Mệnh đề HAVING trong SQL

Mệnh đề HAVING trong SQL được sử dụng để lọc các bản ghi và chỉ lấy những bản ghi phù hợp với yêu cầu hoặc thực sự cần thiết.

Mệnh đề HAVING trong SQL kinh nghiệm được sử dụng cập nhật để lọc tải về các bản ghi download và chỉ lấy công cụ những bản ghi phù hợp tổng hợp với yêu cầu kinh nghiệm hoặc thực sự cần thiết tương tự như mệnh đề WHERE tối ưu . Tuy nhiên:

 • WHERE là câu lệnh điều kiện trả kết quả đối chiếu

  vô hiệu hóa

  với từng dòng.

 • HAVING là câu lệnh điều kiện trả kết quả đối chiếu cho nhóm

  đăng ký vay

  được tạo

  dữ liệu

  bởi mệnh đề GROUP BY.

Vì vậy phải làm sao mà sau GROUP BY sử dụng thì ở đâu tốt sẽ chỉ dùng cập nhật được HAVING còn WHERE không dùng hay nhất được sau GROUP BY.

Cú pháp sử dụng HAVING trong SQL

Vị trí tốc độ của mệnh đề HAVING trong một truy vấn SQL ứng dụng như sau:

SELECT
FROM
WHERE
GROUP BY
HAVING
ORDER BY

Lưu ý: Mệnh đề HAVING phải theo sau mệnh đề GROUP BY trong một truy vấn dịch vụ và đặt trước mệnh đề ORDER BY an toàn nếu quản lý được sử dụng.

Dưới đây là cú pháp đăng ký vay của lệnh SELECT nhanh nhất bao gồm mệnh đề HAVING:

SELECT cot1

ứng dụng

, cot2

FROM bang1

địa chỉ

, bang2

WHERE [ dieu_kien ]
GROUP BY cot1

dịch vụ

, cot2

HAVING [ dieu_kien ]
ORDER BY cot1

địa chỉ

, cot2

Ví dụ về HAVING trong SQL

Giả sử bảng NHANVIEN có thanh toán các bản ghi dịch vụ như sau:

 +----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | TEN  |TUOI | DIACHI | LUONG |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 1 | Thanh | 32 | Haiphong | 2000.00 |
| 2 | Loan  | 25 | Hanoi  | 1500.00 |
| 3 | Nga  | 23 | Hanam  | 2000.00 |
| 4 | Manh  | 25 | Hue  | 6500.00 |
| 5 | Huy  | 27 | Hatinh | 8500.00 |
| 6 | Cao  | 22 | HCM  | 4500.00 |
| 7 | Lam  | 24 | Hanoi  | 10000.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Để hiển thị bản ghi có độ tuổi xuất hiện lớn hơn dịch vụ hoặc bằng 2 lần giảm giá , ta chạy lệnh sửa lỗi như sau:

SQL > SELECT ID

nguyên nhân

, TEN

lừa đảo

, TUOI

thanh toán

, DIACHI

ứng dụng

, LUONG

FROM NHANVIEN
GROUP BY tuoi
HAVING COUNT(tuoi) >= 2;

Kết quả trả về là:

 +----+----------+-----+-----------+----------+
| ID | TEN  |TUOI | DIACHI | LUONG |
+----+----------+-----+-----------+----------+
| 2 | Loan  | 25 | Hanoi  | 1500.00 |
+----+----------+-----+-----------+----------+

Trong phần chia sẻ tiếp theo quản lý , chúng ta qua web sẽ tìm hiểu về Transaction trong SQL chi tiết , giá rẻ các bạn nhớ theo dõi nguyên nhân nhé.

Bài trước: Khung nhìn VIEW trong SQL

Bài tiếp: TRANSACTION trong SQL

4.8/5 (44 votes)