Download Microsoft Visual C++ 2005 – 2019 32bit & 64bit đầy đủ | Tinh tế

Microsoft Visual C++ Redistributable là gì?

Microsoft Visual C++ Redistributable có thể hiểu đơn giản là nền tảng phần mềm cho phép bạn chạy các phần mềm trên windows được viết bằng ngôn ngữ lập trình C là một Integrated Development Environment – môi trường phát triển tích hợp – (IDE), được sử dụng để tạo ra các ứng dụng Windows trong các ngôn ngữ lập trình C, C++, và C++ / CLI. Nó vốn là một sản phẩm độc lập, nhưng bây giờ được bao gồm như là một phần của Microsoft Visual Studio, cung cấp cho các nhà phát triển một ứng dụng duy nhất để viết, chỉnh sửa, kiểm tra, và gỡ lỗi mã của họ. Môi trường lập trình bao gồm quyền truy cập vào rất nhiều thư viện mã được chia sẻ, cho phép các nhà phát triển sử dụng mã đã được phát triển cho các thủ tục cụ thể, thay vì phải viết riêng từ đầu. Đó là mã được chia sẻ có dạng của thư viện liên kết động (DLL), một thuật ngữ hầu hết người dùng Windows không còn xa lạ.
Thay vì download từng Microsoft Visual C++ riêng lẻ sau đó cài thủ công, bạn có thể sử dụng Microsoft Visual C++ Pack v4.9 Repack để cài đặt Visual C++ nhanh hơn.

Download Microsoft Visual C++ Pack v5.2 Repack

Microsoft Visual C++ Pack v5.2 Repack – All in one – là công cụ hỗ trợ cài đặt Microsoft Visual C++ tất cả các phiên bản, từ Microsoft Visual C++ 2005 đến Microsoft Visual C++ 2019 32bit & 64bit, có thể lựa chọn phiên bản Microsoft Visual C++ cần cài trong lúc cài đặt, bao gồm:

Download Microsoft Visual C++ 2005 – 2019 32bit & 64bit

Download Microsoft Visual C++ 2005 – 2019 32bit & 64bit

 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.56336
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.56336
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable v8.0.61001
 • Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64) v8.0.61000
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.17
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.17
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x86 v9.0.30729.6161
 • Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable x64 v9.0.30729.6161
 • Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable v10.0.40219
 • Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable v10.0.40219
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) v11.0.61030
 • Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) v11.0.61030
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.30501
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.30501
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) v12.0.40664
 • Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) v12.0.40664
 • Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) v14.26.28720
 • Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) v14.26.28720

Link tải Microsoft Visual C++ Pack v5.2


Link download:

Link download: DOWNLOAD

Chọn phiên bản Microsoft Visual C++ cần cài đặt:

 • Chạy file Microsoft Visual C++ Pack v5.2 Repack
 • Chọn phiên bản Microsoft Visual C++ cần cài đặt