Giới thiệu JDBC Connection Pool – GP Coder (Lập trình Java)

Thiết lập liên kết cơ sở tài liệu là một quy trình rất tốn tài nguyên và yên cầu nhiều ngân sách. Hơn nữa, trong một thiên nhiên và môi trường đa luồng, việc mở và đóng nhiều liên kết tiếp tục và liên tục tác động ảnh hưởng rất nhiều đến performance và tài nguyên của ứng dụng. Trong bài này, tôi sẽ trình làng với những bạn Connection Pool và cách sử dụng JDBC Connection Pool trong ứng dụng Java .

Connection Pooling

Connection Pooling là gì ?

Connection pool ( vùng liên kết ) : là kỹ thuật được cho phép tạo và duy trì 1 tập những liên kết dùng chung nhằm mục đích tăng hiệu suất cho những ứng dụng bằng cách sử dụng lại những liên kết khi có nhu yếu thay vì việc tạo liên kết mới .

Cách thao tác của Connection pooling ?

Connection Pool Manager ( CPM ) là trình quản trị vùng liên kết, một khi ứng dụng được chạy thì Connection pool tạo ra một vùng liên kết, trong vùng liên kết đó có những liên kết do tất cả chúng ta tạo ra sẵn. Và như vậy, một khi có một request đến thì CPM kiểm tra xem có liên kết nào đang rỗi không ? Nếu có nó sẽ dùng liên kết đó còn không thì nó sẽ đợi cho đến khi có liên kết nào đó rỗi hoặc liên kết khác bị timeout. Kết nối sau khi sử dụng sẽ không đóng lại ngay mà sẽ được trả về CPM để dùng lại khi được nhu yếu trong tương lai .

Ví dụ: 

Một connection pool có tối đa 10 connection trong pool. Bây giờ user liên kết tới database ( DB ), mạng lưới hệ thống sẽ kiểm tra trong connection pool có liên kết nào đang rảnh không ?

 • Trường hợp chưa có kết nối nào trong connection pool hoặc tất cả các kết nối đều bận (đang được sử dụng bởi user khác) và số lượng connection trong connection < 10 thì sẽ tạo một connection mới tới DB để kết nối tới DB đồng thời kết nối đó sẽ được đưa vào connection pool.
 • Trường hợp tất cả các kết nối đang bận và số lượng connection trong connection pool = 10 thì người dùng phải đợi cho các user dùng xong để được dùng.

Sau khi một liên kết được tạo và sử dụng xong nó sẽ không đóng lại mà sẽ duy trì trong connection pool để dùng lại cho lần sau và chỉ thực sự bị đóng khi hết thời hạn timeout ( lâu quá không dùng đến nữa ) .

JDBC Connection Pooling

Cơ chế thao tác của JDBC Connection Pooling tuân thủ theo Connection Pooling. Sau khi ứng dụng được start, một Connection Pool object được tạo, những Connection object sau này được tạo sẽ được quản trị bởi pool này .Có nhiều thư viện tương hỗ JDBC Conection Pooling như : C3P0, Apache Commons DBCP, HikariCP, … Chúng ta sẽ lần lượt khám phá những thiết lập và sử dụng chúng trong phần tiếp theo của bài viết này .

Cấu hình Maven Dependencies

Tạo maven project và thêm các maven dependencies trong file pom.xml:


	4.0.0

	com.gpcoder
	JdbcExample
	0.0.1-SNAPSHOT
	jar

	JdbcExample
	http://maven.apache.org

	
		UTF-8
		1.8
		1.8
	

	
		
		
			mysql
			mysql-connector-java
			8.0.17
		

		
		
			org.projectlombok
			lombok
			1.18.10
		

		
		
		
		
			com.mchange
			c3p0
			0.9.5.4
		

		
		
		
			org.apache.commons
			commons-dbcp2
			2.7.0
		

		
		
		
			com.zaxxer
			HikariCP
			3.4.0
		

	


Lưu ý : những bạn chỉ cần sử dụng 1 trong những thư viện Conection Pooling trên, không cần phải thêm toàn bộ. Trong bài này mình hướng dẫn sử dụng tổng thể thư viện đó nên cần thêm toàn bộ .

Sử dụng JDBC connection pool

Đầu tiên, cần tạo class constant chứa thông tin thông số kỹ thuật liên kết database, số lượng connection tối thiểu, tối đa trong Pool .DbConfiguration. java

package com.gpcoder.constants;

public class DbConfiguration {

	public static final String HOST_NAME = "localhost";
	public static final String DB_NAME = "jdbcdemo";
	public static final String DB_PORT = "3306";
	public static final String USER_NAME = "root";
	public static final String PASSWORD = "";
	public static final String DB_DRIVER = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
	public static final int DB_MIN_CONNECTIONS = 2;
	public static final int DB_MAX_CONNECTIONS = 4;
	// jdbc:mysql://hostname:port/dbname
	public static final String CONNECTION_URL = "jdbc:mysql://" + HOST_NAME + ":" + DB_PORT + "/" + DB_NAME;
	
	private DbConfiguration() {
		super();
	}
}

c3p0

Khởi tạo Connection Pool sử dụng C3p0 và cung ứng phương pháp để get Connection. Trong class này tôi sẽ thêm một số ít log để những bạn theo dõi cách Connection Pool hoạt động giải trí .C3p0DataSource. java

package com.gpcoder.pool.thirdparties;

import java.beans.PropertyVetoException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;

import com.gpcoder.constants.DbConfiguration;
import com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource;

public class C3p0DataSource {

	private static ComboPooledDataSource cpds = new ComboPooledDataSource();

	static {
		try {
			cpds.setDriverClass(DbConfiguration.DB_DRIVER);
			cpds.setJdbcUrl(DbConfiguration.CONNECTION_URL);
			cpds.setUser(DbConfiguration.USER_NAME);
			cpds.setPassword(DbConfiguration.PASSWORD);
			cpds.setMinPoolSize(DbConfiguration.DB_MIN_CONNECTIONS);
			cpds.setInitialPoolSize(DbConfiguration.DB_MIN_CONNECTIONS);
			cpds.setMaxPoolSize(DbConfiguration.DB_MAX_CONNECTIONS);
		} catch (PropertyVetoException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}

	private C3p0DataSource() {
		super();
	}

	public static Connection getConnection(String task) throws SQLException {
		System.out.println("Getting connection for task " + task);
		Connection conn = cpds.getConnection();
		logPoolStatus(task);
		return conn;
	}

	public synchronized static void logPoolStatus(String task) throws SQLException {
		System.out.println("Received connection for task " + task);
		System.out.println("+ Num of Connections: " + cpds.getNumConnections());
		System.out.println("+ Num of Idle Connections: " + cpds.getNumIdleConnections());
		System.out.println("+ Num of Busy Connections: " + cpds.getNumBusyConnections());
	}
}

C3p0ConnectionPoolingExample. java

package com.gpcoder.pool;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.concurrent.CountDownLatch;

import com.gpcoder.pool.thirdparties.C3p0DataSource;

class C3p0WorkerThread extends Thread {
	 
  private String taskName;
  private CountDownLatch latch;
 
  public C3p0WorkerThread(CountDownLatch latch, String taskName) {
    this.taskName = taskName;
    this.latch = latch;
  }
 
  @Override
  public void run() {
    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " Starting. Task = " + taskName);
    execute();
		latch.countDown();
    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " Finished.");
  }
 
	private void execute() {
    try {
			String sqlSelect = "SELECT COUNT(*) AS total FROM user";
			try (Connection con = C3p0DataSource.getConnection(taskName);
					Statement st = con.createStatement();
					ResultSet rs = st.executeQuery(sqlSelect);) {
				Thread.sleep(2000);
	      rs.next();
				System.out.println("Task = " + taskName + ": Run SQL successfully " + rs.getInt("total"));
			}
		} catch (SQLException | InterruptedException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

public class C3p0ConnectionPoolingExample {
	
	private static final int NUMBER_OF_USERS = 8;

	public static void main(String[] args) throws SQLException, InterruptedException {
		final CountDownLatch latch = new CountDownLatch(NUMBER_OF_USERS);
		for (int i = 1; i <= NUMBER_OF_USERS; i++) {
      Thread worker = new C3p0WorkerThread(latch, "" + i);
      worker.start();
    }
		latch.await();
		System.out.println("DONE All Tasks");
		C3p0DataSource.logPoolStatus("Main");
	}
}


Trong chương trình trên, tôi tạo 8 Thread khác nhau truy vấn data cùng một thời gian, Connection Pool của tất cả chúng ta khởi đầu khởi tạo là 2 Connection, tối đa có 4 Connection và mỗi Thread sử dụng Connection trong 2 giây .Chạy chương trình trên, tất cả chúng ta có tác dụng sau :

Thread-0 Starting. Task = 1
Thread-1 Starting. Task = 2
Thread-3 Starting. Task = 4
Thread-2 Starting. Task = 3
Thread-4 Starting. Task = 5
Thread-5 Starting. Task = 6
Thread-6 Starting. Task = 7
Thread-7 Starting. Task = 8
Getting connection for task 1
Getting connection for task 8
Getting connection for task 7
Getting connection for task 6
Getting connection for task 5
Getting connection for task 3
Getting connection for task 4
Getting connection for task 2
Received connection for task 2
+ Num of Connections: 3
+ Num of Idle Connections: 1
+ Num of Busy Connections: 2
Received connection for task 8
+ Num of Connections: 3
+ Num of Idle Connections: 0
+ Num of Busy Connections: 3
Received connection for task 1
+ Num of Connections: 3
+ Num of Idle Connections: 0
+ Num of Busy Connections: 3
Received connection for task 4
+ Num of Connections: 4
+ Num of Idle Connections: 0
+ Num of Busy Connections: 4
Task = 8: Run SQL successfully 15
Task = 4: Run SQL successfully 15
Task = 2: Run SQL successfully 15
Thread-7 Finished.
Thread-1 Finished.
Thread-3 Finished.
Received connection for task 6
+ Num of Connections: 4
+ Num of Idle Connections: 1
+ Num of Busy Connections: 3
Received connection for task 7
+ Num of Connections: 4
+ Num of Idle Connections: 0
+ Num of Busy Connections: 4
Received connection for task 5
+ Num of Connections: 4
+ Num of Idle Connections: 0
+ Num of Busy Connections: 4
Task = 1: Run SQL successfully 15
Thread-0 Finished.
Received connection for task 3
+ Num of Connections: 4
+ Num of Idle Connections: 0
+ Num of Busy Connections: 4
Task = 6: Run SQL successfully 15
Thread-5 Finished.
Task = 7: Run SQL successfully 15
Thread-6 Finished.
Task = 3: Run SQL successfully 15
Task = 5: Run SQL successfully 15
Thread-2 Finished.
Thread-4 Finished.
DONE All Tasks
Received connection for task Main
+ Num of Connections: 4
+ Num of Idle Connections: 4
+ Num of Busy Connections: 0

Như bạn thấy, tại một thười điểm chỉ hoàn toàn có thể tối đa 4 Connection được giải quyết và xử lý, khi một Connection rảnh ( idle ) sẽ hoàn toàn có thể giải quyết và xử lý tiếp một nhu yếu Connection khác. Với cách làm này, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể quản trị được số lượng Connection hoàn toàn có thể mở đồng thời để Giao hàng trong ứng dụng .

Apache Commons DBCP

Tương tự như C3P0, tất cả chúng ta tạo class Connection Pool như sau :

package com.gpcoder.pool.thirdparties;

import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;

import org.apache.commons.dbcp2.BasicDataSource;

import com.gpcoder.constants.DbConfiguration;

public class DBCPDataSource {

	private static BasicDataSource ds = new BasicDataSource();

	static {
		ds.setDriverClassName(DbConfiguration.DB_DRIVER);
		ds.setUrl(DbConfiguration.CONNECTION_URL);
		ds.setUsername(DbConfiguration.USER_NAME);
		ds.setPassword(DbConfiguration.PASSWORD);
		ds.setMinIdle(DbConfiguration.DB_MIN_CONNECTIONS); // minimum number of idle connections in the pool
		ds.setInitialSize(DbConfiguration.DB_MIN_CONNECTIONS);
		ds.setMaxIdle(DbConfiguration.DB_MAX_CONNECTIONS); // maximum number of idle connections in the pool
		ds.setMaxOpenPreparedStatements(100);
	}

	private DBCPDataSource() {
		super();
	}

	public static Connection getConnection() throws SQLException {
		return ds.getConnection();
	}
}

DBCPConnectionPoolingExample. java

package com.gpcoder.pool;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.concurrent.CountDownLatch;

import com.gpcoder.pool.thirdparties.DBCPDataSource;

class DBCPWorkerThread extends Thread {
	 
  private CountDownLatch latch;
  private String taskName;
 
  public DBCPWorkerThread(CountDownLatch latch, String taskName) {
    this.latch = latch;
    this.taskName = taskName;
  }
 
  @Override
  public void run() {
    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " Starting. Task = " + taskName);
    execute();
		latch.countDown();
    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " Finished.");
  }
 
	private void execute() {
    try {
			String sqlSelect = "SELECT COUNT(*) AS total FROM user";
			try (Connection conn = DBCPDataSource.getConnection();
					Statement st = conn.createStatement();
					ResultSet rs = st.executeQuery(sqlSelect);) {
				Thread.sleep(2000);
	      rs.next();
				System.out.println("Task = " + taskName + ": Run SQL successfully " + rs.getInt("total"));
			}
		} catch (SQLException | InterruptedException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

public class DBCPConnectionPoolingExample {
	
	private static final int NUMBER_OF_USERS = 8;

	public static void main(String[] args) throws SQLException, InterruptedException {
		final CountDownLatch latch = new CountDownLatch(NUMBER_OF_USERS);
		for (int i = 1; i <= NUMBER_OF_USERS; i++) {
      Thread worker = new DBCPWorkerThread(latch, "" + i);
      worker.start();
    }
		latch.await();
		System.out.println("DONE All Tasks");
	}
}

Hikari

package com.gpcoder.pool.thirdparties;

import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;

import com.gpcoder.constants.DbConfiguration;
import com.zaxxer.hikari.HikariConfig;
import com.zaxxer.hikari.HikariDataSource;

public class HikariCPDataSource {

	private static HikariConfig config = new HikariConfig();

	private static HikariDataSource ds;

	static {
		config.setDriverClassName(DbConfiguration.DB_DRIVER);
		config.setJdbcUrl(DbConfiguration.CONNECTION_URL);
		config.setUsername(DbConfiguration.USER_NAME);
		config.setPassword(DbConfiguration.PASSWORD);
		config.setMinimumIdle(DbConfiguration.DB_MIN_CONNECTIONS);
		config.setMaximumPoolSize(DbConfiguration.DB_MAX_CONNECTIONS);
		// Some additional properties
		config.addDataSourceProperty("cachePrepStmts", "true");
		config.addDataSourceProperty("prepStmtCacheSize", "250");
		config.addDataSourceProperty("prepStmtCacheSqlLimit", "2048");
		ds = new HikariDataSource(config);
	}

	private HikariCPDataSource() {
		super();
	}

	public static Connection getConnection() throws SQLException {
		return ds.getConnection();
	}
}

HikariConnectionPoolingExample. java

package com.gpcoder.pool;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.concurrent.CountDownLatch;

import com.gpcoder.pool.thirdparties.HikariCPDataSource;

class HikariWorkerThread extends Thread {
	 
  private CountDownLatch latch;
  private String taskName;
 
  public HikariWorkerThread(CountDownLatch latch, String taskName) {
    this.latch = latch;
    this.taskName = taskName;
  }
 
  @Override
  public void run() {
    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " Starting. Task = " + taskName);
    execute();
		latch.countDown();
    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " Finished.");
  }
 
	private void execute() {
    try {
			String sqlSelect = "SELECT COUNT(*) AS total FROM user";
			try (Connection conn = HikariCPDataSource.getConnection();
					Statement st = conn.createStatement();
					ResultSet rs = st.executeQuery(sqlSelect);) {
				Thread.sleep(2000);
	      rs.next();
				System.out.println("Task = " + taskName + ": Run SQL successfully " + rs.getInt("total"));
			}
		} catch (SQLException | InterruptedException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

public class HikariConnectionPoolingExample {
	
	private static final int NUMBER_OF_USERS = 8;

	public static void main(String[] args) throws SQLException, InterruptedException {
		final CountDownLatch latch = new CountDownLatch(NUMBER_OF_USERS);
		for (int i = 1; i <= NUMBER_OF_USERS; i++) {
      Thread worker = new HikariWorkerThread(latch, "" + i);
      worker.start();
    }
		latch.await();
		System.out.println("DONE All Tasks");
	}
}

Tự tạo Connection Pool

Nếu không muốn sử dụng thư viện có sẵn, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo một Connection Pool. Tương tự như sau :GPConnectionPool. java

package com.gpcoder.pool.custom;

import java.sql.Connection;

public interface GPConnectionPool {

	Connection getConnection();

	boolean releaseConnection(Connection connection);
}

GPConnectionPoolImpl. java

package com.gpcoder.pool.custom;

import java.sql.Connection;
import java.sql.SQLException;
import java.util.LinkedList;

import com.gpcoder.ConnectionUtils;
import com.gpcoder.constants.DbConfiguration;

public class GPConnectionPoolImpl implements GPConnectionPool {

	private static final LinkedList availableConnections = new LinkedList<>();

	private int maxConnection;
	
	public GPConnectionPoolImpl(int maxConnection) {
		this.maxConnection = maxConnection;
		initializeConnectionPool();
	}

	private synchronized void initializeConnectionPool() {
		try {
			while (!checkIfConnectionPoolIsFull()) {
				Connection newConnection = ConnectionUtils.openConnection();
				availableConnections.add(newConnection);
			}
			notifyAll();
		} catch (SQLException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}

	private boolean checkIfConnectionPoolIsFull() {
		return availableConnections.size() >= maxConnection;
	}

	@Override
	public synchronized Connection getConnection() {
		while(availableConnections.size() == 0) {
			// Wait for an existing connection to be freed up.
			try {
				wait();
			} catch (InterruptedException e) {
				e.printStackTrace();
			}
		}
		// Retrieves and removes the first element of this list
		return availableConnections.poll();
	}

	@Override
	public synchronized boolean releaseConnection(Connection connection) {
		try {
			if (connection.isClosed()) {
				initializeConnectionPool();
			} else {
				// Adds the specified element as the last element of this list
				boolean isReleased = availableConnections.offer(connection);
				// Wake up threads that are waiting for a connection
				notifyAll();
				return isReleased;
			}
		} catch (SQLException e) {
			e.printStackTrace();
		}
		return false;
	}

	public synchronized String toString() {
		StringBuilder sb = new StringBuilder()
				.append("Max=" + DbConfiguration.DB_MAX_CONNECTIONS)
				.append(" | Available=" + availableConnections.size())
				.append(" | Busy=" + (DbConfiguration.DB_MAX_CONNECTIONS - availableConnections.size()))
				;
		return sb.toString();
	}
}

