Tài liệu Báo cáo đồ án lập trình java – đề tài quản lý điểm sinh viên

Mô tả:

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 1

Mục lục
I. Tổng quan………………………………………………………………………………………………2
1.1. Giới thiệu đề tài…………………………………………………………………………………2
1.2. Các kiến thức sử dụng trong bài………………………………………………………….2
1.2.1. Cơ sở dữ liệu……………………………………………………………………………….2
1.2.2. Ngôn ngữ lập trình……………………………………………………………………….2
II. Nội dung………………………………………………………………………………………………..4
2.1. Phân tích và thiết kế hệ thống……………………………………………………………..4
2.1.1. Phân tích chương trình………………………………………………………………….4
2.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu…………………………………………………………………..5
2.2. Xây dựng các chức năng…………………………………………………………………….8
2.3. Giao diện chương trình………………………………………………………………………9
2.4. Một số đoạn code chính……………………………………………………………………12
III.

Kết luận…………………………………………………………………………………………….21

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 2

I.
1.1.

Tổng quan
Giới thiệu đề tài

Phần mềm quản lý điểm sinh viên để quản lý thông tin sinh viên và điểm của
sinh viên các môn tương ứng. Giúp cho người quản lý dễ dàng xem và cập nhật
điểm của sinh viên theo môn học.
1.2.

Các kiến thức sử dụng trong bài

1.2.1. Cơ sở dữ liệu
– Đã biết cách cài đặt và cấu hình MySQL
– Biết cách tạo bảng và liên kết giữa các bảng trong MySQL.
– Biết sử dụng các câu lệnh truy vấn căn bản như:
o Select : Để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu
o Insert: Để ghi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu
o Update: Để cập nhật thông tin một bản ghi trong cơ sở dữ liệu
o Delete: Để xóa một bản ghi trong cơ sở dữ liệu
o Câu lệnh select sử dụng thêm các điều kiện where để lọc dữ liệu
1.2.2. Ngôn ngữ lập trình
– Biết cách sử dụng thư viện để kết nối với MySQL.
– Biết cách thiết kế giao diện chương trình.
– Biết cách khai báo biến, sử dụng các biến và thực hiện được các chức năng
như:
o Hiển thị dữ liệu trong cơ sở dữ liệu lên table trong Java
o Thêm dữ liệu từ giao diện vào cơ sở dữ liệu từ code Java

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 3

o Cập nhật thông tin của bản ghi trong cơ sở dữ liệu từ code Java
o Xóa một bản ghi trong cơ sở dữ liệu từ code Java

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 4

II.

Nội dung

2.1.

Phân tích và thiết kế hệ thống

2.1.1. Phân tích chương trình
Phần mềm quản lý điểm sinh viên gồm các chức năng: (Liệt kê các chức năng
trong phần mềm của các em ra nhé)
– Quản lý sinh viên: Quản lý thông tin sinh viên theo lớp và khoa.
– Quản lý điểm: Quản lý điểm của các sinh viên theo môn học.
– Quản lý lớp học: Quản lý lớp sinh viên.
– Quản lý khoa: Quản lý các khoa của trường.
– Quản lý người dùng: Quản lý thông tin người dùng hệ thống.

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 5

2.1.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu
– Diagram cơ dử dữ liệu: (ảnh chụp CSDL trong navicat đó )

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 6

– Thiết kế chi tiết cơ sử dữ liệu (mô tả các trường trong CSDL của các em)
o Bảng sinh viên – tblSinhVien
Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Mô tả

fldMSV

nvarchar(50)

Mã sinh viên

fldHo_va_ten

nvarchar(50)

Họ và tên sinh viên

fldNgay_sinh

varchar(20)

Ngày sinh

fldGioi_tinh

Bit

Giới tính

fldDia_chi

nvarchar(250)

Địa chỉ

fldMa_lop

nvarchar(50)

Mã lớp

o Bảng lớp – tblClass
Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Mô tả

fldMa_lop

nvarchar(50)

Mã lớp

fldTen_lop

nvarchar(50)

Tên lớp

fldHe_dao_tao

nvarchar(50)

