Regular Expression (Regex) trong Java – Học Java

TBiểu thức chính quyMô tả1.Khớp (match) với bất kỳ ký tự nào2^regexBiểu thức chính quy phải  khớp tại điểm bắt đầu3regex$Biểu thức chính quy phải khớp ở cuối dòng.4[abc]Thiết lập định nghĩa, có thể khớp với a hoặc b hoặc c.5[abc][vz]Thiết lập định nghĩa, có thể khớp với a hoặc b hoặc c theo sau là v hay z.6[^abc]Khi dấu ^ xuất hiện như là nhân vật đầu tiên trong dấu ngoặc vuông, nó phủ nhận mô hình. Điều này có thể khớp với bất kỳ ký tự nào ngoại trừ a hoặc b hoặc c.7[a-d1-7]Phạm vi: phù hợp với một chuỗi giữa a và điểm d và con số từ 1 đến 7.8X|ZTìm X hoặc Z.9XZTìm X và theo sau là Z.10$Kiểm tra kết thúc dòng. 11\dSố bất kỳ, viết ngắn gọn cho [0-9]12\DKý tự không phải là số, viết ngắn gon cho [^0-9]13\sKý tự khoảng trắng, viết ngắn gọn cho [ \t\n\x0b\r\f]14\SKý tự không phải khoản trắng, viết ngắn gọn cho [^\s]15\wKý tự chữ, viết ngắn gọn cho [a-zA-Z_0-9]16\WKý tự không phải chữ, viết ngắn gọn cho [^\w]17\S+Một số ký tự không phải khoảng trắng (Một hoặc nhiều)18\bKý tự thuộc a-z hoặc A-Z hoặc 0-9 hoặc _, viết ngắn gọn cho [a-zA-Z0-9_]. 19*Xuất hiện 0 hoặc nhiều lần, viết ngắn gọn cho {0,}20+Xuất hiện 1 hoặc nhiều lần, viết ngắn gọn cho {1,}21?Xuất hiện 0 hoặc 1 lần, ? viết ngắn gọn cho {0,1}.22{X}Xuất hiện X lần, {}23{X,Y}Xuất hiện trong khoảng X tới Y lần.24*?* có nghĩa là xuất hiện 0 hoặc nhiều lần, thêm ? phía sau nghĩa là tìm kiếm khớp nhỏ nhất.