Tính T(x, n) = x^n bằng C / C++ – Freetuts

Tính T(x, n) = x^n bằng C / C++

Trong bài viết này tất cả chúng ta sẽ thực thi chương trình tính T ( x, n ) = x ^ n bằng C / C + +. Đây là biểu thức tính lũy thừa của cơ số x với số mũ n .

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ thực thi hai chương trình tính biểu thức trên bằng hai ngôn từ khác nhau là C / C + + .

Tính T(x, n) = x^n bằng ngôn ngữ C

Để tính lũy thừa của cơ số x với số mũ n thì ta có thể viết một hàm để tính hoặc có thể sử dụng hàm pow() trong thư viện . Mình sẽ thực hiện cả hai để các bạn có thể tham khảo nhé.

Viết hàm Power_n() để tính x^n.

double Power_n(float x, int n)
{
 //khai báo biến result = 1, vì kết quả của phép nhân nên sẽ gán băng 1
 //nếu gán = 0 thì kết quả trả về luôn luôn = 0
 float result = 1;
 //sử dụng vòng lặp while với điều kiện n--
 //n sẽ giảm đến khi bằng 0 thì vòng lặp kết thúc
 while(n--)
 {
  //ví dụ n = 4, x = 3 thì (result = result * 4) thực hiện 4 lần như vậy
  result = result * x;
 }
 return result;
}

Sau khi có hàm tính lũy thừa, ta sử dụng printf ( ) và scanf ( ) để nhu yếu người dùng nhập vào cơ số x và số mũ n .
Gọi hàm Power_n ( ) rồi truyền hai số vừa nhập vào để tính lũy thừa .

Code:

#include
//hàm tính lũy thừa
double Power_n(float x, int n)
{
 //khai báo biến result = 1, vì kết quả của phép nhân nên sẽ gán băng 1
 //nếu gán = 0 thì kết quả trả về luôn luôn = 0
	float result = 1;
 //sử dụng vòng lặp while với điều kiện n--
 //n sẽ giảm đến khi bằng 0 thì vòng lặp kết thúc
	while(n--)
	{
  //ví dụ n = 4, x = 3 thì (result = result * 4) thực hiện 4 lần như vậy
		result = result * x;
	}
	return result;
}

int main()
{
 float x, z;
 int n;
 printf("Nhập vào cơ số x: ");
 scanf("%f", &x);
 printf("Nhập vào số mũ n: ");
 scanf("%d", &n);
 //gọi hàm power_n() để tính x^n
 z = Power_n(x, n);
 printf("%.1f^%d = %.1f",x,n, z);
 
 printf("\n-------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai10 02 PNG

Sử dụng hàm pow() trong thư viện để tính x^n

pow(x, n);

Các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include.

Code:

#include
#include 
int main()
{
 float x, z;
 int n;
 printf("Nhập vào cơ số x: ");
 scanf("%f", &x);
 printf("Nhập vào số mũ n: ");
 scanf("%d", &n);
 //gọi hàm pow() để tính x^n
 z = pow(x, n);
 printf("%.1f^%d = %.1f",x,n, z);
 
 printf("\n-------------------------------------------\n");
 printf("Chương trình được đăng tại Freetuts.net");
}

Kết quả:

bai10 01 PNG

Tính T(x, n) = x^n bằng ngôn ngữ C++

Để tính biểu thức T ( x, n ) = x ^ n trong ngôn từ C + + cũng tựa như như ngôn từ C. Dưới đầy là chương trình mình đã viết sẵn, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm .

Mình đã sử dụng hàm pow() trong thư viện , các bạn nhớ khai báo thư viện nhé: #include.

#include
#include 
using namespace std;
int main()
{
 float x, z;
 int n;
	cout<<"Nhập vào cơ số x: ";
 cin>>x;
 cout<<"Nhập vào số mũ n: ";
 cin>>n;
 //gọi hàm pow để tính x^n
	z = pow(x, n);
 cout<

Kết quả:

bai10 03 PNG

Như vậy là tất cả chúng ta đã thực thi xong chương trình tính T ( x, n ) = x ^ n bằng C / C + +. Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những bài tập khác tại Tổng hợp 1000 bài tập C / C + + nhé, chúc những bạn thành công xuất sắc ! ! !

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục: