Tổng Hợp Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng C++ Cơ Bản, Bài Tập Lập Trình Hướng Đối Tượng Tổng Hợp

Thiết lập lớp PhanSo để biểu diễn khái niệm phân số với hai thành phần dữ liệu tử số, mẫu số và các hàm thành phần cộng, trừ, nhân, chia hai phân số, các hàm thành phần xuất, nhập, định giá trị cho phân số. Viết chương trình cho phép nhập vào hai phân số, in ra kết quả các phép toán cộng, trừ, nhân, chia hai phân số kể trên.

Bạn đang xem : Bài tập lập trình hướng đối tượng người dùng c + + cơ bản

Code tham khảo

#include using namespace std;class PhanSo{private: int tu, mau;public: void set(int t, int m) { tu = t; mau = m; } void nhap() { cout > tu >> mau; } void xuat() { cout
# include using namespace std ; class PhanSo { private : int tu, mau ; public : void set ( int t, int m ) { tu = t ; mau = m ; } void nhap ( ) { cout > tu >> mau ; } void xuat ( ) { cout

Bài tập 2 Lập trình hướng đối tượng

Bài 2:

Xây dựng lớp biểu diễn khái niệm số phức với hai thành phần dữ liệu thực, ảo và các hàm thành phần xuất, nhập, định giá trị cho số phức, cộng, trừ, nhân, chia hai số phức. Viết chương trình cho phép nhập vào hai số phức, in ra kết quả các phép toán cộng, trừ, nhân, chia hai số phức kể trên.

*

Code tham khảo

#include using namespace std;class sophuc{private: float thuc, ao;public: sophuc() {} sophuc(float t, float a) { thuc = t; ao = a; } void nhap(); void xuat(); void cong(sophuc a); void tru(sophuc a); void nhan(sophuc a); void chia(sophuc a); ~sophuc() {};};void sophuc::nhap(){ cout > thuc >> ao;}void sophuc::xuat(){ cout = 0) cout
# include using namespace std ; class sophuc { private : float thuc, ao ; public : sophuc ( ) { } sophuc ( float t, float a ) { thuc = t ; ao = a ; } void nhap ( ) ; void xuat ( ) ; void cong ( sophuc a ) ; void tru ( sophuc a ) ; void nhan ( sophuc a ) ; void chia ( sophuc a ) ; ~ sophuc ( ) { } ; } ; void sophuc :: nhap ( ) { cout > thuc >> ao ; } void sophuc :: xuat ( ) { cout = 0 ) cout

Bài tập 3 Lập trình hướng đối tượng

Bài 3:

Xây dựng lớp Candidate ( Thí sinh ) gồm những thuộc tính : mã, tên, ngày tháng năm sinh, điểm thi Toán, Văn, Anh và những phương pháp thiết yếu .Xem thêm : Học Sinh Lớp 6C Khi Xếp Hàng 2 Hàng 3 Hàng 4 Hàng 8 Đều Thừa 1 Người

Xây dựng lớp TestCandidate để kiểm tra lớp trên:

– Nhập vào n thí sinh ( n do người dùng nhập )– In ra thông tin về những thí sinh có tổng điểm lớn hơn 15

Lưu ý: Phần dưới đây mình đã làm sai yêu cầu đề bài, nhưng do chưa có thời gian điều chỉnh, nên các bạn chú ý là nó không đúng nhé. Phải xây dựng class TestCandidate trong đó có mảng chứa Candidate và thực hiện yêu cầu của nó, chứ không phải làm theo cách dưới đây – Mình đã làm thiếu class TestCandidate.

Code tham khảo

/ / Mình sẽ viết kiểu include file để tập làm quen với những cách viết khác nhau :

Candidate.h

#include #include using namespace std;#pragma onceclass Candidate{private: string ma, ten, ngaysinh; float van, toan, anh;public: Candidate(); ~Candidate(); void nhap(); float tongdiem(); void xuat(); void tren15();};
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#include
#include
using namespace std;
#pragma once
class Candidate
{
private:
string ma, ten, ngaysinh;
float van, toan, anh;
public:
Candidate();
~Candidate();
void nhap();
float tongdiem();
void xuat();
void tren15();
};

