Hàm abs() trong C / C++ – Freetuts

Hàm abs() trong C / C++

Trong bài viết này tất cả chúng ta học cách sử dụng hàm abs ( ) trong C / C + +. Đây là một hàm được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của 1 số ít trong ngôn từ lập trình C và C + + .

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm abs() là một hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy để sử dụng nó các bạn cần import vào đã nhé: #include.

Cú pháp hàm abs() trong C / C++

Hàm abs ( ) là hàm được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối của 1 số ít. Nó nhận 1 số ít làm đối số, sau đó trả về giá trị tuyệt đối của số đó .

Cú pháp:

abs(data_type x)

Trong đó x là 1 số ít được truyền vào để tính giá trị truyệt đối .

Ví dụ hàm abs() trong C / C++

Trong phần này minh sẽ triển khai hai ví dụ sử dụng hàm abs ( ) để những bạn hoàn toàn có thể so sánh tác dụng giữa hai ví dụ nhé .

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 50, sau đó gọi hàm abs() để tính giá trị tuyệt đối cho x.

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là 50
 double x = 50, result;
 //sử dụng hàm abs() để tính giá trị tuyệt đối của số x
 result = abs(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Số " << x << " có giá trị tuyệt đối là: " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

abs 02 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thay đổi giá trị của x thành -5.7 để các bạn có thể so sánh kết quả với ví dụ 1 nhé.

#include 
#include 
using namespace std;

int main()
{
 //khai báo và khởi tạo giá trị cho biến x là -5.7
 double x = -5.7, result;
 //sử dụng hàm abs() để tính giá trị tuyệt đối của số x
 result = abs(x);
 //hiển thị kết quả ra màn hình
 cout << "Số " << x << " có giá trị tuyệt đối là: " << result << endl;
 
 cout<<"\n--------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

abs 01 PNG

Như vậy là tất cả chúng ta đã khám phá xong hàm abs ( ) trong C / C + +. Đây là một hàm được sử dụng khá nhiều trong những bài tập toán học, thế cho nên hãy rèn luyện thật nhiều để hoàn toàn có thể nhớ nó nhé. Ở những bài tiếp theo mình sẽ liên tục ra mắt những hàm thông dụng trong C / C + +, hãy quan tâm theo dõi nhé ! ! !

Danh sách các hàm

Cùng chuyên mục: