Tạo sudo cho user mới trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]

Thứ hai, 22/06/2020 | 00:00 GMT+7

Tạo sudo cho user mới trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]

Khi quản lý một server, đôi khi bạn cần cho phép user thực thi các lệnh với quyền là “user root”, hay gọi là super-user, là user cấp quản trị cao nhất. Lệnh sudo cung cấp cho user cách để cấp quyền admin cao nhất – thông thường chỉ có sẵn cho user root – cho một user thường. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ xem cách tạo user mới có quyền truy cập sudo trên Ubuntu 20.04 mà không cần phải sửa đổi file /etc/sudoers của server.

Lưu ý: Nếu bạn muốn cấu hình sudo cho user hiện tại, hãy chuyển sang bước 3.

Bước 1 – Đăng nhập vào server

SSH vào server với quyền là user root :

Bước 2 – Thêm user mới vào hệ thống

Sử dụng lệnh adduser để thêm user mới vào hệ thống của bạn:

 • adduser

  sammy

Đảm bảo thay sammy bằng tên user mà bạn muốn tạo, nhập password cho user:

Output

Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

Tiếp theo, bạn sẽ cần điền một số thông tin về user mới. Bạn có thể chấp nhận các giá trị mặc định và để trống thông tin này:

Output

Changing the user information for 

sammy

Enter the new value, or press ENTER for the default Full Name []: Room Number []: Work Phone []: Home Phone []: Other []: Is the information correct? [Y/n]

Bước 3 – Thêm user vào group sudo

Sử dụng lệnh usermod để thêm user vào group sudo :

 • usermod -aG sudo

  sammy

Có thể thay thế sammy bằng tên user bạn vừa thêm. Theo mặc định trên Ubuntu, tất cả các thành viên của group sudo đều có đầy đủ các quyền của sudo .

Bước 4 – Kiểm tra quyền truy cập sudo

Để kiểm tra xem các quyền sudo mới có đang hoạt động hay không, trước tiên hãy sử dụng lệnh su để chuyển sang account user mới:

 • su –

  sammy

Là user mới, hãy xác minh bạn có thể sử dụng sudo bằng cách thêm sudo vào lệnh mà bạn muốn chạy với các quyền của super-user (siêu người dùng – có quyền cao  nhất, như root):

 • sudo

  command_to_run

Ví dụ: bạn có thể liệt kê nội dung của folder /root , mà thông thường chỉ user root mới có thể truy cập được:

 • sudo ls -la /root

Lần đầu tiên bạn sử dụng sudo trong một phiên, bạn sẽ cần nhập password của account user đó. Nhập password để tiếp tục:

Output:

[sudo] password for 

sammy

:

Lưu ý: Đây không phải là password root ! mà là password của user sammy.

Lệnh trên với sudo sẽ chạy với quyền root .

Kết luận

Trong hướng dẫn nhanh này, ta đã tạo một account user mới và thêm nó vào group sudo để cho phép truy cập sudo .

Để user mới của bạn được cấp quyền truy cập bên ngoài, vui lòng làm theo phần về Bật quyền truy cập bên ngoài cho regular user (user-thường) của bạn .

Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết về cách cài đặt server Ubuntu 20.04, vui lòng đọc hướng dẫn Cài đặt server ban đầu với Ubuntu 20.04 .

Các tin trước

Cài đặt và sử dụng Docker trên Ubuntu 20.04 2020-06-09
Cài đặt Node.js trên Ubuntu 20.04 2020-05-08
Cài đặt Java bằng apt trên Ubuntu 18.04 2020-05-07
Cài đặt và cấu hình VNC trên Ubuntu 18.04 2020-05-07
Cài đặt Java với Apt trên Ubuntu 20.04 2020-05-07
Cài đặt Nginx trên Ubuntu 18.04 2020-05-06
Cài đặt và bảo mật phpMyAdmin trên Ubuntu 20.04 2020-05-04
Cài đặt và bảo mật Redis trên Ubuntu 18.04 2020-04-30
Cài đặt Linux Apache MySQL PHP (LAMP) trên Ubuntu 20 04 2020-04-29
Cài đặt LEMP Linux Nginx MySQL PHP (LEMP ) trên Ubuntu 20 04 2020-04-29