JSP Servlet là gì? Vai trò của JSP Servlet trong lập trình Web

Servlet

JSP

Một servlet là một chương trình phía máy chủ và được viết hoàn toàn trên Java

JSP là một giao diện nằm trên đầu Servlets. 

Theo cách khác, chúng ta có thể nói rằng JSPs là mở rộng của servlet để giảm thiểu nỗ lực của các nhà phát triển để viết giao diện người dùng bằng cách sử dụng lập trình Java

Servlet chạy nhanh hơn JSP

JSP chạy chậm hơn vì nó có giai đoạn chuyển tiếp để chuyển đổi từ trang JSP sang file Servlet. Một khi nó được chuyển đổi sang một Servlet thì nó sẽ bắt đầu quá trình biên dịch

Thực hiện bên trong một máy chủ Web, chẳng hạn như Tomcat

Một chương trình JSP được biên dịch thành một Java servlet

Một khi nó được biên soạn thành một servlet, đó là chu kỳ sống sẽ giống như của servlet

Tuy nhiên, JSP có API của chính nó cho vòng đời

Nhận yêu cầu HTTP từ người dùng và cung cấp phản hồi HTTP

Dễ dàng viết hơn servlet vì nó tương tự như HTML

Chúng tôi không thể xây dựng bất kỳ thẻ tùy chỉnh nào

Một trong những ưu điểm chính là chúng ta có thể xây dựng các thẻ tùy chỉnh bằng cách sử dụng API JSP (có một gói riêng dành cho việc viết các thẻ tùy chỉnh) có thể có sẵn dưới dạng các thành phần có thể tái sử dụng với rất nhiều tính linh hoạt

Servlet có các phương pháp vòng đời init (), service () và destroy ()

JSP có các phương pháp vòng đời của jspInit (), _jspService () và jspDestroy ()

Viết bằng Java, với một vài API bổ sung cụ thể cho loại xử lý này

Vì nó được viết bằng Java nên nó tuân theo tất cả các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng

Các JSP có thể sử dụng JavaBean bên trong các trang web

Trong mô hình MVC servlet hoạt động như một controller

Trong mô hình MVC, JSP hoạt động như một view