Phương thức đồng bộ trong java – học Java miễn phí hay nhất – VietTuts

Đồng bộ trong java (Synchronization in java) là khả năng kiểm soát truy cập của nhiều luồng đến bất kỳ nguồn tài nguyên chia sẻ (shared resource).

Giả sử có nhiều luồng muốn truy cập cùng một biến cùng một thời điểm. Ví dụ một luồng muốn đọc, trong khi luồng khác cố gắng thay đổi dữ liệu dẫn dến dữ liệu bị sai lệch. Trong trường hợp này, Java Synchronization là lựa chọn tốt khi chúng ta muốn cho phép chỉ một luồng được truy cập vào tài nguyên chia sẻ đó.

Việc đồng bộ hóa chủ yếu được sử dụng để:

Trong ví dụ này, không có sự đồng bộ, vì vậy đầu ra không phù hợp. Hãy xem ví dụ:

class Table {
  void printTable(int n) {// method không synchronized
    for (int i = 1; i <= 5; i++) {
      System.out.println(n * i);
      try {
        Thread.sleep(400);
      } catch (Exception e) {
        System.out.println(e);
      }
    }

  }
}

class MyThread1 extends Thread {
  Table t;

  MyThread1(Table t) {
    this.t = t;
  }

  public void run() {
    t.printTable(5);
  }
}

class MyThread2 extends Thread {
  Table t;

  MyThread2(Table t) {
    this.t = t;
  }

  public void run() {
    t.printTable(100);
  }
}

public class TestSynchronization1 {
  public static void main(String args[]) {
    Table obj = new Table();// tao mot object
    MyThread1 t1 = new MyThread1(obj);
    MyThread2 t2 = new MyThread2(obj);
    t1.start();
    t2.start();
  }
}