MP4 sang WMV – online-convert.com

Cài đặt âm thanh tùy chỉnh

Thay đổi các kênh của âm thanh:

Thay đổi chất lượng âm thanh:

Chọn codec âm thanh:

Bình thường hóa âm thanh

Tắt đường âm thanh:

Chọn tần số âm thanh: