Mảng 1 chiều trong C/C++ | Cách khai báo mảng trong C/C++

IV. Gán giá trị cho mảng 1 chiều sau khi khai báo kiểu tài liệu2. Khởi tạo giá trị cho 1 số ít thành phần đầu mảngI. Mảng một chiều trong C / C + + là gì ?

Mảng 1 chiều là một trong những cấu trúc dữ liệu đơn giản và phổ biến trong các ngôn ngữ lập trình. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn mảng 1 chiều trong C/C++ và cách khai báo mảng trong C/C++ đơn giản, dễ hiểu.

Mảng 1 chiều là một trong những cấu trúc dữ liệu đơn giản và phổ biến trong các ngôn ngữ lập trình. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn mảng 1 chiều trong C/C++ và cách khai báo mảng trong C/C++ đơn giản, dễ hiểu.

Mảng 1 chiều trong C, C + +

I. Mảng một chiều trong C/C++ là gì?

Mảng (array) là một cấu trúc dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình, được biểu diễn thành một dãy hữu hạn các phần tử gồm nhiều phần tử có cùng tên, cùng kiểu dữ liệu. Mỗi phần tử trong mảng được truy xuất thông qua chỉ số của nó trong mảng.

Mảng 1 chiều có khích thước gồm n phần tử, được xác định từ lúc bắt đầu khai báo và không bao giờ đổi. Phần tử đầu tiên của mảng bắt đầu từ vị trí i = 0 (array[0]) trải dài cho đến phần tử cuối cùng là i = n-1 (array[n-1]).

Ví dụ: A = {-14; 0 ; 69; 208}.

Giải thích: Mảng A có kích thước gồm 4 phần tử (n = 4), các phần tử gồm:

 • Phần tử 1, vị trí i = 0: A[0] = -14
 • Phần tử 2, vị trí i = 1: A[1] = 0
 • Phần tử 3, vị trí i = 2: A[2] = 69
 • Phần tử 4, vị trí i = 3: A[3] = 208

Ví dụ mảng 1 chiều

Ví dụ mảng 1 chiều

II. Cách khai báo mảng 1 chiều

1. Cú pháp khai báo mảng 1 chiều

Kiểu tài liệu Tên mảng [ Số lượng thành phần ] ;

2. Giải thích cú pháp khai báo mảng 1 chiều

 • Kiểu dữ liệu: chỉ định kiểu dữ liệu của các phần tử trong mảng; là số nguyên, số thực, ký tự hay là kiểu dữ liệu nào đó.
 • Tên mảng: là tên gọi của biến mảng.
 • Số lượng phần tử: xác định kích thước của mảng, là tổng số lượng phần tử có thể được lưu trữ trong mảng. Số lượng phần tử của mảng phải là một số nguyên dương.

3. Ví dụ cú pháp khai báo mảng 1 chiều

 • int mang[10];
 • char alphabet[26];
 • float array[n];

Cách khai báo mảng 1 chiều

Cách khai báo mảng 1 chiều

III. Cách gán giá trị cho mảng 1 chiều ngay khi khai báo kiểu dữ liệu

1. Khởi tạo từng giá trị cho mảng

Khởi tạo từng giá trị cho mảng bằng cách nhập không thiếu thông tin gồm số lượng thành phần của mảng và liệt kê đơn cử những giá trị.

Cú pháp: [] = { , ,…, };

Ví dụ: int mang[6] = { 1, 4, 9, 17, 25, 31 };

Khởi tạo từng giá trị cho mảng

Khởi tạo từng giá trị cho mảng 1 chiều

2. Khởi tạo giá trị cho một số phần tử đầu mảng

Nếu số lượng thành phần bạn nhập trong dấu ngoặc nhọn { … } nhỏ hơn số thành phần của mảng thì những giá trị còn lại của mảng sẽ có giá trị là 0

Cú pháp: [] = { , ,…};

Ví dụ: int mang[6] = { 15, 12, 2000};

Khởi tạo giá trị cho một số phần tử đầu mảng.

Khởi tạo giá trị cho 1 số ít thành phần đầu mảng 1 chiều

3. Khởi tạo giá trị “0” cho mọi phần tử của mảng

Nếu trong dấu ngoặc nhọn { … } bạn không nhập bất kỳ giá trị nào thì mặc định toàn bộ giá trị sẽ bằng 0

Cú pháp: [] = { };

Ví dụ: int mang[6] = { };

Khởi tạo giá trị 0 cho mọi phần tử của mảng 1 chiều

Khởi tạo giá trị “ 0 ” cho mọi thành phần của mảng 1 chiều

4. Tự động xác định số lượng phần tử của mảng

Tự động xác lập số lượng thành phần của mảng dựa trên tổng số lượng giá trị được nhập vào mảng.

Cú pháp: [] = {, ,… };

Ví dụ: int mang[] = { 4, 9, 16, 25, 36, 49 };

Tự động xác định số lượng phần tử của mảng 1 chiều

Tự động xác lập số lượng thành phần của mảng 1 chiều

IV. Gán giá trị cho mảng 1 chiều sau khi khai báo kiểu dữ liệu

Sau khi khai báo hoặc trong quy trình phong cách thiết kế thuật toán, bạn có nhu yếu gán giá một giá trị mới từng giá trị của mảng sau khi khai báo

1. Cú pháp gán giá trị

[vị trí i] = ;

2. Giải thích cú pháp gán

 • Tên mảng: là tên gọi của biến mảng
 • là chỉ số phần tử trong mảng và các giá trị trong mảng sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến n – 1.

3. Ví dụ

Gán giá trị cho mảng A gồm tập hợp 3 số nguyên tố ngẫu nhiên nhỏ hơn 100

Giải thuật

# include using namespace std ; int main ( ) { int a [ 3 ] ; a [ 0 ] = 19 ; a [ 1 ] = 31 ; a [ 2 ] = 73 ; }

Gán giá trị cho mảng 1 chiều sau khi khai báo kiểu dữ liệu

Gán giá trị cho mảng 1 chiều sau khi khai báo kiểu tài liệu

Trên đây là tổng quan về mảng 1 chiều trong C, C++ và cách khai báo mảng 1 chiều trong C, C++đơn giản và dễ hiểu nhất. Hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Đừng quên chia sẻ bài viết nếu thấy thú vị nhé!

Nguồn tìm hiểu thêm : HowKteam