Java – Viết chương trình quản lý sách trong thư viện.

Java – Viết chương trình quản lý sách trong thư viện.

Thư viện X quản lý list những loại sách. Thông tin về những loại sách :

  • Sách giáo khoa: Mã sách, đơn giá, số lượng, nhà xuất bản, tình trạng (mới, cũ). Nếu tình trạng sách là mới thì thành tiền = số lượng * đơn giá. Nếu tình trạng sách là cũ thì thành tiền = số lượng * đơn giá * 50%.
  • Sách tham khảo: Mã sách, đơn giá, số lượng, nhà xuất bản, thuế, thành tiền = số lượng * đơn giá + thuế.

Viết chương trình triển khai những nhu yếu sau :

  • Xây dựng các lớp với chức năng thừa kế.
  • Nhập xuất danh sách các loại sách.
  • Tính tổng thành tiền cho từng loại.
  • Tính trung bình cộng đơn giá của các sách tham khảo.
  • Xuất ra các sách giáo khoa của nhà xuất bản X.

test php

Bài giải

——————– # # # # # # # # ——————–

Sach. java

package baitapquanlysach;

import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Scanner;

public class Sach {
	private String maSach, nhaXuatBan;
	private double donGia;
	private int soLuong;
	Scanner scanner = new Scanner(System.in);
	
	public Sach() {
		super();
	}

	public Sach(String maSach, String nhaXuatBan, double donGia, int soLuong) {
		super();
		this.maSach = maSach;
		this.nhaXuatBan = nhaXuatBan;
		this.donGia = donGia;
		this.soLuong = soLuong;
	}

	public String getMaSach() {
		return maSach;
	}

	public void setMaSach(String maSach) {
		this.maSach = maSach;
	}

	public String getNhaXuatBan() {
		return nhaXuatBan;
	}

	public void setNhaXuatBan(String nhaXuatBan) {
		this.nhaXuatBan = nhaXuatBan;
	}

	public double getDonGia() {
		return donGia;
	}

	public void setDonGia(double donGia) {
		this.donGia = donGia;
	}

	public int getSoLuong() {
		return soLuong;
	}

	public void setSoLuong(int soLuong) {
		this.soLuong = soLuong;
	}

	public void nhapSach() {
		System.out.print("Nhập mã sách: ");
		maSach = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập tên nhà xuất bản: ");
		nhaXuatBan = scanner.nextLine();
		System.out.print("Nhập đơn giá: ");
		donGia = scanner.nextDouble();
		System.out.print("Nhập số lượng: ");
		soLuong = scanner.nextInt();
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return "Mã sách: " + this.maSach + ", tên nhà xuất bản: " + this.nhaXuatBan + ", đơn giá: " + 
				this.donGia + ", số lượng: " + this.soLuong;
	}
}

SachGiaoKhoa. java

package baitapquanlysach;

public class SachGiaoKhoa extends Sach {
	private String tinhTrang;
	private int number;
	private double thanhTien;

	public SachGiaoKhoa() {
		super();
	}

	public SachGiaoKhoa(String tinhTrang, int number) {
		super();
		this.tinhTrang = tinhTrang;
		this.number = number;
	}


	public String getTinhTrang() {
		return tinhTrang;
	}


	public void setTinhTrang(String tinhTrang) {
		this.tinhTrang = tinhTrang;
	}


	public int getNumber() {
		return number;
	}


	public void setNumber(int number) {
		this.number = number;
	}

	public String tinhTrangSach(int x) {
		switch (number) {
			case 0:
				tinhTrang = "cũ";
				break;
			case 1:
				tinhTrang = "mới";
				break;
			default:
				break;
		}
		return tinhTrang;
	}
	
	public void nhapSach() {
		super.nhapSach();
		System.out.print("Nhập tình trạng sách (0 - cũ/ 1 - mới): ");
		number = scanner.nextInt();
	}
	
	public String toString() {
		return super.toString() + ", tình trạng sách: " + this.tinhTrangSach(number);
	}
}

SachThamKhao. java

package baitapquanlysach;

public class SachThamKhao extends Sach {
	private double thue, thanhTien;

	public SachThamKhao() {
		super();
	}

	public SachThamKhao(double thue) {
		super();
		this.thue = thue;
	}

	public double getThue() {
		return thue;
	}

	public void setThue(double thue) {
		this.thue = thue;
	}

	public void nhapSach() {
		super.nhapSach();
		System.out.print("Nhập thuế: ");
		thue = scanner.nextDouble();
	}
	
