Lý thuyết về các tập hợp số – loigiaihay.com

Tóm tắt kiến thức

1. Tập hợp số tự nhiên, kí hiệu \(\mathbb N\)

\(\mathbb N=\left\{0, 1, 2, 3, …\right\}\).

2. Tập hợp số nguyên, kí hiệu là \(\mathbb Z\)

\(\mathbb Z=\left\{…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, …\right\}\).

Tập hợp số nguyên gồm các phần tử là số tự nhiên và các phần tử đối của các số tự nhiên.

Tập hợp các số nguyên dương kí hiệu là \(\mathbb N^*\)

3. Tập hợp số hữu tỉ, kí hiệu là \(\mathbb Q\)

\(\mathbb Q=\left\{\frac{a}{b} | a, b∈\mathbb Z, b≠0\right\}\)

Mỗi số hữu tỉ có thể biểu diễn bằng một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

4. Tập hợp số thực, kí hiệu là \(\mathbb R\)

Một số được biểu diễn bằng một số thập phân vô hạn không tuần hoàn được gọi là một số vô tỉ. Tập hợp các số vô tỉ kí hiệu là \(\mathbb I\).

Tập hợp số thực gồm các số hữu tỉ và các số vô tỉ: \(\mathbb R = \mathbb Q ∪ \mathbb I\)

5. Một số tập hợp con của tập hợp số thực.

Loigiaihay.com