Tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n trong C++

Học lập trình C++

Đề bài: viết chương trình tính tổng các chữ số của một số nguyên n. Ví dụ: 1234 = 1 + 2 + 3 + 4 = 10.

#include <iostream>

using namespace std;
 
const int DEC_10 = 10;

/**
 * Tinh tong cac chu so cua mot so nguyen duong
 */
int totalDigitsOfNumber(int n) {
  int total = 0;
  do {
    total = total + n % DEC_10;
    n = n / DEC_10;
  } while (n > 0);
  return total;
}

/**
 * Ham main
 */
int main() {
	int n;
  cout << "Nhap so nguyen duong n = ";
  cin >> n;
  printf("Tong cac chu so cua %d la: %d", n, totalDigitsOfNumber(n));
}