	@Override
	public String toString() {
		return super.toString() + ", thuế: " + this.thue;
	}
	
}

Main. java

package baitapquanlysach;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
	
	public static void main(String[] args) {
		ArrayList arrSachGiaoKhoa = new ArrayList<>();
		ArrayList arrSachThamKhao = new ArrayList<>();
		int soSachGiaoKhoa, soSachThamKhao;
		double tongTienSachGiaoKhoa = 0, tongTienSachThamKhao = 0, tongDonGiaSachThamKhao = 0, 
			trungBinhCongDonGia = 0;
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		
		System.out.print("Nhập số sách giáo khoa: ");
		soSachGiaoKhoa = scanner.nextInt();
		System.out.print("Nhập số sách tham khảo: ");
		soSachThamKhao = scanner.nextInt();
		
		System.out.println("Nhập thông tin sách giáo khoa:");
		for (int i = 0; i < soSachGiaoKhoa; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin quyển sách thứ " + (i + 1) + ":");
			SachGiaoKhoa sachGiaoKhoa = new SachGiaoKhoa();
			sachGiaoKhoa.nhapSach();
			arrSachGiaoKhoa.add(sachGiaoKhoa);
		}
		
		System.out.println("Nhập thông tin sách tham khảo:");
		for (int i = 0; i < soSachThamKhao; i++) {
			System.out.println("Nhập thông tin quyển sách thứ " + (i + 1) + ":");
			SachThamKhao sachThamKhao = new SachThamKhao();
			sachThamKhao.nhapSach();
			arrSachThamKhao.add(sachThamKhao);
		}
		
		for (int i = 0; i < arrSachGiaoKhoa.size(); i++) {
			if (arrSachGiaoKhoa.get(i).getNumber() == 0) {
				tongTienSachGiaoKhoa += arrSachGiaoKhoa.get(i).getSoLuong() * 
					arrSachGiaoKhoa.get(i).getDonGia() * 50 / 100;
			} else if (arrSachGiaoKhoa.get(i).getNumber() == 1) {
				tongTienSachGiaoKhoa += arrSachGiaoKhoa.get(i).getSoLuong() * 
					arrSachGiaoKhoa.get(i).getDonGia();
			}
		}
		System.out.println("Tổng tiền sách giáo khoa = " + tongTienSachGiaoKhoa);
		
		for (int i = 0; i < arrSachThamKhao.size(); i++) {
			tongTienSachThamKhao += arrSachThamKhao.get(i).getSoLuong() * 
				arrSachThamKhao.get(i).getDonGia() + arrSachThamKhao.get(i).getThue();
		}
		System.out.println("Tổng tiền sách tham khảo = " + tongTienSachThamKhao);
		
		System.out.println("-----Thông tin sách giáo khoa-----");
		for (int i = 0; i < arrSachGiaoKhoa.size(); i++) {
			System.out.println(arrSachGiaoKhoa.get(i).toString());
		}
		
		System.out.println("-----Thông tin sách tham khảo-----");
		for (int i = 0; i < arrSachThamKhao.size(); i++) {
			System.out.println(arrSachThamKhao.get(i).toString());
		}
		
		System.out.println("---Trung bình cộng đơn giá các sách tham khảo---");
		for (int i = 0; i < arrSachThamKhao.size(); i++) {
			tongDonGiaSachThamKhao += arrSachThamKhao.get(i).getDonGia();
			trungBinhCongDonGia = tongDonGiaSachThamKhao / arrSachThamKhao.size();
		}
		System.out.println("Trung bình cộng đơn giá các sách tham khảo = " + trungBinhCongDonGia);
		
		System.out.println("---Các sách giáo khoa của nhà xuất bản X---");
		for (int i = 0; i < arrSachGiaoKhoa.size(); i++) {
			if (arrSachGiaoKhoa.get(i).getNhaXuatBan().equalsIgnoreCase("X")) {
				System.out.println(arrSachGiaoKhoa.get(i).toString());
			}
		}
	}

}

Kết quả sau khi biên dịch chương trình :banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

ketqua bai tap quan ly sach 1 PNG

ketqua bai tap quan ly sach 2 PNG

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục: