vòng lặp do…while

vòng lặp do…while

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ nghe audio.

Không giống như các vòng lặp for và while, mà kiểm tra điều kiện vòng lặp ở ngay bước đầu tiên của vòng lặp, vòng lặp do…while trong Ngôn ngữ C kiểm tra điều kiện của nó tại phần cuối của vòng lặp.

Một vòng lặp do…while là tương tự như vòng lặp while, ngoại trừ ở điểm một vòng lặp do…while bảo đảm thực hiện vòng lặp ít nhất một lần.

Cú pháp của một vòng lặp do…while trong Ngôn ngữ C là như sau:

do

{

   cac_lenh; }while( dieu_kien );

Bạn chú ý rằng, biểu thức điều kiện xuất hiện ở cuối cùng của vòng lặp, vì thế các lệnh trong vòng lặp thực hiện một lần trước khi điều kiện được kiểm tra.

Nếu điều kiện là true, dòng điều khiển vòng lặp quay trở lại, và các lệnh trong vòng lặp được thực hiện lần nữa. Tiến trình này lặp đi lặp lại tới khi nào điều kiện đã cho trở thành false.

Sơ đồ vòng lặp do…while trong Ngôn ngữ C:

lặp do...while trong Ngôn ngữ C

Ví dụ:

#include <stdio.h>


int main ()

{

   /* phan dinh nghia bien cuc bo  */    int a = 10;    /* vong lap do...while */    do    

{

       printf("Gia tri cua a la: %d\n", a);        a = a + 1;    }while( a < 15 );    printf("\n===========================\n");    printf("Hoc tv chuc cac ban hoc tot! \n");    return 0; }

Biên dịch và thực thi chương trình C trên sẽ cho kết quả sau: