Tìm hiểu về mô hình IoC – Tin tức lập trình Dotnetguru

Để có thể nắm rõ nguyên lý hoạt động của một trong những ứng dụng về web, lập trình trang web được biết bởi một ngôn ngữ lập trình khá nổi tiếng đó là ngôn ngữ lập trình Spring Framework, bạn cần đi vào tìm hiểu khái niệm của những mô hình cơ bản đó là mô hình Inversion Of Control hay còn gọi tắt là mô hình IoC, và mô hình Dependency Injection hay còn gọi tắt là mô hình DI.

Khái niệm mô hình Inveersion Of Control (IoC)

Khái niệm mô hình Inveersion Of Control (IoC)

Mô hình IoC hay còn gọi là nguyên lý đảo ngược điều khiển, nó được dùng để xây dựng nên chính IoC Container. IoC Container được xem là thành phần chủ chốt quan trọng, là nền tảng tạo nên sức mạnh của Spring. Vậy sức mạnh đó là gì? Đó chính là khả năng của Spring containe trong việc quản lý các thành phần khác nhau, ở đâu Spring container sẽ cung cấp tài nguyên cho các thành phần khi chúng đòi hỏi tài nguyên dựa vao thông tin từ các file trong cấu hình. Nhờ đó việc quản ý sẽ dễ dàng hơn, tập trung hơn và đơn giản, hiệu quả hơn rất nhiều so với việc phải phân tán tàn nguyên cho từng thành phần tự xử lý.

Khái niệm mô hình Denpendency Injection (DI)

Mô hình Denpendency Injection (DI) ở đây chính là khả năng liên kết giữa các thành phần lại với nhau trong Spring, diễn giải ra một chút thì có thể hiểu là việc các thuộc tính trong một đối tượng được tiêm chích để tham chiếu một cách lần lượt đến các đối tượng khác được quản lý bởi Spring container.