Hệ đào tạo

fldMa_khoa

nvarchar(50)

Mã khoa

o Bảng khoa – tblKhoa
Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Mô tả

fldMa_khoa

nvarchar(50)

Mã khoa

fldTen_khoa

nvarchar(50)

Tên khoa

fldSDT

nvarchar(15)

Số điện thoại

fldEmail

nvarchar(250)

Email

o Bảng người dùng – tblUser
Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Mô tả

fldUser

nvarchar(50)

Tên đăng nhập

fldPassword

nvarchar(50)

Mật khẩu

fldName

nvarchar(50)

Tên người dùng

o Bảng môn học – tblMon_hoc
Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 7

Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Mô tả

fldMa_mon

nvarchar(50)

Mã môn

fldTen_mon

nvarchar(50)

Tên môn

fldSo_tin_chi

tinyint

Số tín chỉ

o Bảng điểm – tblDiem
Tên trường dữ liệu

Kiểu dữ liệu

Mô tả

fldMa_mon

nvarchar(50)

Mã môn

fldMSV

nvarchar(50)

Mã sinh viên

fldTong_ket

float

Điểm tổng kết

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 8

2.2.

Xây dựng các chức năng

Mô tả chỉ tiết xây dựng các chức năng trong phần mềm quản lý điểm sinh viên.
Do thời gian có hạn nên trong phần này em tập trung vào thiết kế 3 chức năng
chính của phần mềm gồm:
– Quản lý sinh viên:
o Liệt kê danh sách sinh viên và hiển thị dữ liệu lên table.
o Thêm mới một sinh viên bao gồm các thông tin: Mã sinh viên, Họ và
tên, ngày sinh, giới tính, lớp sinh viên, địa chỉ.
o Cập nhật thông tin một sinh viên đã có trong cơ sở dữ liệu.
o Xóa một sinh viên: Xóa thông tin về sinh viên
– Quản lý người dùng
o Liệt kê danh sách người dùng và hiển thị dữ liệu lên table.
o Thêm mới một người dùng bao gồm các thông tin: tên đăng nhập, mật
khẩu, tên người dùng.
o Cập nhật thông tin một người dùng đã có trong cơ sở dữ liệu.
o Xóa một người dùng: Xóa thông tin về người dùng
– Quản lý điểm sinh viên
o Liệt kê danh sách sinh viên kèm điểm theo môn và hiển thị lên table.
o Thêm mới một điểm cho một sinh viên theo môn học.
o Cập nhật thông tin điểm nếu có sai xót.
o Xóa một một điểm nếu cần.

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 9

– Ngoài ra, chức năng quản lý khoa, quản lý lớp và quản lý danh sách môn em
nhập trực tiếp dữ liệu từ SQL Server.
2.3.

Giao diện chương trình (chụp ảnh giao diện)

– Đăng nhập hệ thống

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 10

– Giao diện chương trình

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 11

– Giao diện quản lý sinh viên

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 12

– Giao diện quản lý điểm sinh viên

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 13

2.4.

Một số đoạn code chính (copy một số đoạn code làm mẫu)

– Load dữ liệu lên table:
private void LoadDataSinhVien(String TenLop){
SV = new DefaultTableModel();
try{
// Lấy dữ liệu từ database (Lấy hàng từ nhà máy A đổ vào kho là
ResultSet)
DBConnect conn = new DBConnect();
String

sql

=

select

hs.fldMSV,hs.fldHo_va_ten,lp.fldTen_lop,tblKhoa.fldTen_khoa,hs.fldNgay_si
nh,hs.fldGioi_tinh,hs.fldDia_chi \n” +

from tblSinhVien hs inner join tblClass lp ON

hs.fldMa_lop=lp.fldMa_lop

inner

lp.fldMa_khoa=tblKhoa.fldMa_khoa”;

// Đổ vào kho
ResultSet rs = conn.Query_Db(sql);

SV.addColumn(“Mã sinh viên”);
SV.addColumn(“Họ và Tên”);
SV.addColumn(“Lớp”);
SV.addColumn(“Khoa”);
SV.addColumn(“Ngày Sinh”);

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

join

tblKhoa

ON

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 14

SV.addColumn(“Giới Tính”);
SV.addColumn(“Địa Chỉ”);

while(rs.next()){

String MaSinhVien = rs.getString(1);
String HoVaTen = rs.getString(2);
String Lop = rs.getString(3);
String Khoa = rs.getString(4);
String NgaySinh = rs.getString(5);
int GioiTinh = rs.getInt(6);

String GioiTinhOut = “”;
if(GioiTinh == 0){

GioiTinhOut = “Nữ”;
}else{
GioiTinhOut = “Nam”;
}

String DiaChi = rs.getString(7);

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 15

Vector row = new Vector();

row.addElement(MaSinhVien);

row.addElement(HoVaTen);
row.addElement(Lop);
row.addElement(Khoa);
row.addElement(NgaySinh);
row.addElement(GioiTinhOut);

row.addElement(DiaChi);

// Dán hàng vừa lấy được vào table
SV.addRow(row);

}tblStudent.setModel(SV);

} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
– Load thêm sửa xóa thông tin.
Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 16

private void ExecuteData(String type){
String sql = null;

DBConnect conn = new DBConnect();
NumberFormat formatter = new DecimalFormat(“######”);
DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat(“dd/MM/yyyy”);
Calendar cal = Calendar.getInstance();

String MaSV = “”;
String HoVaTen = “”;
String Lop = “”;
String NgaySinh = “”;
String DiaChi = “”;
boolean GioiTinh = true;
String MaLop = “”;

MaSV = txtMSV.getText();
HoVaTen = txtHoVaTen.getText();
NgaySinh = txtdate.getText();

DiaChi = txtDiaChi.getText();
GioiTinh = cbGT.isSelected();

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 17

if(type.equals(“insert”)){
sql=

“INSERT INTO [tblSinhVien]([fldMSV],[fldHo_va_ten],

[fldNgay_sinh],[fldGioi_tinh],[fldDia_chi],[fldMa_lop])\n” +
“VALUES(‘”+MaSV+”‘,N'”+HoVaTen+”‘,'”+NgaySinh+”‘,'”+Gioi
Tinh+”‘,'”+DiaChi+”‘,N'”+MaClass+”‘)”;

}
if(type.equals(“update”)){
sql=”UPDATE [tblSinhVien] SET [fldMSV] = ‘”+MaSV+”‘,
[fldHo_va_ten]

=

N'”+HoVaTen+”‘,[fldNgay_sinh]

=

‘”+NgaySinh+”‘,

[fldGioi_tinh] = ‘”+GioiTinh+”‘,[fldDia_chi] = N'”+DiaChi+”‘,[fldMa_lop] =
N'”+MaClass+”‘\n” +
” WHERE [fldMSV] = ‘”+MaSV+”‘”;
}
if(type.equals(“delete”)){
sql = ” DELETE FROM [tblSinhVien] WHERE [fldMSV] =
‘”+MaSV+”‘ “;
}
try {

conn.ExecuteQuery(sql);

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 18

if(type.equals(“insert”)){
JOptionPane.showMessageDialog(this, “Bạn đã thêm một Sinh viên
thành công!”);
}
if(type.equals(“update”)){
JOptionPane.showMessageDialog(this, “Bạn đã cập nhật Sinh viên
thành công!”);
}
if(type.equals(“delete”)){
JOptionPane.showMessageDialog(this, “Bạn đã xóa một Sinh viên
thành công!”);
}
conn.closeConnection();
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}

}

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

Báo cáo đồồ án lập trình Java – Đềồ tài: Quản lý điểm sinh viền 19

III.

Kết luận
Trên đây là nội dung đồ án lập trình java với đề tài quản lý điểm sinh viên của

em. Do thời gian và trình độ còn hạn chế nên chương trình còn chưa được hoàn
thiện. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô để em có thể hiểu hơn
và hoàn thiện hơn cho các đồ án sau.
Em xin trân thành cảm ơn thầy cô !

Sinh viên: Vũ Văn A – Mã sinh viên: 123456 – L ớp TH19.xx

– Xem thêm –