Phương thức contains() trong Java String – Freetuts

Phương thức contains() trong Java String

Trong bài viết này tất cả chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá về phương pháp contains ( ) trong Java String. Đây là một phương pháp được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có nằm trong chuỗi khác hay không .

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức contains ( ) thường được sử dụng trong trường hợp tất cả chúng ta muốn kiểm tra xem một chuỗi nào đó có sống sót trong chuỗi khác .

Cú pháp phương thức contains() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi khám phá cú pháp của phương pháp contains ( ) đã nhé .

string.contains(CharSequence ch)

Trong đó:

 • ch (charSequence) – một chuỗi ký tự.

Hàm trả về:

 • trả về true nếu chuỗi chứa ký tự được chỉ định.
 • trả về false nếu chuỗi không chứa ký tự được chỉ định.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = “Freetuts.net”, bây giờ muốn kiểm tra xem chuỗi “.net” có trong str hay không ta viết như sau:

str.contains(".net");

Cách dùng phương thức contains() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện 2 ví dụ sử dụng phương thức contains() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ kiểm tra xem một chuỗi con có trong chuỗi ban đầu hay không.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  Boolean result;
  // sử dụng phương thức contains() để kiểm tra xem chuỗi str1 có chứa "Java" hay không
  result = str1.contains("Java");
  System.out.println(result); 

  // sử dụng phương thức contains() để kiểm tra xem chuỗi str1 có chứa "Python" hay không
  result = str1.contains("Python");
  System.out.println(result);

  // sử dụng phương thức contains() để kiểm tra xem chuỗi str1 có chứa "" hay không
  result = str1.contains("");
  System.out.println(result);
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

contains 02 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ kết hợp thêm if else để thông báo kết quả cho người dùng biết.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  String str2 = "Java";
  String str3 = "java";
  Boolean result;
  
  /* Trường hợp này đúng vì "Java" có trong chuỗi "Learn Java" */
  if (str1.contains(str2)) {
   System.out.println("Chuỗi \"" +str1 +"\""+ " chứa " +"chuỗi \""+ str2+"\"");
  }
  else {
   System.out.println("Chuỗi \"" +str1 +"\""+ " không chứa " +"chuỗi \""+ str2+"\"");
  }
  
  /* Trong trường hợp này không đúng vì "java" không có trong chuỗi "Learn Java" */
  if (str1.contains(str3)) {
   System.out.println("Chuỗi \"" +str1 +"\""+ " chứa " +"chuỗi \""+ str3+"\"");
  }
  else {
   System.out.println("Chuỗi \"" +str1 +"\""+ " không chứa " +"chuỗi \""+ str3+"\"");
  }
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

contains 01 PNG

Như vậy là tất cả chúng ta đã tìm hiểu và khám phá xong phương pháp contains ( ) trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ liên tục trình làng những phương pháp khác trong Java, những bạn quan tâm theo dõi nhé ! ! !

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục: