Toán tử trong C: Phân loại các toán tử điển hình trong C++

Các toán tử trong C là gì? Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm, nhắc đến các phép toán người ta thường nghĩ ngay đến các phép toán cộng, trừ, nhân, chia,… Đây cũng là những biểu thức tính toán. Nói cách khác, biểu thức là sự kết hợp của toán hạng và toán tử, và thường diễn ra trong lập trình. Vậy toán tử trong C là gì? Có những loại toán tử nào trong C? Hãy Tip.edu.vn tìm ra!

Các toán tử trong C là gì?

Trong toán học, toán tử là một hàm, thường đóng một vai trò quan trọng trong một lĩnh vực nhất định. Ví dụ, trong đại số tuyến tính có “toán tử tuyến tính”, trong phân tích có “toán tử vi phân”, v.v. Thông thường, một nhà điều hành là một hàm hoạt động trên các hàm khác, hoặc nó có thể là tổng quát của một hàm, như trong đại số tuyến tính.

Toán tử trong c là gì và cách phân loại

Toán tử gõ trong C

Toán tử số học trong C

Bảng mô tả các toán tử số học được hỗ trợ bởi ngôn ngữ C.

Giả sử biến (A = 12, B = 24 ), khai báo (int A = 12, B = 24 )

STT

Nhà điều hành
Tên / Mô tả
Ví dụ

Kết quả

đầu tiên

(+ )

Thêm 2 toán hạng

(A + B )

(36 )

2

(- )

Trừ 2 toán hạng

(AB )

(-thứ mười hai)

3

(* )

Nhân 2 toán hạng

(A * B )

(288 )

4

(/ )

Chia 2 toán hạng

(CHA)

(2 )

5

(% )

Chia cho phần còn lại

(CHA)

(0 )

6

(++ )

Số lượng gia tăng của giá trị toán hạng 1 đơn vị

(A ++ )

(13 )

7

(- )

Số tiền để giảm giá trị toán hạng đi 1 đơn vị

(MỘT-)

(11 )

Toán tử chia phần dư (%) yêu cầu cả hai toán hạng phải là số nguyên. Trả về phần còn lại của phép chia. Ví dụ :: ((7% 5) ) được tính bằng cách chia số nguyên 7 cho 5 để được 1 và phần dư là 2, do đó kết quả là 2.

Thông thường, nếu cả hai toán hạng đều là số nguyên thì kết quả sẽ là số nguyên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khác, khi một hoặc cả hai toán hạng là số thực thì kết quả sẽ là số thực.

Khi cả hai toán hạng của toán tử chia đều là số nguyên, phép chia được thực hiện như một phép chia số nguyên chứ không phải phép chia thông thường mà chúng ta sử dụng. Phép chia số nguyên luôn trả về phần nguyên của thương. Ví dụ: (7/5 = 1 ), không phải (= 1,4 ).

Toán tử quan hệ trong C

Toán tử quan hệ được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ giữa hai toán hạng. Kết quả của một biểu thức sử dụng toán tử quan hệ là các giá trị Boolean (logic “true” hoặc “false”). Toán tử quan hệ được sử dụng trong cấu trúc điều khiển.

Chúng tôi sử dụng các toán tử này để so sánh các giá trị, ký tự, v.v. Tuy nhiên, không sử dụng chúng để so sánh các chuỗi vì điều này sẽ dẫn đến địa chỉ của chuỗi được so sánh, nhưng không phải là nội dung. chuỗi được so sánh. Khi so sánh các ký tự với nhau, bản chất có thể hiểu là máy sẽ so sánh mã ASCII của các ký tự với nhau. VĐ. ‘A’> ‘B’ sẽ trả về 0 vì ‘A’ có mã ASCII là 65 và ‘B’ là 66.

Mô tả các toán tử quan hệ được hỗ trợ bởi C. ngôn ngữ

Int (A = 3, B = 4 )

Nhà điều hành

Tên / Mô tả
Ví dụ

Kết quả

(<)

So sánh nhỏ hơn

((A

Đúng vậy

(<= )

So sánh nhỏ hơn hoặc bằng

((A <= B) )

Đúng vậy

(> )

So sánh lớn hơn

((A> B) )

Sai

(> = )

So sánh lớn hơn hoặc bằng

((A> = B) )

Sai

(== )

So sánh với

((A == B) )

Sai

(! = )

Các so sánh khác

((A! = B) )

Đúng vậy

Toán tử logic trong C

C cung cấp ba toán tử logic để nối các biểu thức logic.

Trong ngôn ngữ C, hai trạng thái true (đúng) và false (sai) được biểu diễn bằng số nguyên int:

 • Số 0 thể hiện trạng thái sai (false).

 • Tất cả các số nguyên khác 0 đại diện cho trạng thái true, thường là 1 được sử dụng.

Nhà điều hành

Tên

Ví dụ

Kết quả

(&& )

và (và), trả về True khi cả hai toán hạng đều đúng. Nếu không, sai sẽ được trả lại

5> 2 && 5> 3

5> 8 && 9 <5

Đúng (1)

Sai (0)

( left | right | )

hoặc (hoặc), trả về True khi ít nhất một trong hai toán hạng là true. Nếu không, sai sẽ được trả lại

(5 <6) && (9 <10) –

(5> 6) && (9> 10)

Đúng vậy

Sai

(! )

negative (not), trả về True khi toán hạng (sau dấu! là false). Nếu không, trả về false

! (9> 10)

! (9 <10)

Đúng vậy

Sai

Toán tử bit trong C

Các toán tử bitwise cho phép chúng tôi hoạt động trên các bit riêng lẻ trong các kiểu dữ liệu nguyên thủy. Giả định A = 60 (= 0011 1100), B = 13 (= 0000 1101)

Nhà điều hành

Tên / Mô tả

hình minh họa

|

OR (hoặc) nhị phân sao chép một bit vào kết quả nếu nó tồn tại trong một hoặc hai toán hạng

(A | B), kết quả là 61 (0011 1101)

&

AND (và) sao chép nhị phân một bit vào kết quả nếu nó tồn tại trong cả hai toán hạng

(A & B), kết quả là 12 (0000 1100)

~

đảo ngược bit (đảo bit 1 sang bit 0 và ngược lại)

(~ A) kết quả là -61 (1100 0011)

<

dịch chuyển bit sang trái

A << 2 sẽ cho kết quả là 240, tức là 1111 0000 (dịch sang trái hai bit)

>>

bit dịch chuyển sang phải

A >> 2: kết quả 15, (0000 1111) (dịch sang phải hai bit)

Toán tử gán trong C

Toán tử gán được sử dụng để lưu trữ giá trị cho một biến. Chúng tôi sử dụng dấu = để gán giá trị cho các biến. CŨBạn có thể gán nhiều giá trị cho nhiều biến cùng một lúc.

Nhà điều hành

Tên / Mô tả

Ví dụ

Tương đương với

=

Toán tử gán đơn giản (Gán giá trị của toán hạng bên phải cho toán hạng bên trái)

C = A + B

gán giá trị của A + B vào C

+ =

Thêm giá trị toán hạng bên phải vào toán hạng bên trái và gán giá trị đó cho toán hạng bên trái.

C + = A

C = C + A

– =

Trừ giá trị toán hạng bên phải khỏi toán hạng bên trái, rồi gán giá trị này cho toán hạng bên trái.

C – = A

C = C – A

* =

Nhân giá trị của toán hạng bên phải với toán hạng bên trái và gán giá trị này cho toán hạng bên trái.

C * = A

C = C * A

/ =

Chia toán hạng bên trái cho toán hạng bên phải và gán giá trị này cho toán hạng bên trái

C / = A

C = C / A

% =

Lấy phần còn lại của phép chia toán hạng bên trái cho toán hạng bên phải và gán nó cho toán hạng bên trái.

C% = A

C = C% A

<< =

Dịch chuyển toán hạng bên trái đến số vị trí đặt giá trị của toán hạng bên phải.

C << = 2

C = C << 2

>> =

Dịch phải toán hạng trái sang số vị trí là giá trị toán hạng bên phải.

C >> = 2

C = C >> 2

& =

VÀ bit

C & = 2

C = C & 2

^ =

HOẶC loại trừ bit

C ^ = 2

C = C ^ 2

| =

HOẶC bit

C | = 2

C = C | 2

Toán tử hỗn hợp trong C

Có một số toán tử hỗn hợp quan trọng kích thước? : được hỗ trợ bởi ngôn ngữ C.

Nhà điều hành

Tên / Mô tả

Ví dụ

sizeof ()

Trả về kích thước của một biến

sizeof (a), trong đó a là số nguyên, sẽ trả về 4.

&

Trả về địa chỉ của một biến

&Một; sẽ cho địa chỉ thực của biến a.

*

Trỏ vào một biến

*Một; sẽ trỏ đến biến a.

,

Toán tử Dấu phẩy trong C ++ gây ra một chuỗi hoạt động được thực hiện.

Giá trị của biểu thức dấu phẩy là giá trị của biểu thức cuối cùng trong danh sách được phân tách bằng dấu phẩy

Dàn diễn viên

Ví dụ, int (2.2000) sẽ trả về 2

Toán tử ép kiểu trong C ++ chuyển đổi một kiểu dữ liệu này thành kiểu dữ liệu khác.

?

Biểu thức điều kiện

Nếu điều kiện là đúng? then giá trị X: Ngược lại giá trị Y

Một số nhà khai thác khác

Toán tử tăng và giảm

 • ++

  là toán tử gia số

  • ++ i tương đương với i = i + 1

 • – là toán tử giảm

  • –I tương đương với i = i – 1

 • Có 2 cách viết ++ i và i ++ nhưng ý nghĩa của chúng khác nhau:

  • ++ i: i được tăng trước và sau đó kết quả được sử dụng để thực thi biểu thức.

  • i ++: i được đưa vào biểu thức trước rồi mới tăng dần.

Toán tử dấu phẩy

Nhiều biểu thức có thể được nối thành cùng một biểu thức bằng cách sử dụng toán tử dấu phẩy. Toán tử dấu phẩy yêu cầu 2 toán hạng. Nó đánh giá toán hạng bên trái trước tiên, sau đó đến toán hạng bên phải và trả về giá trị của toán hạng bên phải là kết quả cuối cùng.

Thứ tự ưu tiên của các toán tử trong C

Loại

Nhà điều hành

Sự ưu tiên

Postfix

() ->. ++ – –

Trái sang phải

Một ngôi

+ -! ~ ++ – – (type) * & sizeof

Phải sang trái

Phép nhân

* /%

Trái sang phải

Thêm vào

+ –

Trái sang phải

Di chuyển

<< >>

Trái sang phải

Quan hệ

< <= > > =

Trái sang phải

Thăng bằng

==! =

Trái sang phải

hoạt động bit AND

&

Trái sang phải

Hoạt động Bit XOR

^

Trái sang phải

bit HOẶC hoạt động

|

Trái sang phải

Phép toán logic AND

&&

Trái sang phải

Lôgic HOẶC

||

Trái sang phải

Tình trạng

?:

Phải sang trái

Giao phó

= + = – = * = / =% = >> = << = & = ^ = | =

Phải sang trái

Dấu phẩy

,

Trái sang phải

Trên đây là tổng hợp các kiến ​​thức liên quan đến toán tử trong C. Hi vọng bài viết đã cung cấp cho các bạn những kiến ​​thức bổ ích cho quá trình nghiên cứu và học tập. Mọi thắc mắc liên quan đến chủ đề các toán tử trong c, các bạn hãy để lại comment để Tip.edu.vn hỗ trợ giải đáp nhé!