Tạo thông báo trong php

Home » Code

Nội dung chính

 • 1. Hàm alert() trong javascript
 • 2. Hàm confirm() trong javascript
 • 3. Hàm prompt() trong javascript
 • Lời kết

Alert php được sử dụng trong trang web để hiển thị thông báo cảnh báo cho người dùng rằng họ đã nhập sai giá trị khác với giá trị được yêu cầu để điền vào vị trí đó hoặc
một thông báo nào đó. Alert vẫn có thể được sử dụng cho các tin nhắn thân thiện hơn. Alert chỉ cung cấp một nút “OK” để chọn và tiếp tục.
Thông báo cảnh báo giống như một cửa sổ bật lên trên màn hình. Sử dụng điều này, bạn có thể cảnh báo cho người dùng bằng một số thông tin và tin nhắn. PHP không hỗ trợ hộp thông báo cảnh báo vì nó là ngôn ngữ phía máy chủ nhưng bạn có thể sử dụng mã JavaScript trong phần nội dung PHP để cảnh báo hộp thông báo trên màn hình.

Cú pháp:
alert("Message")
Ví dụ:

<?php
// PHP program to pop an alert
// message box on the screen
 
// Display the alert box 
echo '<script>alert("Welcome to QABug")</script>';
 
?>

Ví dụ 2:

<?php
// PHP program to pop an alert
// message box on the screen

// Function definition
function function_alert($message) {
  
  // Display the alert box
  echo "<script>alert('$message');</script>";
}


// Function call
function_alert("Welcome to QABugs");

?>

sử dụng alert trong php là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google về chủ đề sử dụng alert trong php. Trong bài viết này, cachthietkeweb.vn sẽ viết bài Hướng dẫn sử dụng alert trong php mới nhất 2020.

1. Hàm alert() trong javascript

Hàm
alert() có Nhiệm vụ in một thông báo popup, nó có một tham số truyền vào và tham số này chính là nội dung ta muốn thông báo với user.

gợi
ý
: viết chương trình khi bấm vào button thì xuất hiện một thông báo.

Bài này ta vừa mới làm ở gợi ý bài nghiên cứu javascript là gì rồi nên mình sẽ vạch lại hơi không giống chút xíu, đó là mình sẽ sử dụng event onclick thay vì dùng hàm addEventListener giống
như ở bài trước nhé.

Hàm AlertRUN

1

2

3

4

5

6

7

<html>

<head>

head>

<body>

<input type="button" onclick="alert('Xin chào các bạn')" value="Click Me"/>

body>

html>

Các bạn thấy mình vừa mới dùng hàm alert() trong event onclick, đây là cách code inline mà chúng ta vừa mới học ở bài trước rồi nên mình k giải thích gì thêm.

2. Hàm confirm() trong javascript

Hàm confirm() cũng sẽ xuất hiện một thông báo popup nhưng nó có thêm hai sự chọn là
Yes và No, nếu user lựa chọn Yes thì nó trả về TRUE và trái lại nếu chọn NO thì nó sẽ trả về FALSE. Nó cũng có một tham số truyền vào và tham số này chính là nội dung thông báo.

gợi ý: vạch chương trình hiển thị thông báo công nhận và sử dụng hàm alert() để hiển thị kết quả user lựa
chọn.

Vì chúng ta chưa học hàm nên mình sẽ k vạch dài dạng mà sẽ vạch chạy trực tiếp khi load trang, nghĩa là khi web được chạy lên thì thông báo nó hiển thị luôn chứ k cần phải click vào button nhé.

Hàm ConfirmRUN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

<html>

<head>

<tít>tít>

<script language="javascript">

confirm("Do you like freetuts.net");

script>

head>

<body>

body>

html>

3. Hàm prompt() trong javascript

Hàm prompt() sử dụng để quét thông tin từ user, gồm có hai tham số truyền vào là nội dung thông báo và giá trị ban đầu. Nếu user không nhập vào thì giá trị nó sẽ trả về là NULL

gợi ý: vạch chương trìn quét thông tin tên của người dùng

Ta sẽ khai báo biến lưu trữ kết quả và hòa
hợp sử dụng hàm alert() để thông báo kết quả user nhập vào.

Hàm PromptRUN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

<html>

<head>

<tít>title>

<script language="javascript">

var t = prompt("Nhập tên của bạn", '');

alert(t);

script>

head>

<body>

body>

html>

Lời kết

Ba hàm alert() – confirm() – prompt() trong javascript rất hay sử dụng nên các bạn hãy gắng nhớ nó nhé, vì nội dung chúng ta chưa học nhiều nên ví dụ luôn luôn chưa thấy hay lắm, khi nào ta học đến hàm, events hay selector trong javascript thì bạn sẽ thấy nó hào hứng.

Nguồn: https://freetuts.net/