GPDataSource. java

package com.gpcoder.pool.custom;

import java.sql.Connection;

import com.gpcoder.constants.DbConfiguration;

public class GPDataSource {

	private static final GPConnectionPool gpPool = new GPConnectionPoolImpl(DbConfiguration.DB_MAX_CONNECTIONS);

	private GPDataSource() {
		super();
	}

	public static Connection getConnection() {
		Connection connection = gpPool.getConnection();
		System.out.println("GPPool status: " + gpPool);
		return connection;
	}

	public static boolean releaseConnection(Connection connection) {
		return gpPool.releaseConnection(connection);
	}
}

GPConnectionPoolExample. java

package com.gpcoder.pool;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.concurrent.CountDownLatch;

import com.gpcoder.pool.custom.GPDataSource;

class GPWorkerThread extends Thread {
	 
  private String taskName;
  private CountDownLatch latch;
 
  public GPWorkerThread(CountDownLatch latch, String taskName) {
    this.taskName = taskName;
    this.latch = latch;
  }
 
  @Override
  public void run() {
    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " Starting. Task = " + taskName);
    execute();
		latch.countDown();
    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " Finished.");
  }
 
	private void execute() {
    try {
			String sqlSelect = "SELECT COUNT(*) AS total FROM user";
			Connection connection = GPDataSource.getConnection();
			try (Statement st = connection.createStatement();
					ResultSet rs = st.executeQuery(sqlSelect);) {
				Thread.sleep(2000);
	      rs.next();
				System.out.println("Task = " + taskName + ": Run SQL successfully " + rs.getInt("total"));
			}
			GPDataSource.releaseConnection(connection);
		} catch (SQLException | InterruptedException e) {
			e.printStackTrace();
		}
	}
}

public class GPConnectionPoolExample {

	private static final int NUMBER_OF_USERS = 8;

	public static void main(String[] args) throws SQLException, InterruptedException {
		final CountDownLatch latch = new CountDownLatch(NUMBER_OF_USERS);
		for (int i = 1; i <= NUMBER_OF_USERS; i++) {
      Thread worker = new GPWorkerThread(latch, "" + i);
      worker.start();
    }
		latch.await();
		System.out.println("DONE All Tasks");
	}
}

Output chương trình :

Thread-0 Starting. Task = 1
Thread-1 Starting. Task = 2
Thread-2 Starting. Task = 3
Thread-3 Starting. Task = 4
Thread-4 Starting. Task = 5
Thread-5 Starting. Task = 6
Thread-6 Starting. Task = 7
Thread-7 Starting. Task = 8
GPPool status: Max=4 | Available=2 | Busy=2
GPPool status: Max=4 | Available=1 | Busy=3
GPPool status: Max=4 | Available=0 | Busy=4
GPPool status: Max=4 | Available=2 | Busy=2
Task = 7: Run SQL successfully 15
Task = 1: Run SQL successfully 15
Task = 8: Run SQL successfully 15
GPPool status: Max=4 | Available=0 | Busy=4
GPPool status: Max=4 | Available=0 | Busy=4
Task = 6: Run SQL successfully 15
Thread-5 Finished.
Thread-7 Finished.
GPPool status: Max=4 | Available=1 | Busy=3
Thread-6 Finished.
Thread-0 Finished.
GPPool status: Max=4 | Available=0 | Busy=4
Task = 3: Run SQL successfully 15
Task = 5: Run SQL successfully 15
Thread-2 Finished.
Thread-4 Finished.
Task = 2: Run SQL successfully 15
Task = 4: Run SQL successfully 15
Thread-1 Finished.
Thread-3 Finished.
DONE All Tasks

Tài liệu tham khảo:

5.0

Nếu bạn thấy hay thì hãy chia sẻ bài viết cho mọi người nhé!

Shares

Bình luận

phản hồi