Thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp diễn (Past simple vs Past continuous)

Xem đáp án

 1. Mary

  went

  to the theater with her friends last week.

  (Tuần trước Mary đi xem phim với bạn bè.)

  => Ta dùng thì quá khứ đơn để diễn tả hành động, sự việc đã xảy ra tại

  một khoảng thời gian trong quá khứ

  kết thúc hoàn toàn trong quá khứ

  .

  Ở đây, hành động

  đi xem phim

  đã kết thúc ở

  tuần trước

  .

  Vậy ta sẽ chia động từ ở thì quá khứ đơn, và đáp án là went.

 2. While Tom

  was watching

  TV, his mom was washing the dishes

  . (Khi Tom đang xem ti vi thì mẹ cậu ấy đang rửa bát.)

  => Ở vế 2 của câu đã chia động từ ở thì quá khứ tiếp diễn. Ta dùng thì quá khứ tiếp diễn ở cả 2 vế của câu khi diễn tả 2 hành động diễn ra

  song song với nhau trong quá khứ

  . Do đó đáp án ở đây là:

  was watching

  .

 3. He

  drank

  a glass of wine, then he went to sleep.

  (Anh ta uống một cốc rượu, rồi đi ngủ.)

  => Khi diễn tả các hành động

  xảy ra liên tiếp trong quá khứ

  , ta dùng thì quá khứ đơn. Vậy ta sẽ chia động từ

  drink

  ở thì quá khứ đơn để có đáp án là:

  drank

  .

 4. The French scientist

  won

  the Nobel Prize in 1996.

  (Nhà khoa học người Pháp đã dành giải Nobel vào năm 1996.)

  => Hành động

  thắng giải Nobel

  đã xảy ra và kết thúc vào

  năm 1996

  . Do đó, động từ sẽ chia ở thì quá khứ đơn, và ta có đáp án là:

  won.

 5. When he came, I

  was having

  dinner.

  (Khi cậu ấy đến thì tôi đang ăn tối.)

  => Khi diễn tả một

  hành động đang xảy ra

  thì một

  hành động khác xen vào

  , hành động đang xảy ra sẽ chia

  thì quá khứ tiếp diễn

  , còn hành động xen vào chia

  thì quá khứ đơn.

  Ở đây, hành động

  đến

  đã được chia ở thì quá khứ đơn. Do đó, ta sẽ chia động từ

  have

  ở thì quá khứ tiếp diễn để có đáp án là:

  was having

  .

 6. saw

  an accident when I was driving to work.

  (Tôi đã thấy một tai nạn khi đang lái xe đi làm.)

  => Tương tự, ta có hành động đang xảy ra trong quá khứ là

  lái xe đi làm

  . Do đó hành động xen vào là

  thấy

  một tai nạn

  sẽ chia ở thì quá khứ đơn. Vậy ta có đáp án là:

  saw.

 7. They

  were watching

  football on TV at 9 p.m. yesterday.

  (Họ đang xem bóng đá trên ti vi lúc 9 giờ tối hôm qua.)

  => Ta dùng thì quá khứ tiếp diễn khi diễn tả một hành động xảy ra tại

  một thời điểm trong quá khứ

  , và ở đây là

  9 giờ tối hôm qua

  . Do đó động từ

  watch

  ở đây sẽ chia ở thì quá khứ tiếp diễn để có đáp án là:

  were watching

  .

 8. He

  saw

  Carla at the university 2 months ago.

  (Cậu ấy đã gặp Carla ở trường đại học 2 tháng trước.)

  => Một dấu hiệu để nhận biết thì quá khứ đơn chính là trong câu thường xuất hiện những từ như

  ago

  . Vậy với những câu xuất hiện từ này, ta sẽ chia động từ ở thì quá khứ đơn. Và ở đây ta có đáp án là

  saw.