Tạo thread trong java – học Java miễn phí hay nhất – VietTuts

Có hai cách để tạo ra một thread:

Lớp Thread cung cấp các constructor và phương thức để tạo và thực hiện các hoạt động trên một thread. Lớp Thread extends từ lớp Object và implements Runnable interface.

Các constructor thường được sử dụng của lớp Thread

Các phương thức thường được sử dụng của lớp Thread

Giao tiếp Runnable nên được cài đặt bởi bất kỳ lớp nào mà thể hiển của lớp đó dự định sẽ được thực thi bởi thread. Giao tiếp Runnable chỉ có một phương thức run().

Phương thức start() của lớp Thread được sử dụng để bắt đầu một thread mới được tạo. Nó thực hiện các nhiệm vụ sau:

Output:

class Multi3 implements Runnable {
  public void run() {
    System.out.println("thread is running...");
  }

  public static void main(String args[]) {
    Multi3 m1 = new Multi3();
    Thread t1 = new Thread(m1);
    t1.start();
  }
}