháp một tài liệu XML theo cách tương tự với trình phân tích cú pháp DOM nhưng theo một cách dễ dàng hơn.
 • StAX Parser: Phân tích cú pháp một tài liệu XML theo cách tương tự với trình phân tích SAX nhưng theo một cách hiệu quả hơn.
 • XPath Parser: Phân tích một tài liệu XML dựa trên biểu thức và được sử dụng rộng rãi cùng với XSLT.
 • DOM4J Parser: Một thư viện java để phân tích cú pháp XML, XPath và XSLT bằng cách sử dụng Java Collections Framework. Nó cung cấp hỗ trợ cho DOM, SAX và JAXP.

Chúng ta sẽ đi đến chi tiết cách sử dụng các trình phân tích cú pháp XML trong các bài tiếp theo.