Sushiswap(Arbitrum) khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

1 WETH

WETH/USDC ₫ 75,639,036. 32 – – ₫ 343,919,335,101 29.27 % 0 Gần đây 2 MAGIC MAGIC/WETH ₫ 62,578. 09 – – ₫ 211,183,803,914 17.97 % 0 Gần đây 3 WETH WETH/USDT ₫ 75,777,044. 68 – – ₫ 29,972,267,349 2.55 % 0 Gần đây 4 Dopex DPX/WETH ₫ 88,902,007. 28 – – ₫ 364,230,041,284 31.00 % 0 Gần đây 5 WETH WETH/MIM ₫ 75,635,079. 94 – – ₫ 203,870,598,736 17.35 % 0 Gần đây 6 Spell Token SPELL/WETH ₫ 326.15 – – ₫ 17,829,636,797 1.52 % 0 Gần đây 7 Umami Finance UMAMI/MIM ₫ 591,837. 15 – – ₫ 2,299,957,567 0.20 % 0 Gần đây 8 WETH WETH/DAI ₫ 75,387,037. 25 – – ₫ 1,589,804,278 0.14 % 0 Gần đây 9 WETH WETH/FLUID ₫ 75,660,241. 65 – – ₫ 1,063,600,099 0.09 % 0 Gần đây 10 Wrapped Bitcoin WBTC/WETH ₫ 981,352,038. 56 – – ₫ 530,430,884 0.05 % 0 Gần đây 11 Arbidoge ADoge/WETH ₫ 0.001436 – – ₫ 61,897,058 0.01 % 0 Gần đây 12 O3 Swap O3/USDT ₫ 11,304. 74 – – ₫ 32,356,583 0.00 % 0 Gần đây 13 WETH WETH/ARBIS ₫ 75,660,241. 65 – – ₫ 233,426,437 0.02 % 0 Gần đây 14 WETH WETH/NYAN ₫ 75,675,679. 25 – – ₫ 169,473,038 0.01 % 0 Gần đây 15 WETH WETH/AMY ₫ 75,660,241. 65 – – ₫ 46,523,491 0.00 % 0 Gần đây 16 Arbidoge ADoge/AFARM ₫ 0.001406 – – ₫ 487,926 0.00 % 0 Gần đây 17 ArbiFarm AFARM/USDC ₫ 1,266. 08 – – ₫ 3,395,409 0.00 % 0 Gần đây 18 CreDA CREDA/USDT ₫ 18,234. 21 – – ₫ 20,021,626 0.00 % 0 Gần đây 19 WETH WETH/MATTER * * * ₫ 85,020,436. 42 – – * * * ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây

20

WETH WETH/GMX ₫ 75,660,241. 65 – – ₫ 17,841,242 0.00 % 0 Gần đây 21 Omicron OMIC/USDC ₫ 276,072. 40 – – ₫ 3,238,275 0.00 % 0 Gần đây 22 LYS Capital LYS/USDC ₫ 1,024. 52 – – ₫ 13,362,803 0.00 % 0 Gần đây 23 Stabilize STBZ/WETH ₫ 16,323. 34 – – ₫ 3,196,703 0.00 % 0 Gần đây 24 xDollar Stablecoin xUSD/MIM ₫ 24,541. 25 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 25 xDollar Stablecoin xUSD/USDC ₫ 14,311. 41 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 26 Spell Token SPELL/MIM ₫ 320.16 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 27 FluidFi FLUID/USDC ₫ 47,256. 25 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 28 Arrb Token ARRB/WETH ₫ 0.3524 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 29 WETH WETH/CARBON ₫ 72,925,255. 08 – – ₫ 751,107 0.00 % 0 Gần đây 30 Omicron OMIC/MIM ₫ 276,701. 89 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 31 Flux Protocol FLUX/USDC ₫ 3,283. 22 – – ₫ 1,916,168 0.00 % 0 Gần đây 32 WETH WETH/BUCK ₫ 75,660,241. 65 – – ₫ 1,956,999 0.00 % 0 Gần đây 33 ArbiFarm AFARM/WETH ₫ 1,294. 87 – – ₫ 1,740,466 0.00 % 0 Gần đây 34 Arbidoge ADoge/USDC ₫ 0.004007 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 35 CreDA CREDA/DAI ₫ 18,632. 71 – – ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 36 WETH WETH/ARBYS ₫ 75,660,241. 65 – – ₫ 248,567 0.00 % 0 Gần đây 37 WETH WETH/ALN * * * < ₫ 0.000000000001 – – * * * ₫ 0.00 0.00 % 0 Gần đây 38 ArbiNYAN NYAN/CARBON ₫ 353.03 – –

₫450,114

0.00 % 0 Gần đây