Ngôn ngữ lập trình C là gì? Khái niệm cơ bản, Giới thiệu, Lịch sử

C Các lệnh cơ bản

Giải trình

#include <stdio.h>

Lệnh này bao gồm tệp tiêu đề đầu ra đầu vào tiêu chuẩn (stdio.h) từ thư viện C trước khi biên dịch chương trình C.

int main ()

Đây là chức năng chính từ nơi bắt đầu thực thi chương trình C.

{

Cho biết sự bắt đầu của chức năng chính.

/*_some_comments_*/

Bất cứ điều gì được viết bên trong lệnh này “/ * * /” bên trong chương trình C, nó sẽ không được xem xét để biên dịch và thực thi.

printf (“Hello_World!“);

Lệnh này in kết quả ra màn hình.

getch ();

Lệnh này được sử dụng cho bất kỳ dữ liệu nhập ký tự nào từ bàn phím.

return 0;

Lệnh này được sử dụng để kết thúc chương trình C (chức năng chính) và nó trả về 0.

}

Nó được sử dụng để biểu thị sự kết thúc của chức năng chính.