Module trong Python: Cách tạo và sử dụng Module có sẵn

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Trong bài này chúng ta sẽ học cách tạo module trong Python, qua bài này bạn sẽ hiểu được khái niệm module là gì? Làm thế nào để gọi đến một module tạo mới hoặc module có sẵn trong Python.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Nếu Python là ngôn từ tiên phong mà bạn học thì khái niệm này hơi mới lạ, nhưng nếu bạn đã học ngôn từ khác rồi thì không còn lạ lẫm gì khái niệm lập trình hướng module nữa. Vậy Module là gì thì tất cả chúng ta cùng khám phá ngay nhé .

1. Module trong Python là gì?

Trong Python, modules là những file có phần mở rộng .py, các file này chứa mã Python và đó có thể là các biến, hàm, hoặc một lớp nào đó.

Các module giúp tất cả chúng ta code một cách linh động hơn, mỗi file sẽ chứa những đoạn code Giao hàng cho một tính năng đơn cử, được sắp xếp tùy vào cách phong cách thiết kế của mỗi lập trình viên .Bài viết này được đăng tại [ không lấy phí tuts. net ]
Để sử dụng những hàm của module A trong module B thì ta phải sử dụng từ khóa import, sau đó là bạn hoàn toàn có thể sử dụng hàng loạt tài nguyên của module A. Cách import như thế nào thì tất cả chúng ta cùng tìm hiểu và khám phá qua phần thứ hai nhé .

2. Cách tạo module trong Python

Trước khi tạo một module thì bạn phải xác lập rằng nhu yếu cần tạo một module tên gì ? nằm ship hàng một việc làm gì ? Để từ đó đặt tên module cho có ngữ nghĩa .

Giả sử mình cần tạo một thư viện chứa những hàm dùng để quản lý sinh viên, lúc này mình sẽ tạo một file tên là students.py cùng cấp với file chạy chính như sau:

cau truc module JPG

Như bạn thấy, mình có file helloworld.py là file chương trình chính của project, còn file students.py là module chứa những hàm quản lý sinh viên mà minh sắp viết vào.

Trong file students.py bạn hãy dùng lệnh def để tạo một hàm như sau:

def showStudent(name):
  print(name)

def message student JPG

Trong file helloworld.py bạn hãy viết đoạn code sau:

# Gọi đến module students
import students

# Gọi đến hàm showStudent trong module students
students.showStudent("Nguyễn Văn Cường")

goi thu vien students JPG

Chạy file chính helloworld.py lên thì bạn sẽ thấy kết quả như sau:

ket qua 1 JPG

Tóm lại: Giả sử trong module students có biến name và hàm showMessage, lúc này ta sẽ gọi đến biến và hàm này như sau:

students.name
students.showMessage()

Như vậy mình đã sử dụng lệnh import để gọi đến module students. Ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về lệnh này ở phần tiếp theo.

3. Lệnh import trong Python

Để sử dụng các đoạn code ở module A vào trong module B thì ta sẽ phải sử dụng lệnh import. Có hai cách sử dụng, thứ nhất là dùng lệnh import đơn lẻ, thứ hai là lệnh from-import.

Sử dụng import

Lệnh import sẽ gọi module A vào trong module B, lúc này bạn hoàn toàn có thể sử dụng mọi tài nguyên của module A trong module B .

import module

Nếu bạn muốn import một lúc nhiều module thì hãy ngăn chúng bằng dấu phẩy .

import module1,module2,........ module n

Ví dụ: Sử dụng hàm showStudent trong module students.

Ví dụ

# Gọi đến module students
import students

# Lấy dữ liệu
print("Hãy nhập tên của sinh viên")
name = input()

# Gọi đến hàm showStudent
students.showStudent(name)

Chạy chương trình này bạn sẽ thu được tác dụng như sau :

ket qua 2 JPG

Sử dụng from-import

Giả sử trong module A bạn định nghĩa 10 function, nhưng trong module B bạn chỉ muốn sử dụng 1 trong 10 funciton đó thôi thì sử dụng from .. import.

Vậy sự khác nhau giữa importfrom ... import là một bên sẽ gọi tất cả các function, còn một bên chỉ gọi một function nào đó thôi.

Cú pháp

from < module-name> import , .., 

Ví dụ: Xem cách sử dụng from-import dưới đây.

calculation.py

#Đoạn code trong file calculation.py  
def summation(a,b): 
  return a+b 
def multiplication(a,b): 
  return a*b
def divide(a,b): 
  return a/b

Main. py

from calculation import summation  
# Nó sẽ import duy nhất hàm summation() trong file calculation.py 
a = int(input("Nhập số thứ nhất: ")) 
b = int(input("Nhập số thứ hai: ")) 
print("Sum = ",summation(a,b))

Chạy lên hiệu quả sẽ như sau :

Nhập số thứ nhất: 10
Nhập số thứ hai: 20
Sum = 30

Lệnh from ... import sử dụng trong trường hợp bạn biết chính xác tên function muốn sử dụng trong module. Nó sẽ không khiến chương trình nặng hơn, vì vậy cứ yên tâm mà sử dụng.

Trường hợp bạn muốn import tất cả các function thì sử dụng dấu sao *.

from import *  

4. Đổi tên module với AS trong Python

Nếu bạn muốn đổi tên module cho ngắn gọn và dễ hiểu thì hoàn toàn có thể sử dụng từ khóa AS. Từ khóa này rất hữu dụng vì giúp bạn tiết kiệm ngân sách và chi phí được thời hạn nhập những module có tên quá dài, thay vao đó chỉ cần một cai tên thật đặc biệt quan trọng .

Cú pháp như sau:

import as  

Ví dụ: Thay đổi tên module calculation thành cal

#Tên của module calculation ở ví dụ trước sẽ đổi thành cal.  
import calculation as cal
a = int(input("Enter a?"))
b = int(input("Enter b?"))
print("Sum = ",cal.summation(a,b)) 

5. Xem thuộc tính và phương thức của module

Hàm dir ( ) có hiệu quả trả về list những thuộc tính và phương pháp của module .

Ví dụ: Xem những tên biến, hàm có sẵn trong module json.

import json 
 
List = dir(json) 
 
print(List) 

Kết quả:

['JSONDecoder', 'JSONEncoder', '__all__', '__author__', '__builtins__', '__cached__', '__doc__',
'__file__', '__loader__', '__name__', '__package__', '__path__', '__spec__', '__version__', 
'_default_decoder', '_default_encoder', 'decoder', 'dump', 'dumps', 'encoder', 'load', 'loads', 'scanner']

6. Tải lại module với hàm reload

Trong Phython, khi bạn import một module thì nó sẽ thực hiện một lần duy nhất, cho dù bạn sử dụng đoạn code import bao nhiêu lần đi nữa. Tuy nhiên có một số trường hợp bạn muốn tải lại dữ liệu mới nhất của module đó thì có thể sử dụng hàm reload().

reload() 

Ví dụ: Tải lại module calculation đã được định nghĩa ở các ví dụ trước.

reload(calculation) 

7. Phạm vi của biến của module trong Python

Như toàn bộ những ngôn từ lập trình khác, tất cả chúng ta có hai dạng biến như sau :

 • Biến toàn cục: là biến có thể sử dụng ở tất cả các vị trí trong chương trình chính, trừ trong hàm.
 • Biến cục bộ: Là biến chỉ sử dụng được trong một phạm vi nhất định, ví dụ trong hàm.

Vậy khi bạn khai báo một biến trong module thì hoàn toàn có thể sử dụng tai mọi vị trí trong module đó. Tuy nhiên trong hàm thì không hề gọi đến biến cục bộ đó .
Hãy xem ví dụ dưới đây, biến name đã được khai báo ở cấp ngoài cùng và trong hàm, đây là 2 biến trọn vẹn khác nhau .

