Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python – Phần 3 | How Kteam

Dẫn nhập

Trong bài trước, Kteam đã giới thiệu thêm cho các bạn

KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI TRONG PYTHON – P2

Ở bài này Kteam lại tiếp tục nói đến KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI trong Python. Cụ thể là vấn đề
ĐỊNH DẠNG CHUỖI

Nội dung chính

Để đọc hiểu bài này tốt nhất bạn cần:

Trong bài này, tất cả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá những nội dung sau đây :

 • Giới thiệu về định dạng chuỗi trong Python
 • Định dạng bằng toán tử %
 • Định dạng bằng chuỗi f (f-string)
 • Định dạng bằng phương thức format
 • Câu hỏi củng cố

Giới thiệu về định dang chuỗi trong Python

Với Python, có rất nhiều cách Định dạng chuỗi, và nó vô cùng tuyệt vời. Và ở phần này, Kteam xin được giới thiệu với các bạn ba kiểu định dạng cơ bản
và được sử dụng nhiều nhất trong việc định dạng chuỗi.

Định dạng bằng toán tử %

Kiểu định dạng này sẽ là rất quen thuộc nếu bạn từng tiếp xúc với ngôn từ lập trình C. Hãy đến với 1 số ít ví dụ

>>> ‘My name is %s.’ %(‘Lucario’)
‘My name is Lucario’
>>> ‘%d. That is %s problem.’ %(1, ‘That’)
‘1. That is the problem.’

Cú pháp:


(giá trị thứ 1, giá trị thứ 2, .., giá trị thứ n – 1, giá trị thứ n)

Lưu ý:

Không hề có dấu `, ` tách phần chuỗi và phần giá trị cần định dạng

Để hiểu rõ hơn cách hoạt động giải trí của cách định dạng này, mời những bạn xem hình sau

Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python - Phần 3

Với hình vẽ trên, bạn có thể dễ dàng biết được cách mà nó hoạt động. Đó là từng phần kí hiệu
%s
sẽ lần lượt được thay thế
lần lượt bởi các giá trị nằm trong cặp dấu ngoặc đơn (Đây là kiểu dữ liệu Tuple, sẽ được Kteam giới thiệu ở bài

KIỂU DỮ LIỆU TUPLE).

Thêm 1 số ít ví dụ minh họa

>>> s = ‘%s %s’
>>> s %(‘one’, ‘two’)
‘one two’
>>> s %(‘a’, ‘b’)
‘a b’
>>> c = s %(‘c’, ‘cc’)
>>> c
‘c cc’
>>> s %(‘D’) # không được, vì trong chuỗi của biến d có dư kí hiệu % để thay thế
Traceback (most recent call last):
 File "", line 1, in 
TypeError: not enough arguments for format string
>>> d %(‘a’, ‘b’) # không thể, vì trong chuỗi của biến d không có đủ kí hiệu % để thay thế
Traceback (most recent call last):
 File "", line 1, in 
TypeError: not all arguments converted during string formatting

Nếu các bạn để ý trong các ví dụ. Kteam không chỉ sử dụng mỗi kí hiệu
%s, mà còn có %d. Vậy sự khác nhau giữa %s và %d là gì? Liệu có còn kí hiệu % nào khác nữa không?

Kteam sẽ giải đáp cho bạn ngay sau đây
Dưới đây là một số ít những toán tử % cơ bản trong Python

Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python - Phần 3

Có thể bạn sẽ cảm thấy khó hiểu ở hai toán tử %s
%r. Mọi thứ trong Python đều là các đối tượng của một lớp nào đó. Do đó nó đều có các phương  thước, thuộc tính riêng. Các đối tượng trong Python luôn luôn có hai phương thức đó là
__str__ và __repr__.

Tuy các bạn chưa tiếp xúc với hướng đối tượng bao giờ để hiểu được khái niệm này. Nhưng Kteam sẽ viết một lớp đơn giản để giải thích cho bạn hiểu sự khác biệt giữa
%r
%s.

>>> class SomeThing:
…     def __repr__(self):
…         return ‘Đây là __repr__'
…     def __str__(self):
…       return 'Đây là __str__'
…
>>> 

Vừa rồi, mình đã tạo một lớp với tên là SomeThing, giờ mình sẽ tạo một đối tượng người dùng thuộc lớp đó

>>> sthing = SomeThing()

Đừng vội bồn chồn ! thật ra nó cũng là một giá trị thông thường thôi. Cũng giống như một chuỗi, một số lượng .

>>> type(sthing) # và nó thuộc lớp SomeThing

Và giờ, hãy xem giá trị của đối tượng người tiêu dùng sthing nhé .

>>> sthing
Đây là __repr__
>>> print(sthing)
Đây là __str__

Nó có sự khác biệt. Và giờ, ta sẽ thấy sự khác biệt giữa %s và %r

>>> ‘%r’ %(sthing)
‘Đây là __repr__’
>>> ‘%s’ %(sthing)
‘Đây là __str__’

Đó là sự độc lạ giữa % s và % r. Đây là một thứ mà nhiều bạn học Python nhầm lẫn .

Nếu bạn từng học ngôn ngữ C thì ngỡ
%s là thay thế cho một chuỗi thì chưa đủ chính xác.

 • % s thay thế cho giá trị của phương thức __str__ tạo nên đối  tượng đó.
 • Còn về % rthì là phương thức __repr__.

Do đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng % s hoặc % r với mọi đối tượng người dùng trong Python .

>>> ‘%s’ %(1) # số
‘1’
>>> ‘%r’ %(1)
‘1’
>>> ‘%s’ %([1, 2, 3]) # kiểu dữ liệu list
‘[1, 2, 3]’
>>> ‘%r’ %([1, 2, 3])
‘[1, 2, 3]’
>>> ‘%s’ %((1, 2, 3)) # kiểu dữ liệu tuple
‘(1, 2, 3)’
>>> ‘%r’ %((1, 2, 3))
‘(1, 2, 3)’

Ở kí hiệu % d, nó đơn thuần dễ hiểu hơn với hai kí hiệu ta vừa biết qua ở trên. Kí hiệu này chỉ sửa chữa thay thế cho một số ít .

>>> ‘%d’ %(3)
‘3’
>>> ‘%d’ %(‘3’) # lỗi, vì ‘3’ không phải 3
Traceback (most recent call last):
 File "", line 1, in 
TypeError: %d format: a number is required, not str
>>> ‘%d’ %(3.9) # chỉ lấy phần nguyên
‘3’
>>> ‘%d’ %(10/3)
‘3’

Như bạn thấy, %d không phù hợp cho số thực, đó là lí do ta có
%f

>>> ‘%f’ %(3.9)
'3.900000'
>>> ‘%f’ %(‘a’) # %f cũng yêu cầu một số, ngoài ra đều là lỗi
Traceback (most recent call last):
 File "", line 1, in 
TypeError: must be real number, not str
>>> ‘%f’ %(3)
‘3.000000’
>>> ‘%.2f’ %(3.563545) # chỉ lấy 2 số ở phần thập phân
‘3.56’
>>> ‘%.3f’ %(3.9999) # %f cũng có khả năng làm tròn
‘4.000’

Định dạng bằng chuỗi f (f-string)

Phương pháp định dạng này cho bạn năng lực sửa chữa thay thế một số ít chỗ ở trong một chuỗi bằng giá trị của những biến mà bạn đã khởi tạo và có. Và để hoàn toàn có thể sử dụng cách này, bạn phải có một chuỗi f .

Một chuỗi f sẽ có cú pháp:

f ’ giá trị trong chuỗi ’

Ví dụ:

>>> f’abc’ # đây là một f-string
‘abc’
>>> s = f’xyz’ # vẫn chưa có gì khác biệt so với chuỗi thông thường
>>> s
‘xyz’
>>> print(f’a\tb’)
a  4

Nhưng nó sẽ độc lạ, nếu bạn có một f-string theo kiểu này

>>> variable = ‘string’
>>> f’This is a {variable}.’ # chú ý tới những thứ nằm trong cặp ngoặc nhọn
‘This is a string’

Đúng rồi đấy, giá trị của biến variable được sửa chữa thay thế trong cặp dấu ngoặc nhọn chứa tên của nó. Nếu bạn có biết qua PHP, bạn sẽ thấy cách này tương tự như với việc bạn sử dụng cặp dấu “ ” để định dạng .
Mời những bạn xem hình ảnh minh họa sau đây

Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python - Phần 3

Vậy, khi bạn sử dụng chuỗi f, đặt một giá trị biến chưa được khai báo, hoặc có trong chương trình thì sao?

>>> f’{variable_2}’ # chưa khởi tạo biến có tên variable_2
Traceback (most recent call last):
 File "", line 1, in 
NameError: name ' variable_2' is not defined

Điều này đặt ra cho bạn một yếu tố, nếu như bạn muốn có chuỗi với nội dung như sau

1 : { one }, 2 : { two }, 3 : { variable }

Và chỉ muốn định dạng mỗi chỗ {variable} thôi thì phải làm sao?

Cách giải quyết là hãy đặt thêm một dấu { kế bên {, còn với } là một dấu }. Tương tự như cách chúng ta muốn có một dấu \ mà để Python hiểu không phải là một kí tự bắt đầu kí tự

escape sequence thì sẽ thêm một dấu \. 

>>> variable = ‘three’
>>> f‘1: {{one}}, 2: {{two}}, 3: {variable}’
‘1: {one}, 2: {two}, 3: three’

Ngoài ra, chuỗi f còn tương hỗ một cách in giá trị khá đặc biệt quan trọng, cũng như là tương hỗ toán tử : = .

>>> v = 1
>>> t = 2
>>> f'Two variables {v=} and {t=}'
'Two variables v=1 and t=2'
>>> f'Using operator := with c={(c:=3)}'
'Using operator := with c=3'
>>> c
3

Định dạng bằng phương thức format

Cách định dạng này được cho phép Python định dạng chuỗi một cách tuyệt vời, không riêng gì tốt về mặt nội dung mà còn về thẩm mĩ. Định dạng bằng phương pháp format
Đầu tiên là đơn thuần nhất

>>> ‘a: {}, b: {}, c: {}’.format(1, 2, 3)
‘a: 1, b: 2, c: 3’
>>> ‘a: %d, b: %d, c: %d’ %(1, 2, 3) # tương tự như dùng phương thức format trên
‘a: 1, b: 2, c: 3’

Nếu chỉ tương tự như với toán tử %, phương pháp này sẽ không có gì điển hình nổi bật. Vậy hãy đến với ví dụ tiếp theo

>>> ‘a: {1}, b: {2}, c: {0}’.format(‘one’, ‘two’, ‘three’)
‘a: two, b: three, c: one‘

Nếu vẫn còn mơ hồ, bạn hãy xem hình ảnh minh họa sau đây

Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python - Phần 3

Giá trị ở vị trí thứ nhất
sẽ thay thế cho vị trí thứ nhất ở trong chuỗi, và cứ thế với các giá trị sau.

Và với phương pháp này, cũng không quá khắc nghiệt việc số những giá trị bằng số những nơi cần định dạng trong chuỗi. Ta hoàn toàn có thể cho dư giá trị

>>> ‘only one value: {0}’.format(1, 2)
‘only one value: 1’
>>> ‘only one value: {1}’.format(1, 2)
‘only one value: 2’
>>> ‘two same value: {0}, {0}’.format(1, 2) # và cũng có thể lặp lại
‘two same value: 1, 1’

Vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu, vì những vị trí đánh số còn chưa đủ rõ ràng, và bạn có năng lực bị nhầm lẫn. Phương thức format vẫn chiều lòng được bạn .