#include #include using namespace std;#pragma onceclass Candidate{private: string ma, ten, ngaysinh; float van, toan, anh;public: Candidate(); ~Candidate(); void nhap(); float tongdiem(); void xuat(); void tren15();};101112131415161718#include#includeusing namespace std;#pragma onceclass Candidateprivate:string ma, ten, ngaysinh;float van, toan, anh;public:Candidate();~Candidate();void nhap();float tongdiem();void xuat();void tren15();};

Candidate.cpp

#include “Candidate.h”using namespace std;void Candidate::nhap(){ cin >> ma >> ten >> ngaysinh >> van >> toan >> anh;}Candidate::Candidate(){}float Candidate::tongdiem(){ return van + toan + anh;}void Candidate::xuat(){ cout 15) Candidate::xuat();}Candidate::~Candidate(){}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#include “Candidate.h”
using namespace std;
void Candidate::nhap()
{
cin >> ma >> ten >> ngaysinh >> van >> toan >> anh;
}
Candidate::Candidate(){}
float Candidate::tongdiem()
{
return van + toan + anh;
}
void Candidate::xuat()
{
cout ma ” – ” ten ” – ” ngaysinh ” | ” van
” | ” toan ” | ” anh endl;
}
void Candidate::tren15()
{
if (Candidate::tongdiem() > 15)
Candidate::xuat();
}
Candidate::~Candidate(){}
# include ” Candidate. h ” using namespace std ; void Candidate :: nhap ( ) { cin >> ma >> ten >> ngaysinh >> van >> toan >> anh ; } Candidate :: Candidate ( ) { } float Candidate :: tongdiem ( ) { return van + toan + anh ; } void Candidate :: xuat ( ) { cout 15 ) Candidate :: xuat ( ) ; } Candidate :: ~ Candidate ( ) { } 101112131415161718192021222324252627 # include ” Candidate. h ” using namespace std ; void Candidate :: nhap ( ) cin >> ma >> ten >> ngaysinh >> van >> toan >> anh ; Candidate :: Candidate ( ) { } float Candidate :: tongdiem ( ) return van + toan + anh ; void Candidate :: xuat ( ) cout ma ” – ” ten ” – ” ngaysinh ” | ” van ” | ” toan ” | ” anh endl ; void Candidate :: tren15 ( ) if ( Candidate :: tongdiem ( ) > 15 ) Candidate :: xuat ( ) ; Candidate :: ~ Candidate ( ) { }

Main.cpp

#include #include “Candidate.h”using namespace std;int main(){ int n; Candidate a<100>; cin >> n; for (int i = 1; i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#include
#include “Candidate.h”
using namespace std;
int main()
{
int n;
Candidate a<100>;
cin >> n;
for (int i = 1; i n; i++)
a.nhap();
cout “Diem tren 15: \n”;
for (int i = 1; i n; i++)
a.tren15();
system(“pause”);
return 0;
}
# include # include ” Candidate. h ” using namespace std ; int main ( ) { int n ; Candidate a < 100 > ; cin >> n ; for ( int i = 1 ; i1011121314151617 # include # include ” Candidate. h ” using namespace std ; int main ( ) int n ; Candidate a < 100 > ; cin >> n ; for ( int i = 1 ; i n ; i + + )

Đây là test mẫu:

input :
1
2
3
4
5
6
7
6
UIT16521215 Miticc06 1998 7.5 9.5 8.75
UIT16521215 Miticc06 1998 7.5 9.5 8.75output
1
2
3
4
5
Diem tren 15:
UIT16521215 – Miticc06 – 1998 | 7.5 | 9.5 | 8.75
Diem tren 15 : UIT16521215 – Miticc06 – 1998 | 7.5 | 9.5 | 8.75
C++, Lập trình hướng đối tượng OOP Lập trình hướng đối tượng OOP. permalink.C + +, Lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng OOP Lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng OOP. permalink .Xem thêm : Tổng Hợp Các Gói Cước Học Sinh Của Viettel Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên

Post navigation

750A – New Year and Hurry
HAPPYNEWYEAR – Happy new year 2017

2 thoughts on “ Bài tập cơ bản về lớp (class) – Thực hành 2”

*
8 Tháng Tư, 2017 at 20:55

Trong bài 1 cho thấy hậu quả của việc Copy Paste :))) coutTrả lời

Trả lời Hủy

E-Mail của bạn sẽ không được hiển thị công khai minh bạch. Các trường bắt buộc được ghi lại *Bình luận

Tên *

E-Mail *Trang webLưu tên của tôi, email, và website trong trình duyệt này cho lần phản hồi sau đó của tôi .