Pascal | Nhập vào một số tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó

Nhập vào một số tự nhiên N. Hãy tính tổng các chữ số của nó.

                        Ví dụ: N = 1682                    Tong cac chu so cua N la: 17 ( = 1 + 6 + 8 + 2 )

Yêu cầu: Input: N là số nguyên bất kỳ, N có khả năng là số lớn

            Output: S, la tổng các chữ số của N

Hướng dẫn:

– Gán tổng S với giá trị ban đầu là 0

– Sử dụng để lấy từng chữ số của số tự nhiên N bằng cách:

Lặp trong khi mà N còn > 0 thì

+ Gán k là chữ số cuối cùng của N.

+ Tiến hành cắt chữ số cuối cùng của N đi bằng việc lấy N chia cho 10.

+ Cộng dồn S: = S + k

Lặp lại cho đến khi N = 0 thì dừng

Chương trình:

Program tong;

Uses crt;

Var n , s , k: integer;              // Khai bao bien su dung

Begin

  Write(‘ Nhap N:’);              // Thong bao nhap lieu

  Readln(N );                    // Nhap gtri cho N

  S := 0;

  While ( N <> 0 ) do           // Lap trong khi N con ≠ 0

  Begin   

      k := N mod 10;           // Lay chu so hang don vi o cuoi cung

      N := N div 10;           // Cat chu so hang don vi da duoc lay ra

      S := S + k;               // Tinh tong cong don vao S

  End;

  Writeln( ‘Tong cac chu so cua ’,N,’ la :’, S);  // Xuat ket qua

  Readln;

End.