>>> ‘1: {one}, 2: {two}’.format(one=111, two=222)
‘1: 111, 2: 222’

Như đã nói, không chỉ định dạng về nội dung, mà nó còn giúp tang tính thẩm mĩ. Cụ thể là phương pháp này giúp bạn định dạng căn lề một cách tuyệt vời. Cách này khá tựa như với việc sử dụng f-string đúng không nào ?
Dưới đây là 3 cách căn lề cơ bản của phương pháp format

Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python - Phần 3

Trong đó

 • c là kí tự bạn muốn thay thế vào chỗ trống, nếu để trống thì sẽ là kí tự khoảng trắng
 • n

  là số kí tự dùng để căn lề.

Để hiểu rõ hơn hãy đến với ví dụ :

>>> ‘{:^10}’.format(‘aaaa’) # căn giữa
'  aaaa  '
>>> '{:<10}'.format('aaaa') # căn lề trái
'aaaa   '
>>> '{:>10}'.format('aaaa') # căn lề phải
'   aaaa'
>>> '{:*>10}'.format('aaaa') # căn lề trái, thay thế khoảng trắng bằng kí tự *
'******aaaa'
>>> '{:*<10}'.format('aaaa') # căn lề phải, thay thế khoảng trắng bằng kí tự *
'aaaa******'
>>> '{:*^10}'.format('aaaa') # căn giữa, thay thế khoảng trắng bằng kí tự *
'***aaaa***'

Nhờ việc căn lề bằng phương pháp này, bạn sẽ thuận tiện hơn để hoàn toàn có thể cho tác dụng của bạn thích mắt .

Ví dụ*: Hãy tạo một file Python với nội dung sau.

# phần định dạng
row_1 = '+ {:-<6} + {:-^15} + {:->10} +'.format('', '', '')
row_2 = '| {:<6} | {:^15} | {:>10} |'.format('ID', 'Ho va ten', 'Noi sinh')
row_3 = '| {:<6} | {:^15} | {:>10} |'.format('123', 'Kteam', 'TP HCM')
row_4 = '| {:<6} | {:^15} | {:>10} |'.format('6969', 'Kquiz', 'Da Lat')
row_5 = '+ {:-<6} + {:-^15} + {:->10} +'.format('', '', '')

# phần xuất kết quả
print(row_1)
print(row_2)
print(row_3)
print(row_4)
print(row_5)

Khi chạy file Python đó, bạn sẽ có tác dụng là

Kiểu dữ liệu chuỗi trong Python - Phần 3

Củng cố bài học

Đáp án bài trước

Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy câu hỏi của phần này tại CÂU HỎI CỦNG CỐ trong bài KIỂU DỮ LIỆU CHUỔI TRONG PYTHON – Phần 2 .

 1. Có tổng cộng 6 escape sequence. Và 6 escape sequence này là `\\`
>>> s = r’\gte\teng\n\vz\adf\t’
>>> s
'\\gte\\teng\\n\\vz\\adf\\t'
 1. Giá trị là chuỗi rỗng ( ` ’ ’ ` )
 2. Các phép cắt có tác dụng là một chuỗi rỗng là b, c, e

Câu hỏi củng cố

Bằng kiến thức về kiểu dữ liệu chuỗi của bạn. Hãy làm gọn code ở
ví dụ * hết mức có thể.

Đáp án của phần này sẽ được trình diễn ở bài tiếp theo. Tuy nhiên, Kteam khuyến khích bạn tự vấn đáp những câu hỏi để củng cố kiến thức và kỹ năng cũng như thực hành thực tế một cách tốt nhất !

Kết luận

Sau khi kết thúc bài viết này, bạn đã phần nào biết đến việc ĐỊNH DẠNG CHUỖI TRONG PYTHON. Và nhờ đó hoàn toàn có thể tự định dạng nội dung của mình một cách đẹp nhất .

Ở bài viết sau, Kteam sẽ giới thiệu cho bạn về
CÁC PHƯƠNG THỨC CỦA KIỂU DỮ LIỆU CHUỖI.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó”.

Thảo luận

Nếu bạn có bất kể khó khăn vất vả hay vướng mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt câu hỏi trong phần bên dưới hoặc trong mục HỎI và ĐÁP trên thư viện Howkteam. com để nhận được sự tương hỗ từ hội đồng .