# Đây là biến toàn cục
name = "john" 
def print_name(name): 
  # Biến này là biến cục bộ, giá trị của nó được truyền vào
  print("Xin chào",name) 
name = input("Nhập tên của bạn?") 
print_name(name) 

Kết quả:

ket qua 3 JPG

8. Xem các module có sẵn trong Python

Để xem danh sách các module có sẵn trong Python thì ta sử dụng lệnh sau:

print (help('modules') )

Kết quả nó sẽ trả về list như sau :

__future__     _threading_local  getpass       sched
_abc        _tkinter      gettext       secrets
_aix_support    _tracemalloc    glob        select
_ast        _uuid        graphlib      selectors
_asyncio      _warnings      gzip        setuptools
_bisect       _weakref      hashlib       shelve
_blake2       _weakrefset     heapq        shlex
_bootlocale     _winapi       helloworld     shutil
_bootsubprocess   _xxsubinterpreters hmac        signal
_bz2        _zoneinfo      html        site
_codecs       abc         http        smtpd
_codecs_cn     aifc        idlelib       smtplib
_codecs_hk     antigravity     imaplib       sndhdr
_codecs_iso2022   argparse      imghdr       socket
_codecs_jp     array        imp         socketserver
_codecs_kr     ast         importlib      sqlite3
_codecs_tw     asynchat      inspect       sre_compile
_collections    asyncio       io         sre_constants
_collections_abc  asyncore      ipaddress      sre_parse
_compat_pickle   atexit       itertools      ssl
_compression    audioop       json        stat
_contextvars    base64       keyword       statistics
_csv        bdb         lib2to3       string
_ctypes       binascii      linecache      stringprep
_ctypes_test    binhex       locale       struct
_datetime      bisect       logging       students
_decimal      builtins      lzma        subprocess
_distutils_hack   bz2         mailbox       sunau
_elementtree    cProfile      mailcap       symbol
_functools     calendar      marshal       symtable
_hashlib      cgi         math        sys
_heapq       cgitb        mimetypes      sysconfig
_imp        chunk        mmap        tabnanny
_io         cmath        modulefinder    tarfile
_json        cmd         msilib       telnetlib
_locale       code        msvcrt       tempfile
_lsprof       codecs       multiprocessing   test
_lzma        codeop       netrc        textwrap
_markupbase     collections     nntplib       this
_md5        colorsys      nt         threading
_msi        compileall     ntpath       time
_multibytecodec   concurrent     nturl2path     timeit
_multiprocessing  configparser    numbers       tkinter
_opcode       contextlib     opcode       token
_operator      contextvars     operator      tokenize
_osx_support    copy        optparse      trace
_overlapped     copyreg       os         traceback
_peg_parser     crypt        parser       tracemalloc
_pickle       csv         pathlib       tty
_py_abc       ctypes       pdb         turtle
_pydecimal     curses       pickle       turtledemo
_pyio        dataclasses     pickletools     types
_queue       datetime      pip         typing
_random       dbm         pipes        unicodedata
_sha1        decimal       pkg_resources    unittest
_sha256       difflib       pkgutil       urllib
_sha3        dis         platform      uu
_sha512       distutils      plistlib      uuid
_signal       doctest       poplib       venv
_sitebuiltins    easy_install    posixpath      warnings
_socket       email        pprint       wave
_sqlite3      encodings      profile       weakref
_sre        ensurepip      pstats       webbrowser
_ssl        enum        pty         winreg
_stat        errno        py_compile     winsound
_statistics     faulthandler    pyclbr       wsgiref
_string       filecmp       pydoc        xdrlib
_strptime      fileinput      pydoc_data     xml
_struct       fnmatch       pyexpat       xmlrpc
_symtable      formatter      queue        xxsubtype
_testbuffer     fractions      quopri       zipapp
_testcapi      ftplib       random       zipfile
_testconsole    functools      re         zipimport
_testimportmultiple gc         reprlib       zlib
_testmultiphase   genericpath     rlcompleter     zoneinfo
_thread       getopt       runpy  

Mình chạy trên Python 3.8.

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng lệnh import trong Python để gọi đến một module nào đó. Ngoài ra bạn cũng biết cách tạo mới module và gọi đến một module vừa tạo đó .