Lớp JTable trong Java Swing – Học lập trình Java Online – VietTuts

Lớp JTable trong Java Swing được sử dụng để hiển thị dữ liệu trên các ô của bảng hai chiều. Các constructor được sử dụng phổ biến của lớp JTable là:

1. JTable(): Tạo một bảng với các ô trống.

2. JTable(Object[][] rows, Object[] columns): Tạo một bảng với dữ liệu đã cho.

Ví dụ về lớp JTable trong Java Swing


package vn.viettuts.swing;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;

public class SwingJTableExam1 {
  JFrame f;

  SwingJTableExam1() {
    f = new JFrame();

    String data[][] = { { "101", "Tran Van Minh", "6000" }, 
        { "102", "Phan Van Tai", "8000" }, 
        { "101", "Do Cao Hoc", "7000" } };
    String column[] = { "ID", "NAME", "SALARY" };

    JTable jt = new JTable(data, column);
    jt.setBounds(30, 40, 200, 300);

    JScrollPane sp = new JScrollPane(jt);
    f.add(sp);

    f.setSize(500, 300);
    f.setVisible(true);
  }

  public static void main(String[] args) {
    new SwingJTableExam1();
  }
}

Chạy chương trình Java trên cho kết quả như sau:

Lớp JTable trong Java Swing