Lập trình C# – Quản lý sinh viên

Lập trình C#

– Quản lý sinh viên

Bài trước

Bài sau

Viết chương trình C# thực hiện các công việc sau:

 • Tạo lớp trừu tượng Student với các trường name, year, phương thức hiển thị,  phương thức trừu tượng Average (tính trung bình điểm)
 • Tạo lớp StudentCollege kế thừa từ Student và bổ sung 3 trường score1, score2, score3. Ghi đè phương thức Average và tạo mới phương thức hiển thị.
 • Tạo lớp StudentUniversity kế thừa từ StudentCollege và bổ sung 1 trường score4. Ghi đè phương thức Average và tạo mới phương thức hiển thị.
 • Trong Main viết code để test chương trình.

Bước 1: Kích chuột phải vào Solution chọn Add -> New Project ->Nhập tên( “AbstractStudent”) -> Chọn OK.

Bước 2: Tạo lớp Student và code theo gợi ý sau:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AbstractStudent
{
  abstract class Student{
    
    public string FullName { get; set; }
    public int YearOfBirth { get; set; }
    public Student(String fullName, int yearOfBirth)
    {
      this.FullName    = fullName;
      this.YearOfBirth  = yearOfBirth;
    }
    public void Display()
    {
      Console.WriteLine("Họ và tên: {0}",FullName);
      Console.WriteLine("Năm sinh: {0}", YearOfBirth);
    }
    public abstract double Average();
  }
}

Bước 3: Tạo lớp StudentCollege và code theo gợi ý sau:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AbstractStudent
{  // Lop sinh vien cao dang ke thua lop Student
  class StudentCollege : Student
  {
    private double _score1;
    private double _score2;
    private double _score3;

    public double Score1
    {
      get
      {
        return _score1;
      }
      set
      {
        if (value < 0 || value > 10)
          Console.WriteLine("Nhập điểm trong khoảng từ 0 đến 10");
        else
          _score1 = value;
      }
    }

    public double Score2
    {
      get
      {
        return _score2;
      }
      set
      {
        if (value < 0 || value > 10)
          Console.WriteLine("Nhập điểm trong khoảng từ 0 đến 10");
        else
          _score2 = value;
      }
    }
    public double Score3
    {
      get
      {
        return _score3;
      }
      set
      {
        if (value < 0 || value > 10)
          Console.WriteLine("Nhập điểm trong khoảng từ 0 đến 10");
        else
          _score3 = value;
      }
    }

    public StudentCollege(String fullName, int yearOfBirth, double score1, double score2, double score3) : base(fullName, yearOfBirth)
    {
      this.Score1 = score1;
      this.Score2 = score2;
      this.Score3 = score3;
    }
    

    public override double Average()
    {
      return (Score1 + Score2 + Score3) / 3;
    }
    public new void Display()
    {
      base.Display();
      Console.WriteLine("Điểm môn 1: {0}", Score1);
      Console.WriteLine("Điểm môn 2: {0}", Score2);
      Console.WriteLine("Điểm môn 3: {0}", Score3);
    }
  }
}

Bước 4: Tạo lớp StudentUniversity và code theo gợi ý sau:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace AbstractStudent
{
  class StudentUniversity:StudentCollege
  {
    private double _score4;
    public double Score4
    {
      get
      {
        return _score4;
      }
      set
      {
        if (value < 0 || value > 10)
          Console.WriteLine("Nhập điểm trong khoảng từ 0 đến 10");
        else
          _score4 = value;
      }
    }
    public StudentUniversity(string fullName, int yearOfbirth, double score1, double score2, double score3, double score4):base(fullName, yearOfbirth, score1, score2, score3)
    {
      this.Score4 = score4;
    }
    public new void Display()
    {
      base.Display();
      Console.WriteLine("Điểm môn 4: {0}",Score4);
    }
    public override double Average()
    {
      return (Score1+Score2+Score3+Score4)/4;
    }
  }

}

Bước 5: Trong Program code test như sau:

using System;
using System.Text;

namespace AbstractStudent
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
      // Nhap sinh vien cao dang va in ra thong tin
      Console.WriteLine("Sinh viên cao đẳng");
      StudentCollege sv1= new StudentCollege("Thích Học Lại",1987,6,7,8);
      sv1.Display();
      Console.WriteLine("Điểm trung bình là:{0}", sv1.Average());
      Console.WriteLine("----------------------------------------------");
      // Nhap sinh vien cao dang va in ra thong tin
      Console.WriteLine("Sinh viên đại học");
      StudentUniversity sv2 = new StudentUniversity("Thích Qua Môn", 1976, 6, 7, 8,10);
      sv2.Display();
      Console.WriteLine("Điểm trung bình là:{0}", sv2.Average());
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Xem ví dụ

Bước 6: Nhấn Ctrl+F5 để chạy và xem kết quả

Sinh viên cao đẳng
Họ và tên: Thích Học Lại
Năm sinh: 1987
Điểm môn 1: 6
Điểm môn 2: 7
Điểm môn 3: 8
Điểm trung bình là:7
----------------------------------------------
Sinh viên đại học
Họ và tên: Thích Qua Môn
Năm sinh: 1976
Điểm môn 1: 6
Điểm môn 2: 7
Điểm môn 3: 8
Điểm môn 4: 10
Điểm trung bình là:7.75

 

Bài trước

Bài sau