Lập-trình-Java-Core-1 dvgweskb dhulaluh – Lập trình Java Core 2021-02- Khóa họcnhất tới nâng cao – StuDocu

Lập trình Java Cor

e

2021-02-

26

Khóa

học

“Lậ

p

trình

Java

Core

được xâ

y

dựng

nhằm

cung cấp

cho học

viên

những

ki

ến

thức

từ

căn bả

n

nhất

tới nâ

ng

cao

về

ngôn

ngữ

lập

trình

Java.

Khoá

học

được

thiết kế

riêng phù

hợp cho

cả

các

bạn sinh

viên

,

học

viên mới

tiếp cận

lập

trình

đã

kinh

nghiệm

lập

trình

mức

bản.

Khoá

học

này

tại

Học

viện

CNTT

ACT được thi

ết kế trong th

ời lượng 60

giờ học v

ới các mục ti

êu cụ thể rõ rà

ng theo từ

ng giai đoạn.

Không

chỉ

dừng

lại

phần

Core”,

Khóa

học

này

được

thi

ết

kế

th

eo

đúng

lộ tr

ình

“Bas

ic

to Advance”

nhằm

giúp

học viên có cái nhìn tổng quan tới chi tiết

nhất về lập trình Java, tạo môi trường để học viên có thể tiếp cận với

các thư

viện nâng cao

của Java.

Kết thúc khóa

học, sinh

viên hoàn

toàn có

thể

lập trình và

tạo ra

các sản

phẩm

thực

tế

bằng

Jav

a,

xin

thực

tập

cũng

như

môn

học

Lập

trình

mạng

với

J

ava

năm

3

.

1. Nội dung k

hóa học

“Lập trình Jav

a Core

Khoá học Jav

a cor

e

được

được chia l

à

m

2 phần

kiến t

hức.

Java co

re Basic

Java core

Advanced

.

nội

dung

Jav

a

core Basic

,

sinh

viên

sẽ được

cung

cấp kiến

thức

liên

quan đến

Cấu trúc

điều

khiển, kiểu

dữ

liệu m

ảng, khái niệm

lập trì

nh hướng đối

tượng, tí

nh kế t

hừa, tính

đa hình,

xử lý ng

oại lệ.

Phù hợp cho

việc họ

c

các môn như Kỹ

thuật lập trình ở năm 2, Lập trình hướng

đối tượng với Java ở năm 3. Cuối

nội dung này

sẽ có

một buổi

Sinh viên được nhậ

n đồ án khoá

học.

nội

dung

J

ava

core

Adva

nce

,

sinh

viên

sẽ

được

trang

bị

những

kiến t

hức

nâng cao

như:

Xử

ngày

giờ, chuỗi

trong Java, Collect

ion and Gener

ic, Tệp tin và t

hư mục, Xử lý bất đồng bộ, m

ột số khái niệm

về lập trình mạng

với

Java.

Kết

thúc

nội

dung

này,

sinh

viên

sẽ

lập

trình

tạo

ra

các

sản

phẩm

thực

tế

bằng

Java,

xin

thực

tập

cũng như m

ôn học L

ập trình mạng v

ới Java ở năm 3.

Kết

thúc

khoá

học,

sinh

viên

sẽ

phải

bảo

vệ

đồ

án

đã

nhận

.

2. Chi tiết nội

dung chương

trình học

Giai đoạn Ja

va Core Basi

c:

STT

N

i dung

Th

ời lượ

n

g (30h)

1

Làm quen v

ới Java

và cài đặt môi trườ

ng phá tri

n (ID

E)

2

2

Các toán t

. bi

u th

c, nh

p/xu

ất

2

3

C

ấu trúc điề

u khi

n

4

4

M

ng trong Java

4

5

L

ập trình hướng đ

ối tượ

ng

2

6

L

ớp, đối tượ

ng

4

7

Tính k

ế

th

a

4

8

Tính đa hình

4